پاورپوینت های علوم پایه

بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن    آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد.   هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود. سطوح پلاسمایی، شاخص‌های…

بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین

بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن 

 

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد.

 

 هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود. سطوح پلاسمایی، شاخص‌های پیکرسنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پیش و پس از دوره‌ی تمرینی ارزیابی شد. برنامه‌ی تمرین هوازی در هفته اول با شدت 45-40 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود و به تدریج در هفته هشتم به 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید. پس از 8 هفته تمرین هوازی سطوح پلاسمایی ACE به طور معناداری در آزمودنی‌ها افزایش یافت. تمرین هوازی همچنین منجر به کاهش معنادار درصد چربی و دور کمر و عدم تغییر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولینی، وزن، BMI، فشار خون سیستولیک،  فشار خون دیاستولیک، Vo2max و همچنین ارتباط معنادار منفی بین وزن و ACE شد. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش سطوح پلاسمایی ACE در زنان دارای اضافه وزن، بدون تغییرات معنادار در ترکیب بدنی و فشار خون آن‌ها شد. مطالعات بیشتر با تعداد آزمودنی‌های زیادتر به منظور تائید این نتیجه ضرورت دارد.

 واژگان کلیدی: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، تمرین هوازی، فشار خون، درصد چربی، ترکیب بدن

فهرست مطالب

 

فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش                                                                                                                                    1

1-1- مقدمه.............................................................................................................................. 2

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش................................................................................................ 6

1-4- اهداف پژوهش................................................................................................................... 7

1-4-1- هدف کلی..................................................................................................................... 7

1-4-2- اهداف جزیی.................................................................................................................. 7

1-5- فرضیه­های پژوهش............................................................................................................... 7

1-6- محدودیت­های پژوهش.......................................................................................................... 8

1-7- تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش........................................................................................... 9

فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش                                                                                                                                     10

2-1- مقدمه ............................................................................................................................. 11

2-2- مبانی نظری پژوهش.............................................................................................................. 11

2-2-1-  اضافه وزن.................................................................................................................... 11

2-2-2-  سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون.................................................................................. 12

2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین....................................................................................................... 15

2-2-3-1-  ساختار آنزیم مبدل آنژیوتانسین.......................................................................................... 16

2-2-3-2-  پلی مورفیزم آنزیم مبدل آنژیوتانسین................................................................................... 17

2-2-3-3-  آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی........................................................................... 18

2-2-3-4-  آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد قدرتی............................................................................. 19

2-2-3-5- مطالعاتی که ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد جسمانی را نشان نمی‌دهند................................ 20

2-2-3-6- بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بافت‌ها................................................................................. 20

2-2-3-7- تنظیم آنزیم مبدل آنژیوتانسین............................................................................................ 21

2-2-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌ها......................................................................................... 22

2-2-4-1- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیابت......................................................................................... 22

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌های قلبی....................................................................................................... 23

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فشار خون................................................................................................................ 24

2-3- ادبیات پیشینه............................................................................................................................................................. 24

2-3-4-2- اثرتمرینات ورزشی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین.................................................................................................. 24

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی................................................................................................................................... 25

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش                                                                                                                                    27 

3-1- مقدمه.............................................................................................................................. 28

3-2- طرح پژوهش...................................................................................................................... 28

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش................................................................................................... 28

3-4- متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................................... 29

3-4-1- متغیر مستقل.................................................................................................................... 29

3-4-2- متغیرهای وابسته............................................................................................................... 29

3-4-3- متغیرهای کنترل............................................................................................................... 29

3-5- برنامه تمرینی آزمودنی‌ها........................................................................................................ 29

3-6- ابزارهای جمع آوری داده‌ها..................................................................................................... 30

3-7- روش گردآوری اطلاعات...................................................................................................... 31

3-8- روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری آنالیت‌ها.............................................................................. 33

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها............................................................................................ 34

فصل چهارم- یافته­های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                                   35

4-1- مقدمه.............................................................................................................................. 36

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها.................................................................................................. 36

4-2-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی...... 36

4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی........................................... 37

4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی................................... 38

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها................................................................................................. 38

4-3-1- فرضیه اول..................................................................................................................... 38

4-3-2- فرضیه دوم..................................................................................................................... 39

4-3-3- فرضیه سوم.................................................................................................................... 39

فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری                                                                                                                                      42

5-1- مقدمه.............................................................................................................................. 43

5-2- خلاصه پژوهش................................................................................................................... 43

5-3- بحث در خصوص نتایج پژوهش................................................................................................ 44

5-3-1- تغییرات سطوح پلاسمایی ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین در پاسخ به تمرینات هوازی................................. 44

5-3-2- تغییرات مقاومت انسولین در پاسخ به تمرینات هوازی..................................................................... 47

5-4- نتیجه‌گیری........................................................................................................................ 50

5-5- پیشنهادات......................................................................................................................... 50

پیوست 1- رضایت آگاهانه............................................................................................................. 51

پیوست 2- پرسش‌نامه‌ی پیشینه‌ی تندرستی............................................................................................ 56

منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 60

 فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 شکل2-1- طرح کلی از سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون................................................................ 14

شکل2-2- وظایف کلی ACE و ACE2.......................................................................................... 16

شکل 2-3- طرحی کلی از ژنوتیپ ACE........................................................................................... 19

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                          صفحه

 جدول 3-1- مراحل اجرای طرح پژوهش............................................................................................. 30

جدول 4-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی.............. 37

جدول 4-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی.................................... 38

جدول 4-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی............................. 38

جدول 4-5- تغییرات آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین............................................ 39

جدول 4-6- تغییرات شاخص HOMA آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین................................................. 39

جدول 4-7- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات مقاومت انسولینی................................... 39

جدول 4-8- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات فشار خون........................................... 40

جدول 4-9- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات آنتروپومتریکی و توان هوازی..................... 40


قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1