پاورپوینت های علوم پایه

اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی  رودخانه زاینده رود   رودخانه ­ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع آبی، نسبت به فعالت­های انسانی بسیار آسیب­پذیر هستند. ایجاد مخازن و سدها یکی از قدیمی­ترین اشکال دخالت انسان در اکوسیستم­های آبی است  . سدها با وجود مزایای زیاد (تولید انرژی برق­آبی، کنترل سیلاب و تنظیم سطح آب) پتانسیل تغییر جمعیت موجودات آبزی را نیز دارند. احداث سدها تغییرات مهمی را در رژیم جریان، حمل و انتقال ذرات معلق، مورفولوژی رودخانه،…

اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی  رودخانه زاینده رود

اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی  رودخانه زاینده رود

 

رودخانه ­ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع آبی، نسبت به فعالت­های انسانی بسیار آسیب­پذیر هستند. ایجاد مخازن و سدها یکی از قدیمی­ترین اشکال دخالت انسان در اکوسیستم­های آبی است

 

. سدها با وجود مزایای زیاد (تولید انرژی برق­آبی، کنترل سیلاب و تنظیم سطح آب) پتانسیل تغییر جمعیت موجودات آبزی را نیز دارند. احداث سدها تغییرات مهمی را در رژیم جریان، حمل و انتقال ذرات معلق، مورفولوژی رودخانه، درجه حرارت آب و شرایط شیمیایی به خصوص در پایین دست رودخانه­ها ایجاد می­کنند. درشت بی­مهرگان کفزی تحت تأثیر تغییرات ایجاد شده در زیستگاه قرار می­گیرند. اثر سدها بر جوامع بی­مهرگان کفزی به خاطر نقشی که در عملکرد اکوسیستم رودخانه­ای ایفا می­کنند، بسیار مهم است. رودخانه زاینده رود یكی ازبزرگترین رودخانه­های ایران و مهم­ترین رودخانه جاری درفلات مركزی ایران است که رژیم جریان آن تحت تاثیر سد زاینده رود قرار دارد. به منظور ارزیابی اثر اکولوژیکی ناشی از احداث سد زاینده رود بر جوامع زیستی و کیفیت آب رودخانه زاینده رود، تعداد 6 ایستگاه (ایستگاه­های خرسونک و اورگان قبل از سد، ایستگاه چادگان درفاصله نزدیک زیردست سد و ایستگاه­های حجت آباد، مارکده و هوره در پایین­دست سد) انتخاب و وضعیت کیفی آب و کفزیان رودخانه به روش کمی از تیر ماه 1392 تا خرداد 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از آب و کفزیان رودخانه در هر ایستگاه با 3 تکرار و در تناوب­های زمانی 45 روزه ( هر فصل دو بار) انجام شد. پارامترهای دما، اکسیژن محلول، نیترات، فسفات، BOD5، COD، EC و pH نمونه­های آب به روش استاندارد اندازه گیری شد. شاخص­های زیستی شامل غنای تاکسونی، BMWP و ASPT و همچنین شاخص­های تنوع شانون، سیمپسون و مارگالف برای جوامع کفزی محاسبه شد. نتایج حاصل در مجموع نشان داد که خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب رودخانه (به جز دما) بین مناطق بالادست و پایین­دست تحت تاثیر ساختار سد نبوده و بیشتر متاثر از تغییرات فصلی است. همچنین شاخص­های تنوع شامل غناء، شاخص­های تنوع شانون، مارگالف و سیمپسون کاهش معنی داری را به خصوص در ایستگاه زیردست سد و کاهش قابل توجهی را در ایستگاه های پایین­دست سد نشان دادند که می­تواند تحت تاثیر سازه سد باشد. تراکم بسیاری از خانواده­های کفزیان در ایستگاه سد کاهش قابل توجهی را نشان داد. در ایستگاه­های پایین­دست سد نیز علاوه بر کاهش تراکم، نوع موجودات نیز تغییر کرده و با نمونه­های سازگار با شرایط جدید جایگزین شدند. همچنین شاخص­های زیستی BMWP و ASPT به ترتیب وضعیت کیفی آب را در ایستگاه زیر دست سد مشابه آب­های آلوده و مشکوک به آلودگی تا آلودگی متوسط احتمالی نشان داد. این افت کیفیت ناشی از آلودگی­های آلی نبوده و بیشتر در اثر تغییر در تراکم و تنوع خانواده­های کفزیان حاصل شده است.

کلمات کلیدی: سد، زاینده­رود، شاخص­های زیستی، درشت بی­مهرگان کفزی، کیفیت آب.

