پاورپوینت های علوم پایه

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی                                                     فهرست مطالب   فصل اول: کلیات پژوهش      مقدمه  1-1-تعریف مساله    1-2- …

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجویان دختر

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

 

                                                  فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

     مقدمه 

1-1-تعریف مساله 

  1-2-  فرضیات 

تحقیق.................................................................................................................................................... 6

      1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق .................................................................................................................................... 7 

1-4-  اهداف تحقیق ...................................................................................................................................................... 8

             1-4- 1- هدف کلی ................................................................................................................................................... 8

             1-4- 2- اهداف اختصاصی........................................................................................................................................ 9

1-5- فرضیات تحقیق........................................................................................................................................................ 9

          1-6- محدودیت های پژوهش........................................................................................................................................10

             1-6-1- محدودیت های قابل کنترل....................................................................................................................... 11

            1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل................................................................................................................ 11

            1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات............................................................................................................................. 11

            1-7-1- زعفران ............................................................................................................................................................ 11

            1-7-2- دارونما .............................................................................................................................................................12

            1-7-3- حداکثر اکسیژن مصرفی ..............................................................................................................................12

            1-7-4- نقطه شکست ضربان قلب.............................................................................................................................12

            1-7-5- نسبت تبادل تنفسی .....................................................................................................................................13

            1-7-6- نبض اکسیژن ..................................................................................................................................................13

            1-7-7- افراد غیر فعال..................................................................................................................................................13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه  ....................................................................................................................................................... 15

2-1- بخش اول......................................................................................................................................... 15

               2-1-1- آمادگی قلبی تنفسی ......................................................................................................... 15

                 2-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ................................................................................... 16

2-2- بخش دوم......................................................................................................................................... 18

                  2-2-1-ترکیبات زعفران.................................................................................................................. 18

                 2-2-1-1- کروسین ........................................................................................................................ 19  

                  2-2-1-2- پیکروکروسین ............................................................................................................. 20

                 2-2-1-3- سافرانال...........................................................................................................................20

              2-2-2- خواص دارویی......................................................................................................................... 21

              2-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران................................................................................... 22

              2-2-4-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران ............................................................. 23

                 2-2-4-1- اثرات ضد افسردگی  ..................................................................................................... 23     

                 2-2-4-2- اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه ................................................................................ 24  

                 2-2-4-3- اثر قلبی- عروقی و تنفسی .............................................................................................. 24

                 2-2-4-4- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها................................................................. 25

                 2-2-4-5- اثر بر دستگاه گوارش ................................................................................................... 26

                2-2-4-6- اثر بر دستگاه تولید مثل ............................................................................................... 26

                 2-2-4-7- اثر بر دستگاه ایمنی  ..................................................................................................... 27

                 2-2-4-8- اثر ضد درد و ضد التهاب............................................................................................... 27

                 2-2-4-9- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش .................................................................. 28          2-3- بخش سوم..................................................................................................................................... 29

                2-3-1- عوامل ارگوژنیگ............................................................................................................... 29

                  2-3-2- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی........................................ 29  

            2-4- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب.................................................................................... 33

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

            مقدمه......................................................................................................................................................... 35

              3-1- روش تحقیق................................................................................................................................. 35

              3-2- روش آماری ................................................................................................................................. 35

              3-3- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش .................................................................................................35 

              3-4- وسایل و ابزارهای مورد نیاز........................................................................................................ 37

                3-4-1- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ..........................................................................................37

               3-4-2- فرم ها ...................................................................................................................................37

             3-5- روش جمع آوری اطلاعات  ....................................................................................................... 38 

              3-5-1-روش مصرف زعفران و دارونما ........................................................................................... 39

              3-5-2- اندازه گیری ها .................................................................................................................... 40

                  3-5-2-1- اندازه گیری سن آزمودنی ها ................................................................................... 40

                 3-5-2-2- اندازه گیری قد و وزن .............................................................................................. 40

                 3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی ......................................................................................... 40

                 3-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون.......................................................................................41

                 3-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس.......................................................... 42

                  3-5-2-6- اجرای پروتکل بروس ................................................................................................. 42

                 3-5-2-7- روش ثبت ضربان قلب فعالیت...................................................................................43

          3-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام.........................................................................................................43      

          3-7- روش تحلیل آماری ........................................................................................................................ 44

        3-8- شماتیک طرح تحقیق .................................................................................................................... 45

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

            مقدمه ....................................................................................................................................................... 47

           4-1- توصیف یافته های پژوهش ........................................................................................................ 47

             4-1-1- توصیف ویژگی های آزمودنی ها ...................................................................................... 47

             4-1-2- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی ................................................................................ 48

                4-1-2-1- توصیف نتایج حداکثر  آنالیز گازهای تنفسی ..........................................................48     

               4-1-2-2- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها ......................... 49

              4-1-2-3- مقادیر  نتایج حداکثر  آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف 60 ثانیه اول..........50

                4-1-2-4- مقادیر نتایج حداکثر  آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی.....................51

                4-1-2-5- مقادیر نتایج حداکثر  آنالیز گازهای تنفسی در زمان 2 الی 5 دقیقه............... 52

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق  ....................................................................................................53

              4-2-1- آزمون فرضیه‌ی اول.............................................................................................................53

               4-2-2- آزمون فرضیه‌ی دوم.............................................................................................................54

