پاورپوینت های علوم پایه

بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی در سیستم آبیاری قطره ای   ازت بیش از هر عنصری مورد مطالعه علمای تغذیه گیاهی قرار گرفته است. حدود 78% حجم اتمسفر را ازت ملکولی (N2) تشکیل می دهد که ستونی از اتمسفر به مساحت یک هکتار، وزنی معادل 72هزار تن را شامل می گردد اما گیاهان سبز قادر نسیتند   از این منبع عظیم ازتی مستقیما استفاده نمایند و تنها به مقدار بسیار جزئی بسته به شرایط و فاکتورهای متعدد، بعضی از گیاهان قادر به استفاده از آن می باشند. فاکتورهای افزاینده…

بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی

بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی در سیستم آبیاری قطره ای

 

ازت بیش از هر عنصری مورد مطالعه علمای تغذیه گیاهی قرار گرفته است. حدود 78% حجم اتمسفر را ازت ملکولی (N2) تشکیل می دهد که ستونی از اتمسفر به مساحت یک هکتار، وزنی معادل 72هزار تن را شامل می گردد اما گیاهان سبز قادر نسیتند

 

 از این منبع عظیم ازتی مستقیما استفاده نمایند و تنها به مقدار بسیار جزئی بسته به شرایط و فاکتورهای متعدد، بعضی از گیاهان قادر به استفاده از آن می باشند.

فاکتورهای افزاینده ازت به خاک بجز کودهای شیمیایی بسیار محدود می باشند. چون از طریق تثبیت در مناطق حاره 100-25 کیلو گرم در هکتار در سال و از طریق باران 20- 1 کیلو گرم در هکتار در سال و مواد پوسیده حیوانی و گیاهی 25 کیلو از هر تن بتدریج و درصورت مرطوب باقی ماندن آن به خاک اضافه می کنند بنابراین عمده ترین راه برای جبران کمبود ازت استفاده از کودهای شیمیایی است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات

1- مقدمه                                                                                             1

1-1- مبدا و تاریخچه  انتشار گوجه فرنگی                                                       7

1-2-گیاه شناسی گوجه فرنگی                                                                    8

1-3- احتیاجات آب و هوایی گوجه فرنگی                                                      10

1-4- مقدار آب مورد نیاز گوجه فرنگی                                                          12

1-5- ارزش غذایی گوجه فرنگی                                                                 13

1-6- جنبه های اقتصادی گوجه فرنگی                                                         14

1-7- عناصر غذایی مورد نیاز گوجه فرنگی                                                     17

1-7-1- نیاز گوجه فرنگی به ازت                                                                19

1-7-2- نیاز گوجه فرنگی به فسفر                                                              20

1-7-3- نیاز گوجه فرنگی به پتاسیم                                                            22

1-7-4- نیاز گوجه فرنگی به کلسیم                                                             24

1-7-5- نیاز گوجه فرنگی به منیزیم                                                            25

1-7-6- نیاز گوجه فرنگی به گوگرد                                                              26

1-7-7- نیاز گوجه فرنگی به روی                                                               27

1-7-8- نیاز گوجه فرنگی به آهن                                                               28

1-2-7- نیاز گوجه فرنگی به منگنز                                                              29

1-2-7- نیاز گوجه فرنگی به مس                                                               29

فصل دوم: مروری برتحقیقات گذشته

2-1- اهمیت ازت و حساسیت گوجه فرنگی به آن                                             31

2-2- نمونه برداری صحیح خاک و تجزیه آن                                                   38

2-2-1- تجزیه خاک                                                                              39

2-3- خصوصیات کیفی گوجه فرنگی                                                            40

 فصل سوم: مواد  و روش ها

 

 

3-1- مشخصات محل وروش اجرای طرح                                                       44

3-2- طرح آزمایش مورد استفاده                                                                45

3-3- انتخاب بذر، زمین و انتقال نشاء گوجه فرنگی                                            47

3-4- تیمارهای کودی و عملیات آبیاری و کوددهی                                            48

3-5- یادداشت برداری ها                                                                         48

