پاورپوینت های علوم پایه

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی   پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود، لذا توجه به روش هایی برای حفظ استحکام استخوان و مهار پوکی استخوان مهم تلقی می شود.      هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر مقاومت مکانیکی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان ران و درشت…

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

 

پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود، لذا توجه به روش هایی برای حفظ استحکام استخوان و مهار پوکی استخوان مهم تلقی می شود.

 

 

  هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر مقاومت مکانیکی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی بود. تعداد 41 سر رت اوراکتومی پس از گذشت سه ماه بطور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: گروه  فرکانس بالا، دامنه بالا (9 (n=، گروه فرکانس بالا، دامنه پایین(9 (n=،گروه فرکانس پایین، دامنه بالا(9 (n=  ،گروه فرکانس بالا، دامنه بالا(9 (n= و گروه  Sham (5(n= . 6 سر رت سالم بدون جراحی اوراکتومی نیز در گروه کنترل جای گرفتند. گروه های تمرینی 3 بار در هفته بمدت 8 هفته روی دستگاه ویبره با زمان پیشرونده  قرار گرفتند. گروه Sham  با همین پروتکل روی دستگاه خاموش قرار بودند. در پایان هفته هشتم، حیوانات توسط استنشاق دی اتیل اتر قربانی شدند و استخوان ران و درشت نی رت ها جدا شد. استخوان ران و درشت نی راست برای انجام تست مقاومت خمشی سه نقطه به آزمایشگاه بیومکانیک منتقل شد. از شاخص های استرس، سفتی، انرژی جذب شده و جابجایی استخوان بعنوان ملاک سنجش مقاومت مکانیکی استخوان استفاده شد. تراکم یون کلسیم در استخوان درشت نی چپ بوسیله ی جذب اتمی شعله ای( اسپکتروفتومتری)  مورد ارزیابی قرار گرفت. استخوان ران چپ برای بررسی هیستومورفومتری، به روش متداول لام اماده و با هماتوکسلین و آئوزین رنگ آمیزی شد. یافته ها نشان داد هشت هفته تمرینات ویبراسیون توانست تاثیر معنی داری بر مقاومت مکانیکی استخوان داشته باشد و پارامتر های بیومکانیکی استخوان در رت اوراکتومی را به سطح استخوان سالم برساند. در  بین گروه های تمرینی، گروهHFLA افزایش بیشتری در مقاومت مکانیکی استخوان نسبت به گروه های دیگر تمرینی نشان داده است و مقاومت مکانیکی  استخوان در دو گروه تمرینی HFLA و LFHA که هر دو گروه از شدت تمرینی تقریبا یکسانی برخوردار بودند ولی نتایج پارامترهای بیومکانیکی در گروه تمرینی HFLA  بطور چشمگیری بهتر از گروه LFHA بود. رت ها بعد از اوراکتومی، استخوان درشت نی بهتر به تمرینات WBV جواب داده است. تمرینات WBV روی تراکم یون کلسیم  در تمامی گروه های تمرینی افزایش داشته و به سطح نرمال در گروه کنترل (سالم)رسیده و در گروه شم کمتر از بقیه گروه ها می باشد هر چند اختلاف معنی دار نیست.  درهر دو استخوان متراکم و اسفنجی گروه  فرکانس بالا، دامنه پایین (HFLA) بیشترین افزایش مساحت را نسبت به گروه های تمرینی دیگر داشت. بین شاخص های مقاومت مکانیکی استخوان و شاخص های هیستومورفومتری استخوان هماهنگی وجود دارد.

واژه های کلیدی:  ویبراسیون کل بدن، مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم، هیستومورفومتری، رت اوراکتومی

 

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه................ 2

1-2- بیان مسئله......................................................................................................................................3

1-3- ضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-4-1- هدف کلی 9

1-4-2- اهداف اختصاصی 9

1-5 - فرضیات تحقیق 10

1-6- قلمرو تحقیق.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق 11

1-8- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق 11

1-8-1- متغیرمستقل 11

1-8-2- متغیرهای وابسته 12

فصل دوم: کلیات پژوهشی

مقدمه .............................................................................................................................................14

