پاورپوینت های علوم پایه

جزوه طرح آزمایشات کشاورزیتوضیحات محصولجمعیت  مجموعه بی شماری از افراد که حداقل دارای یک صفت مشترك قابل اندازه گیری باشند. - جمعیت محدود- جمعیت نامحدود   اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداری کرد که  در نمونه برداری باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم معیار نمونه ای و معیار جمعیتی هر نمونه دارای خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه ای گویند که هر یک از این معیار نمونه ای تخمینیاز صفت مورد نظر در…

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

سید محمد میرعالی بازدید : 61 یکشنبه 19 شهريور 1396 : 22:26 نظرات ()
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی


توضیحات محصول

جمعیت  
مجموعه بی شماری از افراد که حداقل دارای یک صفت مشترك قابل اندازه گیری باشند. 
- جمعیت محدود
- جمعیت نامحدود 

 


اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداری کرد که  در نمونه برداری باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم 
معیار نمونه ای و معیار جمعیتی 
هر نمونه دارای خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه ای گویند که هر یک از این معیار نمونه ای تخمینی
از صفت مورد نظر در کل جمعیت است پس معیار نمونه ای شاخص نمونه و معیار جمعیتی شاخص صفت جمعیت است
معیار نمونه ای را با حروف کوچک نشان می دهند اما معیار جمعیتی با حروف بزرگ نشان داده می شود. مقدار عددی
معیار نمونه ای از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند اما معیار جمعیتی همیشه ثابت است و تغییر نمی کند به معیار
جمعیتی پارامتر نیز می گویند. 
کرت یا پلات: کوچک ترین واحد آزمایشی که محقق برای اندازه گیری صفت بخصوص در یک آزمایش بکار می برد را پلات گویند. 
زمینه یا field : به مجموعه کرت های آزمایشی که در یک آزمایش بکار برده می شود گویند که از نظر لغوی یعنی  مزرعه اما از لحاظ آماری محلی است که کلیه کرت های آزمایشی پیدا می شود. 
متغیر: صفت مورد مطالعه در آزمایش را گویند که از یک فرد به فرد دیگر فرق می کند. متغیرها به 2 دسته تقسیم می
شوند: 
1- متغیر پیوسته ← متغیری است که در یک فاصله معین هر عددی را که در ذهن خودمان تصور می کنیم را
بتواند اختیار کند. 
2- متغیر ناپیوسته ← متغیری است که در محدوده بین دو دامنه اعداد خاصی را به خود اختصاص می دهد. 
تیمار: عواملی که محقق برای بدست آوردن اثراتشان بر روی صفت یا صفات خاص در آزمایش بکار می برد را گویند. «8» اصلاح نباتات 


آزمایش: به کلیه عملیاتی که برای رد یا قبول یا تکمیل فرضیه ای بکار می رود. تفاوت بین آزمایش مقایسه ای و مطلق
در این است که در آزمایش مقایسه ای چند مورد خاص مورد مطالعه قرار می گیرند و مقایسه می شوند اما در آزمایش
مطلق فقط یک ماده مورد مطالعه قرار می گیرد. 
بلوك: به گروهی از واحدهای آزمایشی با تیمارهای مختلف که تحت شرایط مشابهی تشکیل شده باشند، بلوك اطلاق  می شود که به دو قسمت زیر تقسیم می شود: 
1- بلوك کامل: همه تیمارهای آزمایش را در بر می گیرد. 
2- بلوك ناقص: بعضی از تیمارهای آزمایش را در بر می گیرد. 
داده ها و مشاهدات: اعداد و ارقامی را که در آزمایش بدست می آوریم و از آن ها برای محاسبات استفاده می کنیم که
به این اعداد و ارقام داده های آزمایش می گوئیم. 
طرح های آزمایشی: الگوهای پذیرفته شده ای هستند که برای انجام آزمایشات مقایسه ای مورد استفاده قرار می
گیرند. 
طرح های پایه 
طرح کاملا تصادفی completely randomized design 
برای اولین بار در سال 1841 در ایستگاه تحقیقاتی در انگلستان انجام شد.