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب........................................................... هشت

فهرست اشکال.............................................................................. ده

فهرست جداول.......................................................................... یازده

فهرست پیوست­ها.............................................................................. دوازده

چکیده...................................................................... 1

فصل اولمقدمه

مقدمه.......................................................................................... 2

فصل دومتعاریف و مرور منابع

2-1 اثر سد بر کیفیت آب........................................................................................... 7

2-2 پیامدهای اکولوژیک سدها........................................................................................... 9

2-3 تأثیر سد بر تنوع ژنتیکی آبزیان.......................................................................... 11

2-4 اثرات فیزیکی احداث سدها...................................................................................... 11

2-5 پارامترهای کیفی آب................................................................................................ 13

     2-5-1 دما............................................................................................... 13

     2-5-2 اکسیژن محلول آب..................................................................................................... 13

     2-5-3 اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD5)..................................................................................... 14

     2-5-4 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)...................................................................................... 14

     2-5-5 نیترات............................................................................................................ 15

     2-5-6 pH..............................................................15

     2-5-7 هدایت الکتریکی........................................................................................ 15

     2-5-8 فسفات..................................................................................16

2-6 استفاده از بی­مهرگان درشت کفزی جهت بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه­ها ................................................ 16

2-7 شاخص­های تنوع........................................................................................................................ 19

     2-7-1 شاخص تنوع شانون- وینر.......................................................................................... 20

     2-7-2 شاخص تنوع سیپمسون...................................................................................................... 20

     2-7-3 شاخص تنوع مارگالف....................................................................................... 21

     2-7-4 غنای آرایه­ها........................................................................................................ 21

2-8 شاخص­های زیستی.................................................................................................... 21

     2-8-1 شاخص زیستی BMWP................................................................................... 22

2-9 سابقه و اهمیت تحقیق در جهان............................................................................. 24

2-10 سابقه و اهمیت تحقیق در ایران............................................................................................ 26

2-11 معرفی رودخانه­ی زاینده رود............................................................................. 27

2-12 معرفی دریاچه­ی سد زاینده رود.................................................................................. 27

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1 انتخاب ایستگاه­های نمونه برداری....................................................................................... 29

3-2 روش نمونه برداری.............................................................................................. 31

     3-2-1 نمونه برداری از آب..................................................................................................... 31

     3-2-2 نمونه برداری از کفزیان رودخانه................................................................................. 31

3-3 اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب.......................................................................................... 31

3-4 شناسایی نمونه­های بی­مهرگان کفزی .............................................................................................. 32

3-5 تحلیل داده­ها ............................................................................................................................ 32

     3-5-1 محاسبه­ی شاخص­های غنا و تنوع درشت بی­مهرگان کفزی.......................................................... 32

     3-5-2 شاخص­های زیستی BMWP و ASPT.................................................................................. 32

     3-5-3 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی داده­ها................................................................... 32

     3-5-4 بررسی همبستگی بین داده­ها.................................................................................................. 33

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب رودخانه........................................................ 34

     4-1-1 دمای آب.................................................................................................... 34

     4-1-2 اکسیژن محلول..............................36

     4-1-3 BOD5.................................................................................................. 36

     4-1-4 COD...................................................................................... 38

     4-1-5 نیترات...............................38

     4-1-6 pH..................................................................................... 39

     4-1-7 هدایت الکتریکی...................................................................................... 40

     4-1-8 فسفات........................................................................................................ 41

4-2 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی شاخص­های غنا و تنوع درشت بی­مهرگان کفزی................................. 42

     4-2-1 تعداد خانواده............................................................................................ 42

     4-2-2 شاخص تنوع شانون.......................................................................... 44

     4-2-3 شاخص تنوع مارگالف............................................................................. 45

     4-2-4 شاخص تنوع سیمپسون........................................................ 4۵

4-3 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی شاخص­های زیستی............................................ 46

     4-3-1 شاخص BMWP................................................................. 46

     4-3-2 شاخص ASPT........................................................................... 47

4-4 همبستگی بین داده­ ها........................................................................................... 48

     4-4-1 همبستگی بین پارامترهای کیفی آب رودخانه.............................................................. 48

     4-4-2 همبستگی بین پارامترهای کیفی آب و شاخص­های محاسبه شده.......................................... 48

     4-4-3 همبستگی بین شاخص­های محاسبه شده.............................................................. 49

فصل پنجمبحث و نتیجه ­گیری

5-1 نتیجه گیری................................................................................................ 52

5-2 پیشنهادات.............................................................................................54

منابع.......................55

  فهرست اشکال

 

شکل 3-1 موقیت ایستگاه­های نمونه برداری........................................................................... 30

شکل 3-2 نمونه­ای از نمودار باکس- ویسکرپلات......................................................... 33

شکل4-1 تغییرات دمای آب رودخانه در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ......................................... 35

شکل4-2 تغییرات میزان اکسیژن محلول آب رودخانه در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ............................ 36