2-1- اساس ارتعاشات مکانیکی 14

2-2- ارتعاشات کل بدن 16

2-3- نیروهای وارد بر استخوان 18

2-4- مقاومت مکانیکی استخوان 21

2-4-1- بازسازی استخوان 21

2-4-2- سازوکار بروز پوکی استخوان 21

2-4-3- پاسخ استخوان نسبت به بارگذاری 23

2-4-4- مکانیسم انطباق مکانیکی  استخوان 25

2-4-5- پاسخ عضله به بارگذاری 30

2-4-6- تست مکانیکی استخوان 31

2-5- ساختمان میکروسکوپی استخوان 34

2-5-1- سلول های پوششی استخوان 36

2-5-2-  ترکیب استخوان 37

2-6- ساختمان ماکروسکوپی استخوان 39

2-6-1- استخوان متراکم و اسفنجی 39

2-6-2- استخوان از لحاظ تکاملی 40

2-7- کلسیم........... 41

2-8- پیشینه تحقیق.. 42

2-8 - جمع بندی. ... 49

 

فصل سوم: تبیین پژوهش

مقدمه............................. 52

3-1- تهیه و نگهداری رت 52

3-1-1-  نمونه مورد مطالعه 52

3-1-2 - قفس رت ها 53

3-1-3 - خوراک رت ها 53

3-1-4 -  سیستم روشنایی و تهویه 54

3-1-5- رطوبت و دمای محیط 54

3-2-1-  بیهوشی رت 54

3-2-2-  اجرای جراحی 55

3-3- تحریک مکانیکی 56

3-3-1 - دستگاه تحریک مکانیکی استخوان 56

3-3-2-  روش اجرا 58

3-3-3-  نمونه برداری 61

3-4- ارزیابی استخوان 62

3-4-1-  ارزیابی خمشی استخوان 62

3-4-2-  ارزیابی تراکم یون کلسیم 65

3-4-3-  ارزیابی هیستومورفومتری  استخوان 67

3-5-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

مقدمه................................ 71

4-1- آمار توصیفی. 72

4-2- آمار استنباطی 73

4-3-  وزن بدن.......... 74

4-4- مقاومت خمشی 76

4-4-1 - استرس 76

4-4-2 -  سفتی 79

4-5-3-  انرژی جذب شده 84

4-5-4-  جابجایی 88

4-5-5- جمع بندی 91

4-6- تراکم یون کلسیم 91

4-7- هیستومورفومتری استخوان متراکم و اسفنجی 93

4-7-1 - جمع بندی 96

فصل پنجم: استنباط و نتیجه‌گیری

مقدمه................................ 103

5-1- خلاصه تحقیق 103

5-2- بحث................... 104

5-3- نتیجه گیری..... 116

5-4- پیشنهاد های تحقیق 116

5-4-1- پیشنهاد کاربردی 116

5-4-2- پیشنهاد پژوهشی 116

منابع........................ 118

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول3-1-  مشخصات گروه ها............................................................................................................60

جدول3-2- پروتکل انجام ویبراسیون.....................................................................................................61

جدول 4- 1-  میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان ران(Mean±SE) ...................................72

جدول 4-2 - میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان درشت نی.(Mean±SE) 73

جدول 4- 3- نتایج بدست آمده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف (05/0P˃) 73

جدول 4-4- نتایج آزمون لون درمراحل پیش آزمون وپس آزمون (05/0P˃) 74

جدول4- 5- مقایسه میانگین و انحراف معیار وزن بدن(Mean±SD) در گروههای مختلف . 75

جدول 4-6 -آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان فمور...............................................78

جدول4-7- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان فمور.........................................................78

جدول4-8- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان تیبیا..................................................80

جدول 4-9- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان تیبیا. 80

جدول 4-10- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان فمور. 82

جدول 4- 11- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان فمور. 82

جدول 4- 12- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان تیبیا. 84

جدول 4-13- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان تیبیا. 84

جدول 4- 14- آزمون تحلیل واریانس یکسویه استخوان فمور در شاخص انرژی جذب شده 86

جدول 4- 15- آزمون تحلیل واریانس یکسویه انرژی جذب شده  در استخوان تیبیا. 87

جدول 4- 16- نتایج آزمون توکی در شاخص انرژی جذب شده استخوان تیبیا. 87

جدول4- 17- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جابجایی در  استخوان فمور.........................................89

جدول4-18- آزمون تحلیل واریانس یک سویه جابجایی در استخوان تیبیا............................................ 90

جدول 4- 19- آزمون تحلیل واریانس یک سویه تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا..............................92

جدول 4-20- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت استخوان متراکم در استخوان فمور................. 94