 مجموعه تست 
1- در کدام یک از بررسی های زیر متفاوت بین میانگین دو نمونه به طریق مشاهدات جفت شده مورد آزمون
قرار می گیرد؟ 
1) مقایسه ضریب هوشی دختر و پسر با استفاده از دوقلوههای یک صد خانواده 
2) مقایسه درصد جوانی زنی دو رقم سورگرم با استفاده از ده غلظت مختلف یک نمک 
3) مقایسه تعداد غلاف های موجود در گره های شماره ی 3و5 چند رقم سویا 
4) هر سه گزینه 
2-در صورتی که 0 :
2 :باشد H1 s1 >
1) آزمون یک دامنه (One-Tailed) است 2) آزمون دو دامنه (Two-Tailed) است. 
3) از F جدول برای سطح اشتباه 5% در آزمون استفاده می کنیم 4) گزینه های 1و3 
3- درمورد دانش آموزی که واقعاً تقلب نکرده است و به اتهام تقلب از امتحان محروم می شود، چه نوع
اشتباهی رخ داده است؟ 
1) اشتباه تیپ I 
2) اشتباه تیپ II 
3) بستگی به هدف قضاوت دارد 
4) با توجه به این که در اینجا فرض صفر مشخص نمی باشد نمی توان قضاوت آماری نمود. 
: 10 فرض-4

£ H1 s در صورتی در سطح اطمینان 5% رد می گردد که : 
F (1 محاسبه شده کوچکتر از F جدول باشد. F (2 محاسبه شده بزرگتر از F جدول باشد. 
x (3
2
محاسبه شده بزرگتر از x /5

x (4 باشد 2
محاسبه شده بزرگتر از x /0/95
2 باشد 
5- هدف از آزمون بارتلت: 
1) تست یکنواختی واریانس بلوك هاست 2) تست یکنواختی واریانس بین تیمارهاست 
3) تست یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی است 4) مقایسه میانگین واریته می باشد.

1) حداقل اختلاف معنی دار 2) حداقل دامنه های معنی دار 
3) دامنه های معنی دار حقیقی 3) اختلافات معنی دار حقیقی 
7-دو عامل عمده که درانتخاب طرح مناسب برای یک آزمایش دخالت دارند کدام است؟ 
1) تعداد تکرار و تعداد تیمار 2) تعداد تکرار وتعداد صفات مورد مطالعه 
3) تیمارهای آزمایش و صفات مورد مطالعه 4) ماده آزمایشی و تیمارهای آزمایش 
8-ماهیت اشتباه آزمایشی در طرح کاملاً تصادفی و طرح بلوك های کامل تصادفی به ترتیب عبارتست از: 
1) اثر متقابل تکرار x تیمار، تکرار در تیمار 2) تکرار در تیمار، تکرار در تیمار 
3) تکرار در داخل تیمار، اثر متقابل تکرار x تیمار 4) اثر متقابل تکرار x تیمار، اثر متقابل تکرارx تیمار 
9-اگر مزیت نسبی طرح بلوك نسبت به طرح کاملاً تصادفی 80 بشود، در آن ماده آزمایشی بهتر است چه
طرحی پیاده شود؟ 
1) بلوك کامل 2) کاملاً تصادفی 3) کاملاً تصادفی نامتعادل 4) تفاوتی ندارد 
10- در یک آزمایش که در قالب طرح مربع لاتین 4× 4 پیاده شده است . اطلاعات زیر به دست آمده است. 
 0/205 (4 1/28(3 0/262(2 1/638 (1

پاسخنامه 
1ـ گزینه (1) صحیح است. 
2ـگزینه (1)صحیح است. چون در فرض جهت اختلاف مد نظر است. بایستی از آزمون یک دامنه استفاده کرد. 
3ـگزینه(1)صحیح است. فرض صفر در دادگاه بی گناه بودن متهم است و اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض
صفرصحیح که همان متقلب نبودن دانش آموز است. 
4ـگزینه (3) صحیح است. 
5ـگزینه (3) صحیح است. 
6ـگزینه (1) صحیح است. 
7ـگزینه (4) صحیح است. 
8ـگزینه (3) صحیح است. 
9ـگزینه (2) صحیح است. در صورتی که R.E بزرگتر است 100% نشود بایستی از طرح CRD استفاده کرد. 
10ـگزینه (1) صحیح است

نوع فایل:PDF

  سایز:1.30mb

 تعداد صفحه:164

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1