3-6- عملیات آزمایشگاهی خاک، برگ و میوه                                                  49

3-6-1-آزمایش های مربوط به خاک                                                            50

3-6-2-نمونه برداری و تجزیه برگ                                                              50

3-7- آزمایش های مربوط به خصوصیات کیفی گوجه فرنگی                                 51

3-8-اندازه گیری های مربوط به خصوصیات کمی گوجه فرنگی                              51

3-9- بررسی عناصر باقیمانده در خاک بعد از برداشت محصول گوجه فرنگی               52

3-10-تجزیه آماری                                                                                52

فصل چهارم:نتایج و بحث و پیشنهادها

4-1-بررسی نرمال بودن داده ها                                                                  53

4-2-تجزیه واریانس داده                                                                          53

4-3-نتایج تجزیه آزمایشگاهی خاک و آب                                                      55

4-3-1- نتایج تجزیه فیزیکو شیمایی خاک                                                     55

4-3-2-نتایج تجزیه شیمایی آب                                                                 55

4-4-نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر عملکرد گوجه فرنگی    56

4-5- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر وزن میوه گوجه فرنگی 60

4-6- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و  ازت و تاثیر  متقابل آنان بر کارایی مصرف آب  در

       گوجه فرنگی                                                                                63

4-7- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر میزان ویتامین c

       گوجه فرنگی                                                                                 67

4-8- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر میزان اسیدیته

       گوجه فرنگی                                                                                 70

4-9- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر نیترات موجود در

       آب میوه گوجه فرنگی                                                                      73

4-10- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر غلظت نیترات

         موجود در خاک                                                                            76

4-11- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر درصد ازت برگ

          گوجه فرنگی                                                                              79

4-12- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر کلروفیل برگ

         گوجه فرنگی                                                                               81

4-13- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر میزان مواد جامد

       محلول درعصاره گوجه فرنگی                                                                     84                                                                  

4-14- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر آب و ازت و تاثیر متقابل آنان بر بر PH گوجه فرنگی 87

5- نتیجه گیری کلی و پیشنهادها

5-1- نتایج حاصله                                                                                  90

5-1-1- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر عملکرد

           گوجه فرنگی                                                                                      90

5-1-2- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر وزن میوه 

           گوجه فرنگی                                                                                      91

5-1-3- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر روی کارایی مصرف آب گوجه فرنگی                                                                                  91

5-1-4- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر روی ویتامین ث 

           گوجه فرنگی                                                                                      92

5-1-5- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر کلروفیل در

          برگ گوجه فرنگی                                                                                 92

5-1-6- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و آب و تاثیر متقابل آنان بر میزان مواد

           جامد محلول در عصاره گوجه فرنگی                                                          93

5-1-7- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر PH

           گوجه فرنگی                                                                                      93

5-1-8- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر میزان اسیدیته

           گوجه فرنگی                                                                                      93

5-1-9- نتایج حاصل از تاثیر مقادیر مختلف ازت و اب و تاثیر متقابل آنان بر غلظت نیترات

           موجود در خاک                                                                                  94

2-5- پیشنهادها                                                                                            95

-فهرست منابع                                                                                     97

فهرست جداول

جدول 1-1- معدودی از ترکیبات شیائی تشکیل دهنده گوجه فرنگی رسیده                   14

جدول 1-2 -آمار سطح زیر کشت محصولات سالانه استان بوشهر سال زراعی 89-88     16

جدول 3-1- برخی از خصوصیات فیزیکو  شیمیائی خاک قبل از اجرای طرح               45

جدول 3-2- برخی از خصوصیات آب آبیاری                                                   45

جدول 3-3-تیمار آبیاری در  تیمارهای مختلف و بارندگی موثر در سالهای مختلف         47

جدول 4-1-تجزیه واریانس شاخص  های مورد مطالعه گیاه گوجه فرنگی                   54

جدول 4-2- خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک قبل از کاشت گوجه فرنگی                55

