پاورپوینت های علوم پایه

مبحث بردارها   بردارها:تساوی در بردار: موازی، هم جهت و هم طولی دو بردار به تساوی آن دو می‌انجامد.مجموع دو بردار : روش متوازی الضلاع روش مثلثیخواص بردارها:    شركتپذیری: بردار صفر: انتها و ابتدای بردار بر هم منطبق است. و با o نشان می‌دهیم.برای هر بردار دلخواه داریم قرینه برای یك بردار: اگر بردار معلومی باشد برای برداری با همان اندازه و جهت مخالف آن قرنیه نام دارد و با مشان داده می‌شود. تفاضل دو بردار: تفاضل دو بردار را بصورت زیر تعریف می‌كنیم: تذكر:…

مبحث بردارها

سید محمد میرعالی بازدید : 67 دوشنبه 20 شهريور 1396 : 20:37 نظرات ()
مبحث بردارها

مبحث بردارها

 

بردارها:
تساوی در بردار: موازی، هم جهت و هم طولی دو بردار به تساوی آن دو می‌انجامد.
مجموع دو بردار : روش متوازی الضلاع 
روش مثلثی
خواص بردارها:

 

 

شركتپذیری: 
بردار صفر: انتها و ابتدای بردار بر هم منطبق است. و با o نشان می‌دهیم.
برای هر بردار دلخواه داریم 
قرینه برای یك بردار: اگر بردار معلومی باشد برای برداری با همان اندازه و جهت مخالف آن قرنیه نام دارد و با مشان داده می‌شود. 
تفاضل دو بردار: تفاضل دو بردار را بصورت زیر تعریف می‌كنیم: 

تذكر: اگر بردار و اسكالر معلوم باشند حاصلضرب است. یعنی برداری با همان جهت ولی برابر طویلتراز اگر و برداری مختلف الجهت با ولی برابر طویلتر از اگر .
برداریكه: هر برداری به طول واحد را یك برداریكه گوئیم. اگر بردار نا صفر باشد یك بردار یكه است.

زاویه بین دو بردار: منظور از زاویه بین دو بردار ناصفر كه با نشانداده می‌شود یعنی زاویه‌ای كه باید بچرخد تا جهتش با جهت یكی شود. 
°
°
°
ضرب اسكالر( ضرب نقطه‌ای یا داخلی)
منظور از حاصلضرب اسكالر دو بردار كه با نشان‌داده می‌شود یعنی عدد: 
زاویه بین دو بردار را می‌توان از به یا از به سنجید. زیرا و 
تذكر: 1. 
2. 

3. حاصلضرب صفرا ست اگر تنها اگر همچنین بردار صفر بر هر برداری عمود است.
مثال: مثال : اگر خط جهت دار و بردار معلوم باشد منظور از تصویر اسكالر روی L كه به صورت نوشته می‌شود.
یعنی: 
بطور كلی با معلوم بودن دو بردار منظور از تصویر اسكالر روی یعنی 
‌ 
قضیه: اگر و آنگاه : 
نتیجه: 
مثال : اگر بردار آنگاه:
هر برداری در ضرب شود مؤلفه اول بدست می‌آید و اگر در ضرب شود مؤلفه بدست می‌آید:


تذكر1: 

آنگاه 
2. 

مثال: و را در صورتیكه با هم زاویه ° 60 بسازند. را بیابید.


ضرب برداری( خارجی) 
برداری است كه بر صفحه دو بردار عمود است.
منظور از حاصلضرب خارجی دو بردار كه با نشان داده می‌شود یعنی بردار بطوریكه:
1- اندازة C برابر است با: 
2- بر صفحه عمود است و در جهت حركت یك پیچ( راست دست) ك تیغه‌اش از به باندازه می‌چرخد نشان داده 
تذكر: هرگاه یا یا آنگاه 
مساحت متوازی‌الضلاع ارتفاع قاعده 
با توجه به فرمول قبل و شكل بالا نتیجه می‌‌گیریم كه مساحت متوازی‌الضلاعی كه توسط بردارهای و ساخته می‌شوند با ضرب خارجی برابر است.
و مساحت مثلث ساخته شده توسط دو بردار قبل نصف مقدرا قبلی است .
مساحت مثلث
تذكر: حاصلضرب خارجی با معكوس شدن و ترتیب بردارهای تغییر علامت می‌دهد.