شکل 4-3 تغییرات میزان BOD5 درماه­های مختلف ..................................................................... 37

شکل 4-4 تغییرات میزان BOD5 در ایستگاه­های نمونه برداری ........................................................ 37

شکل 4-5 تغییرات COD در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ....................................... 38

شکل 4-6 تغییرات نیترات در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................................ 39

شکل 4-7 تغییراتpHدر ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................................. 40

شکل 4-8 تغییرات هدایت الکتریکی در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................ 41

شکل 4-9 تغییرات فسفات در ایستگاه­های نمونه برداری در فصول مختلف سال ................................................. 41

شکل 4-10 روند تغییرات تعداد خانواده­های بی­مهرگان درشت کفزی در ایستگاه­های نمونه برداری .......................................... 43

شکل 4-11 درصد فراوانی راسته­های Ephemeroptera و Trichoptera در ایستگاه­های نمونه برداری ........................... 44

شکل 4-12 نسبت نمونه­های حساس بی مهرگان کفزی به شیرونومیده در ایستگاه­های نمونه برداری ................................. 44

شکل 4-13 تغییرات شاخص تنوع شانون در ایستگاه­های نمونه برداری .............................................................. 45

شکل 4-14 تغییرات شاخص تنوع مارگالف در ایستگاه­های نمونه برداری ................................................................ 45

شکل 4-15 تغییرات شاخص تنوع سیمپسون در ایستگاه­های نمونه برداری ................................................ 46

شکل 4-16 تغییرات شاخص زیستی BMWP در ایستگاه­های نمونه برداری .................................................... 47

شکل 4-17 تغییرات شاخص ASPT در ایستگاه­های نمونه برداری ................................................................ 48

فهرست جداول

 

جدول2-1 طبقه بندی کیفیت آب بر اساس شاخص شانون- وینر ........................................................... 20

جدول2-2 طبقه بندی کیفی آب بر اساس امتیاز کلی شاخصBMWP ................................................ 23

جدول 2-3 گروه بندی بر اساس ASPT........................................................................ 23

جدول 3-1 موقعیت جغرافیایی ایستگاه­های نمونه برداری .............................. 30

جدول 4-1 ضرایب همبستگی پیرسون بین پارامترهای کیفی آب ............................................. 49

جدول 4-2 ضرایب همبستگی پیرسون بین شاخص­های محاسبه شده و پارامترهای کیفی آب ........................... 50

جدول 4-3 ضرایب همبستگی پیرسون بین شاخص­های محاسبه شده ..................................... 51

فهرست پیوست­ها

 

پیوست۱

جدول 1-1 استاندارد خروجی فاضلاب­ها .......................................................................... 60

جدول 1-2 استاندارد کمیسیون اروپایی برای آب­های مورد استفاده در تولید آب­های آشامیدنی ....................................... 62

پیوست2

جدول 2-1 آمار ماهیانه ی دبی ایستگاه های هیدرومتری سازمان آب منطقه ای در زمان نمونه برداری .......................... 64

جدول 2-2 آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سازمان آب منطقه ای در زمان نمونه برداری .................................... 64

شکل 2-1 نمودار بارندگی ماهیانه در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری ................................ 65

شکل 2-2 نمودار بارندگی ماهیانه در ایستگاه هواشناسی سامان در استان چهارمحال و بختیاری ..................................... 65

پیوست3

جدول 3-1 امتیازهای هر خانواده در سیستم BMWP ........................................................................... 66

جدول 3-2 معرفی گونه­های شناسایی شده در ایستگاه­های نمونه برداری ........................................................... 69

جدول3-3 تراکم و فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 22 تیرماه 1392.......................................................... 70

جدول 3-4 تراکم و فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 2 شهریور ماه 1392.................................................. 71

جدول 3-5 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 20 مهر ماه ۱۳۹۲.............................................. 72

جدول 3-6 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 5 آذر ماه 1392 ................................................ 73

جدول 3-7 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 20 دی ماه ۱۳۹۲........................................... 74

جدول 3-8 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 3 اسفند 1392.................................................... 75

جدول 3-9 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 23 فروردین 1393............................................... 76

جدول 3-10 تراکم و درصد فراوانی نمونه­های شناسایی شده در تاریخ 10 خرداد 1393 ....................................... 77

شکل 3-1 نمودار میانگین میزان BOD اندازه گیری شده در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ................ 78

شکل 3-2 نمودار میانگین میزان شاخص تنوع شانون محاسبه شده در ایستگاه­های مورد مطالعه در فصول مختلف ............ 78

شکل 3-3 نمودارمیانگین میزان شاخص تنوع سیمپسون محاسبه شده در ایستگاههای مورد مطالعه در فصول مختلف

 

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1