جدول 4-3- مشخصات شیمیائی آب آبیاری گوجه فرنگی سال زراعی 79-78              56

جدول 4-4- تاثیر میزان آب وازت بر کلروفیل گوجه فرنگی                                   58

جدول 4-5- تاثیر میزان آب و ازت بر وزن میوه گوجه فرنگی                                 61

جدول 4-6- تاثیر میزان آب و ازت بر وزن میوه گوجه فرنگی                                 65

جدول 4-7- تاثیر میزان آب و ازت بر کارائی مصرف آب در گوجه فرنگی                   68

جدول 4-8- تاثیر میزان آب و ازت بر ویتامین c گوجه فرنگی                               71

جدول 4-9- تاثیر میزان آب و ازت بر  ازت میوه گوجه فرنگی                               74

جدول 4-10- تاثیر میزان آب وازت برمقدار نیترات خاک در عمق 30-0سانتی متری خاک 77

جدول 4-11- تاثیر میزان  آب و ازت بر درصد ازت برگ گوجه فرنگی                      79

جدول 4-12- تاثیر میزان آب و ازت بر کلروفیل گوجه فرنگی                                82

جدول 4-13- تاثیر میزان آب و ازت بر TSS گوجه فرنگی                                   85

جدول 4-14- تاثیر میزان آب و ازت بر PH گوجه فرنگی                                    88

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصول    58

نمودار 4-2- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد محصول                                     59

نمودار 4-3- تاثیر نیتروژن بر عملکرد محصول در سطوح مختلف آبیاری                         59

نمودار 4-4- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر میانگین وزن میوه                                62

نموداار 4-5- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر میانگین وزن میوه                                  62

نمودار 4-6- تاثیر نیتروژن بر میانگین وزن میوه در سطوح مختلف آبیاری                       63

نموار 4-7- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارائی مصرف آب                                  65

نمودار 4-8- تاثیر  سطوح مختلف نیتروژن بر کارائی مصرف آب                                  66

نمودار 4-9- تاثیر نیتروژن بر کارائی مصرف آب در سطوح مختلف آبیاری                        66

نمودار 4-10- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر ویتامین ث میوه                                68

نمودار 4-11- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر ویتامین ث میوه                                   69

نمودار 4-12- تاثیر نیتروژن بر ویتامین ث میوه در سطوح مختلف آبیاری                       69

نمودار 4-13- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر اسیدیته میوه                                   71

نمودار 4-14- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر اسیدیته میوه                                      72

نمودار 4-15- تاثیر نیتروژن بر اسیدیته میوه در سطوح مختلف آبیاری                          72

نمودار 4-16- تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر غلظت نیترات میوه                                 74

نمودار 4-17- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیترات میوه                                75

نمودار 4-18- تاثیر نیتروژن بر غلظت نیترات در میوه در سطوح مختلف آبیاری                75

نمودار 4-19- تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر غلظت نیترات در خاک                             77

نمودار 4-20- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت نیترات در خاک                           78

نمودار 4-21- تاثیر نیتروژن بر غلظت نیترات در خاک در سطوح مختلف آبیاری               78

نمودار 4-22- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر غلظت ازت در برگ                            80

نمودار 4-23- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر غلظت ازت در برگ                               80

نمودار 4- 24- تاثیر نیتروژن بر غلظت ازت در برگ در سطوح مختلف آبیاری                  81

نمودار 4-25- تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر کارائی مصرف آب                                   83

نمودار 4-26- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر کارائی مصرف آب                                 83

نمودار 4-27- تاثیر نیتروژن بر کارائی مصرف آب در سطوح مختلف آبیاری                     84

نمودار 4-28- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر مواد جامد محلول                               86

نمودار 4-29- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر مواد جامد محلول                                  86

نمودار 4-30- تاثیر نیتروژن بر مواد جامد محلول در سطوح مختلف آبیاری                      87

نمودار 4-31- تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر پ هاش میوه                                   88

نمودار 4-32- تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر پ هاش میوه                                      89

نمودار 4-33- تاثیر نیتروژن بر پ هاش میوه در سطوح مختلف آبیاری                          89

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1