پاورپوینت های علوم پایه

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان   هدف از این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ های مختلف بزرک برای کشت در منطقه کرمان و ارائه توصیه کودی مناسب برای افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح می باشد  . در این پژوهش لاین های مختلف با ترکییب کامل دو رنگ بذر  قهوه ای و زرد وسه سطح عنصر ازت  و دو سطح عنصر روی در چارچوب آزمایش فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387 ارزیابی…

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان

 

هدف از این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ های مختلف بزرک برای کشت در منطقه کرمان و ارائه توصیه کودی مناسب برای افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح می باشد

 

. در این پژوهش لاین های مختلف با ترکییب کامل دو رنگ بذر  قهوه ای و زرد وسه سطح عنصر ازت  و دو سطح عنصر روی در چارچوب آزمایش فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387 ارزیابی گردیدند.تجزیه و تحلیل آماری داد­ه ها و مقایسه میانگین رقم ها نیز نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر صفات طول بوته ، تعداد انشعاب ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه اختلاف معنی داری دارند.ارقام بومی که دارای بذور قهوه ای بودند زودتر شروع به سبز شدن نموده وسرعت این فرآیند دراین ژنوتیپ ها بیشتر بود همچنین شمار گیاهچه در مترمربع در این ژنوتیپ ها بطور چشم گیری بیشتر بود.نتایج این بررسی تاییدی بر موثر بودن خواص ژنتیکی ارقام درعملکرد واجزای آن درسایر بررسی­ها می­باشد.اثر سطوح کودی ازت و روی برای صفات طول بوته ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار گردید ولی اثر متقابل کودها معنی­دارنشد.با توجه به شرایط آب و هوای کرمان و بر اساس پژوهش انجام شده  توده خراسان جنوبی با مصرف  کود ازت 80 کیلو گرم در هکتار و محلول پاشی روی

میزان 3 در هزار برای كشت در این منطقه توصیه می­گردد

كلمات كلیدی: بزرك – رقم- ازت- روی- عملكرد

فهرست مطالب

 

عنوان...............................................................................................................................صفحه

فصل اول:مقدمه و كلیات......................................................................................................1

1-1- مقدمه.........................................................................................................................2

1-2- خصوصیات گیاهی.....................................................................................................4

1-3- مراحل نمو...................................................................................................................7

1-3-1- سبز شدن..................................................................................................................7

1-3-2-شروع رشد طولی ساقه................................................................................................7

1-3-3- گلدهی......................................................................................................................8

1-3-4- دوران كپسول دهی....................................................................................................9

1-3-5- مراحل رسیدگی كامل بزرك...................................................................................9

1-4- سازگاری....................................................................................................................10

1-4-1- مقاومت به ورس .......................................................................................................11

1-4-2- شوری خاك.............................................................................................................11

1-5- مراقبت های زراعی .......................................................................................................11

1-5-1-خاك و تهیه بستر بذر.................................................................................................11

1-5-2- تاریخ كاشت.............................................................................................................12

1-5-3-روش كاشت..............................................................................................................12

1-6- آبیاری بزرك......................................................................................................... .....13

1-7-كودهای شیمیایی مورد نیاز بزرك.................................................................................14.

1-7-1- ازت..........................................................................................................................14

1-7-2- فسفر و پتاس.............................................................................................................15

1-7-3- روی.........................................................................................................................16

1-7-3-1-نقش روی در بدن انسان.........................................................................................16

1-7-3-2-  نقش روی درگیاهان ...........................................................................................17

1-7-3-3- علل كمبود روی در خاكهای كشاورزی ایران.......................................................18

1-7-3-4-علائم كمبودروی در گیاه......................................................................................18

1-8-ارقام...........................................................................................................................19  

فصل دوم:مروری بر پژوهش­های پیشین....................................................................................20

فصل سوم: مواد و روش ها......................................................................................................29

3-1-مشخصات محل و زمان اجرای آزمایش...........................................................................30

3-2-خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش.........................................................................30

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش............................................................................31

32

...........................................................

3- 4  ویژگی های طرح مورد آزمایش.............

32

..........................................................

  ................................ 3-4-1- طرح آزمایشی

32

..........................................................

3-4-2-مشخصات كرت ها............................

33

..........................................................

3-5-مراحل اجرای آزمایش............................

33

..........................................................

3-5-1- عملیات تهیه زمین وكاشت.................

34

..........................................................

3-5-2-عملیات داشت....................................

34

..........................................................

3-6-روش نمونه برداری و اندازه گیری صفات

35

..........................................................

3-6-1-اندازه گیری ارتفاع بوته.......................

35

..........................................................

3-6-2- اندازه گیری عملكرد دانه...................

35

..........................................................

3-6-3- اندازه گیری اجزا عملكرد دانه............

36

..........................................................

3-6-4- اندازه گیری عملكردبیولوژیك..........

36

..........................................................

3-7- محاسبات آماری.....................................

37

..........................................................

فصل چهارم :نتایج و بحث ............................

38

..........................................................

4-1- فاكتورهای بررسی شده........................

38

..........................................................

4-1-1-طول بوته ..........................................

41

..........................................................

4-1-2-تعداد ساقه های فرعی.........................

43

..........................................................

4-1-3-تعداد كپسول.....................................

46

..........................................................

4-1-4-تعداد دانه در كپسول...........................

49

..........................................................

4-1-5-عملكرد دانه ......................................

53

..........................................................

4-1-6- عملكرد بیولوژیك ............................

56

..........................................................

4-2-نتیجه گیری كلی ..................................

56

..........................................................

4-3-پیشنهادات ............................................

57

..........................................................

منابع...........................................................

فهرست اشكال

39

.........

شكل 1-4.مقایسه میانگین اثر رقم  بر طول ساقه..................................................

40

.........

شكل2-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازته برطول ساقه......................

42

.........

شكل3-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر تعداد ساقه فرعی..........................................

42

.........

شكل4-4.مقایسه میانگین اثرسطوح مختلف ازت بر تعداد ساقه فرعی..................

44

.........

شكل 5-4.مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد کپسول............................................

44

.........

شكل6-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر تعداد کپسول.............

45

........

شكل7-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود روی بر تعداد کپسول............

47

........

شكل8-4.مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد دانه در  کپسول................................

47

.........

شكل 9-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر تعداد دانه در کپسول.

48

........

شكل10-4.اثر متقابل ارقام وسطوح مختلف کود ازت بر تعداد دانه در کپسول....

51

........

شكل 11-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر عملکرد دانه.............................................

51

.........

شكل12-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازت برعملکرد دانه...............

52

.........

شكل13-4. مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی برعملکرد دانه..............

52

.........

شكل 14-4.اثر متقابل رقم وسطوح کود ازت بر عملکرد دانه..............................

54

........

شكل 15-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر عملکرد بیولوژیک...................................

54

.........

شكل16-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازت بر عملکرد بیولوژیک....

55

........

شكل17-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد بیولوژیک....

55

........

شكل 18-4.اثر متقابل سطوح کود ازت و رقم بر عملکرد بیولوژیک...................

فهرست جداول

57

جدول1-4: تجزیه واریانس صفات مورد بررسی .................................................................

58

جدول 2-4.مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی ..............................................

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1