مثال هرگاه . بردارهای متعاعد یك، باشند. 

تذكر :1 3-ضربهای برداری شركت‌پذیر نیستند.
قضیه: هرگاه : 

آنگاه 

مثال: مساحت مثلث به راسهای:
و و را بیابید.* ضربهای سه تایی از بردارها
حاصلضرب سه تایی را در نظ بگیرید واضح است كه:
‌ 

كه درآن مساوی ارتفاع(h) متوازی سطوح پوشیده بوسیلة بردارهای است و چون مساحت قاعده متوازی‌الضلاع است پس متوازی‌الضلاع برابر حجم متوازی‌السطوح است.
قضیه:‌هرگاه‌ ‌و ‌،‌ آنگاه 

مثال: ثابت كنید 

* صفحه:
یك صفحه بردار ناصفر عمود بر صفحه بطور منحصر بفرد مشخص می‌شود بردار n قائم بر صفحه نامیده میشود.
قضیه: هر صفحه معادله‌ای به شكل دارد كه در آن A,B,C همگن صفر نیستند بر عكس هر گاه C,B,A همگی صفر نباشند هر معادله به شكل (1) معادله یك صفحه را مشخص می‌كند.
معادله صفحه‌ای كه از نقطة میكند و بردار قائم آن است عبارتست از 
مثال: بازای دو نقطه معلوم: 


صفحه مابر عمود بر خط گذرنده از رابیابید: 

صفحه P به معادله عبارت است از:

مثال: معادله صفحه‌ای و موازی دو بردار و و را محاسبه كنید.
مثال : معادله صفحه گذرنده از نقاط و و عمود بر صفحه باشد را بدست آورید.N عمود بر صفحه مورد نظر


* خطوط در 
خط ما با یك نقطه معلوم روی L و بردار دلخواه موازی L بطور مختصر به فرد مشخص میشود فرض كنید: نقطه دلخواهی در باشد در اینصورت هر گاه باشد یعنی كه t یك اسكالر است.
معادلات پارامترهای خطمعادله متعارف خط L 
با معادله خطی كه از نقطه می‌گذرد و با بردار u موازی است.
تذكر:
اگر یكی از مخرجهای c,b,a در معادله متعارف صفر باشد صورت نیز باید صفر باشد مثلاَ اگر ، معادله خط بصورت زیر نوشته می‌شود.

مثال: معادله خط گذرانده از نقطه موازی خط 
حل : 

مثال:
فصل مشترك دو صفحه 
را بدست آورید:


مثال:
معادله خط گذرنده از دو نقطه: ، 
حل : 
مثال : 
ثابت كنید خط: و فصل مشترك صفحات و موازی‌اند: 
و 
حل :
بردار فصل مشترك 

* توابع برداری:
در این فصل با تركیب حساب دیفرانسیل انتگرال و بردارها مطالعه حركت اجسام در فضا می‌پردازیم برای این منظور مؤلفه‌های عددی بردار شعاعی از مبدأ تا جسم را توزیع مشتق‌پذیری از زمن فرض كنیم و به این ترتیب بردارهای جسم را توصیف می‌كنند بدست میآوریم:
بردار شعاعی 
از مبدآ تا نقطه كه مكان زیر را در لحظه t از حركتش در فضا بدست می‌آوریم.
* مشتق یك تابع برداری: 
اگر و و توابعی با مقادیر حقیقی باشند از t باشند و بردار 

یك تابع با مقادیر برداری از t باشد بردار مشتق F نسبت به t می‌باشد مانند حالت حركت در صفح طول بردار بسرعت، مقدار سرعت جسم و جهت بردار سرعت جهت حركت است.
مثال: بردار مكان یك جسم متحرك در لحظه t را مشخص می‌كند.
در مقدار سرعت و جهت ر مشخص كنید در چه لحظه‌ای در صورت وجود سرعت و شتاب جسم بر هم عمودند.

جهت سرعت


در لحظه شتاب و سرعت بر هم عمودند.
* قاعده زنجیره‌ای: 
اگر مكان ذره‌ای باشد كه روی یك مسیر در حركت است و اگر با قرار دادن تابعی از بجای متغیرها را عوض كنیم مكان ذره تابعی از S می‌شود داریم:

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1