              4-2-3- آزمون فرضیه‌ی سوم .......................................................................................................... 56 

            4-2-4- آزمون فرضیه‌ی چهارم ..........................................................................................................57

              4-2-5- آزمون فرضیه‌ی پنجم ......................................................................................................... 58

             4-2-6- آزمون فرضیه‌ی ششم..............................................................................................................60

            4-2-7- آزمون فرضیه‌ی هفتم.............................................................................................................61

           4-2-8- آزمون فرضیه‌ی هشتم.............................................................................................................62     

           4-2-9- آزمون فرضیه‌ی نهم ............................................................................................................... 63

           4-2-10- آزمون فرضیه‌ی دهم ........................................................................................................... 64

          4-2-11- آزمون فرضیه‌ی یازدهم .........................................................................................................65 

        4-2-12- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم ...................................................................................................... 65

        4-2-13- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم ........................................................................................................68  

    4-3- خلاصه نتایج ...........................................................................................................................................70      

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

    مقدمه ...................................................................................................................................................................70    

5-1- بحث ................................................................................................................................................................73

5-2- نتیجه گیری .................................................................................................................................................. 76

 5-3- پیشنهادات ................................................................................................................................................... 76

   5-3-1- پیشنهادات کاربردی ......................................................................................................................... 76  

   5-3-2- پیشنهادات پژوهش ........................................................................................................................... 77     

   منابع و ماخذ ....................................................................................................................................................... 78                                

   پیوست ها ..............................................................................................................................................................83

فهرست جدول­ها

جدول 1 –2.ترکیبات تقریبی ادویه زعفران .................................................................................................................... 19

جدول2– 2.مصارف زعفران در صنعت دارویی و پزشکی ............................................................................................. 22  

جدول3–1.مراحل تست بروس ......................................................................................................................................... 43

جدول4–1. مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگی های جسمانی آزمودنی ها .............................................. 47 جدول4– 2. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی در حین اجرای تست بروس ......................................... 48

جدول4–3. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها ............................................. 49

جدول4–4. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی بعد از حذف مقادیر اولیه ............................................... 50

جدول4–5. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی .......................................................51 

جدول4–6. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی حین فعالیت در زمان های 120الی 300ثانیه .......... 52     جدول4–7. مقادیرمیانگین و انحراف معیار ضربان قلب پیش از فعالیت ...................................................................53

جدول4–8. مقادیرمیانگین و انحراف معیار ضربان قلب 1 و 12 دقیقه  پس از فعالیت .........................................55

جدول4–9.مقادیر آستانه تهویه ......................................................................................................................................... 57

جدول4–10.مقادیر زمان واماندگی ................................................................................................................................... 58

جدول4–11.مقادیر فشار سیستولی خون در حالت استراحت .................................................................................... 59

جدول4–12.مقادیر فشار ذیاستولی خون در حالت استراحت .................................................................................... 60 

جدول4–13.مقادیرRER  حین اجرای تست بروس ................................................................................................... 61

جدول4–14.مقادیرVO2MAX  .......................................................................................................................................... 62

جدول4–15.مقادیر  HRDP ........................................................................................................................................... 63

جدول4–16.مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ..................................................................................................................... 64 
جدول4–17.مقادیر حداکثر METS.......................................................................................................................... 66

جدول4–18.میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس ............................................................. 67

جدول4–19.میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس ........................................................................ 68

جدول4–20.خلاصه نتایج .............................................................................................................................................70

فهرست شکل­ها

شکل 2 –1.ساختار شیمیایی کروسین .................................................................................................................. 20

شکل 2 – 2.ساختار شیمیایی پیکوکروسین ........................................................................................................ 20

شکل 2 –3.ساختار شیمیایی سافرانال .................................................................................................................. 21

شکل 3 –1. دستگاه قد و وزن سنج سکا .............................................................................................................. 40

شکل 3 –2.کالیپر مدل پویا ......................................................................................................................................41

شکل3 –3.دستگاه فشار سنج دیجیتال ................................................................................................................. 41

شکل 3 –4.ضربان سنج پولار ................................................................................................................................ 43     

شکل 4 –1.مقایسه مقادیر ضربان قلب پیش از فعالیت ................................................................................... 54

شکل 4 –2.مقایسه مقادیر ضربان قلب1 دقیقه پس از فعالیت ...................................................................... 55

شکل 4 –3. مقایسه مقادیر ضربان قلب 12دقیقه پس از فعالیت .....................................................................56

شکل 4 –4. مقایسه زمان واماندگی ....................................................................................................................... 58

شکل 4 –5. تغییرات فشار سیستولیک خون در حالت استراحت ................................................................... 59

شکل 4 –6. تغییرات فشار دیاستولیک خون در حالت استراحت .....................................................................60

شکل 4 –7. مقایسه مقادیر حداکثر تبادل تنفسی ............................................................................................. 61

شکل 4 –8. مقایسه مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی ......................................................................................... 63

شکل 4 –9. مقایسه نقطه شکست ضربان قلب ................................................................................................... 64

شکل 4 –10. مقایسه مقادیر حداکثر نبض اکسیژن .......................................................................................... 65

شکل 4 –11. مقایسه مقادیر حداکثرMETS  ................................................................................................... 66

شکل 4 –12. مقایسه میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس.........................................67

شکل 4 –13. مقایسه میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس................................................... 68

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1