جدول 4- 21- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت ترابکولا در استخوان اسفنجی فمور.............. 96

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل2-1-  موج سینوسی در حرکات ارتعاشی......................................................................................15

شکل2- 2-  تعیین شماتیک دامنه ارتعاشات......................................................................................... 16

شکل2-3-  شکل شماتیک انتقال انرژی توسط دستگاه ویبراسیون..........................................................18

شکل 2- 4- نیروهای وارد بر استخوان..................................................................................................19

شکل 2-5- رفتار آنیزوتروپیک استخوان. ..............................................................................................20

شکل2 -6- مراحل بازسازی استخوان................................................................................................... 22

شکل2-7-  مقایسه استخوان در حالت سالم و پوکی استخوان...............................................................23

شکل  2- 8- نظریه فراست...................................................................................................................26

شکل2-9- استرس هیدروستاتیک (فشاری یا کششی). 28

شکل 2-10- درزهای استخوانی شامل کانالیکول ها و لاکونای استخوانی..............................................29

شکل 2-11-  اهمیت بارگذاری متناوب مدل مکانیکی- بیولوژی 29

شکل2- 12- شکل شماتیک نحوه انجام تست خمش سه نقطه. 32

شکل 2-13-  نمودار استرس-استرین استخوان.   33

شکل 2 -14- منشا یکسان سلول های استئوسیت و استئو بلاست...........................................................36

شکل2-15- اجزا میکروسکوپی استخوان.............................................................................................. 38

شکل2 -16- استخوان بلند.. 39

شکل 3-1- محل نگهداری رت.............................................................................................................53

شکل3-2-  قفس رت............................................................................................................................53

شکل3 -3-  رت جراحی شده...............................................................................................................55

شکل 3-4-  نمای کلی دستگاه ویبراسیون.............................................................................................57

شکل 3-5-  قرار گرفتن رت در داخل دستگاه ویبراسیون......................................................................57

شکل 3-6- سسیتم پیچ و فنر برای تغییر ات دامنه..................................................................................57

شکل 3-7- موتور ایجاد ارتعاش در زیر صفحه آلومینیمی.....................................................................57

شکل 3-8- نمایشگر زمان و فرکانس دستگاه.........................................................................................58

شکل 3-‏9‑ دستگاه Zwick  مدل 477514 جهت انجام تست بیومکانیک استخوان. 63

شکل 3-‏10‑ نحوه قرار گیری استخوان جهت تست خمش سه نقطه. 63

شکل 3-‏11‑ دستگاه برش استخوان. 64

شکل 3-‏12‑ نمونه ای از عکس های تهیه شده جهت اندازه گیری سطح مقطع استخوان. 64

شکل 3-‏13‑  نمایی از بدست آمدن متغیرها با استفاده ار نمودار. 65

شکل 3-14. نمودار غلظت استاندارد فلز کلسیم...............................................66

شکل 3-15- دستگاه اسپکتروفتومتری مورد استفاده. 68

شکل 3-‏16‑ دستگاه Histo-Line جهت برش های بسیار نازک از استخوان 68

شکل 4-1- تغییرات وزن حیوانات در گروههای مختلف(Mean±SD). 76

شکل 4-2- میزان استرس در استخوان فمور 77

شکل 4-3- میزان استرس در استخوان تیبیا. 79

شکل 4-4- سفتی استخوان فمور. 81

شکل4-5- سفتی استخوان تیبیا.. 83

شکل4-6- انرژی جذب شده در استخوان فمور... 85

شکل4-7- انرژی جذب شده در استخوان تیبیا.. 86

شکل4-8-  جابجایی استخوان فمور. 88

شکل4-9-  جابجایی استخوان تیبیا.......................................................... 90

شکل 4-10- تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا.. Error! Bookmark not defined.92

شکل4-11- مساحت استخوان متراکم فمور. 93

شکل4-12- مساحت ترابکولا استخوان اسفنجی تیبیا. 95

شکل 4-13-  ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه HFLA 97

شکل4-14- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه  HFLA 97

شکل4- 15- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  HFHA 98

شکل4- 16-  ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه  HFHA 98

شکل4- 17-  ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  LFLA 99

شکل4- 18- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه  LFLA 99

شکل4- 19- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  LFHA 100

شکل4- 20- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه LFHA 100

شکل4- 21- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه  Sham 101

شکل 3-22-  ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه   Sham .........................101

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1