پاورپوینت های علوم پایه

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT   هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده است   . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و…

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

 

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده است

 

 . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت  کیفیت زمین­ و اماکن،  سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.

کلیدواژه: تحلیل سوات، فوتبال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه

 

فهرست مطالب:

 فهرست مطالب......................................................................................................................................ت

فهرست جداول..........................................................................................................................................................ج

فهرست شکل­ها و نمودارها.......................................................................................................................ح

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه.....................................................................................................................................................2

بیان مسأله..............................................................................................................................................3

ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................................4

اهداف تحقیق..........................................................................................................................................5

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................5

تعریف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................................................5

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه.....................................................................................................................................................8

مبانی نظری تحقیق................................................................................................................................8

برنامه­ریزی..............................................................................................................................................8

مزایای برنامه ریزی.................................................................................................................................8

موانع و مشکلات برنامه ریزی.................................................................................................................9

انواع برنامه ریزی.....................................................................................................................................9

تعاریف استراتژی......................................................................................................................................9

برنامه­ریزی استراتژیک...........................................................................................................................10

تعاریف برنامه­ریزی استراتژیک..............................................................................................................11

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک........................................................................................................12

مزایای برنامه ریزی استراتژیک.............................................................................................................12

محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک................................................................................................13

سبک­های مختلف برنامه­ریزی جامع و تعیین استراتژی­های سازمانی..................................................14

تعریف مدیریت استراتژیک...................................................................................................................14

مراحل مدیریت استراتژیک...................................................................................................................14

تدوین استراتژی.....................................................................................................................................16

فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک...............................................................................................................17

مدل­های تدوین برنامه­ریزی استراتژیک............................................................................................24

مدل استونر و فریمن.........................................................................................................................25

مدل برایسون.....................................................................................................................................25

مدل دیوید.........................................................................................................................................26

مدل DISM.....................................................................................................................................27

مدل Goal- Based........................................................................................................................27

مدل برنامه­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران...........................................................................28

مدل استراتژیک دانکن و همکاران.....................................................................................................28

مدل استراتژیک وایتمن.....................................................................................................................29

مدل تیلور..........................................................................................................................................29

مدل کاربردی....................................................................................................................................29

مدل اسلک........................................................................................................................................30

مدل کمیسیون ورزش استرالیا..........................................................................................................30

رویکرد فرآیند پایه برنامه­ریزی استراتژیک........................................................................................31

ماتریس SWOT..............................................................................................................................32

فوتبال در جهان.................................................................................................................................49

فوتبال در آسیا..................................................................................................................................49

فوتبال در ایران..................................................................................................................................50

فوتبال در گیلان.................................................................................................................................50

مروری بر پژوهش­های خارجی............................................................................................................52

مروری بر پژوهش­های داخلی.............................................................................................................58

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

مقدمه....................................................................................................................................................62

روش تحقیق...........................................................................................................................................62

جامعه و نونه آماری................................................................................................................................62

روش گردآوری اطلاعات.........................................................................................................................62

ابزار پژوهش ..........................................................................................................................................62

روش تجزیه تحلیل داده ها....................................................................................................................65

متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................66

 

فصل4- یافته های پژوهش

مقدمه.....................................................................................................................................................68

توصیف یافته­های پژوهش......................................................................................................................68

ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان...............................................................................................71

ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان..............................................................................................72

ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان...............................................................................................73

ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان...............................................................................................74

تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان..............................................................................................75

ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان..........................................................................................76

ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان.........................................................................................78

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی...........................................................................................80

استراتژی­های فوتبال استان گیلان.....................................................................................................80

استراتژی های ….………….……..…………………………..…………...SO80

استراتژی های………….……..…….………………………………………ST82

استراتژی های ………...………………………………………………….WO83

استراتژی های ……...………….………………………………………….WT85

فصل5- بحث و نتیجه گیری

مقدمه..................................................................................................................................................88

خلاصه پژوهش....................................................................................................................................88

بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................90

پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................................109

منابع و ماخذ.....................................................................................................................................110

پیوست..............................................................................................................................................123

 

فهرست جداول

2-1ماتریسSWOT.......................................................................................................................38

2-2ماتریس اولویت­بندی عوامل داخلی............................................................................................38

2-3ماتریس اولویت­بندی عوامل خارجی...........................................................................................38

2-4شاخص­های ارزیابی سازمان..........................................................................................................39

2-5ماتریس SWOT.........................................................................................................................40

2-6رویکرد استراتژیک مدل SWOT................................................................................................45

3-1 ماتریس SWOT........................................................................................................................64

4-1 توصیف وضعیت شغل نمونه آماری..............................................................................................68

4-2میزان تحصیلات و رشتة تحصیلی نمونه آماری............................................................................69

4-3وضعیت سنی نمونه آماری............................................................................................................69

4-4 وضعیت جنسیت...........................................................................................................................70

4-5 وضعیت سابقه کاری......................................................................................................................70

4-6 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(قوت­ها).............................................................................71

4-7 معنی­داری آزمون فریدمن در نقاط قوت فوتبال گیلان.................................................................72

4-8 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(ضعف­ها)...........................................................................72

4-9 معنی­داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف­ها فوتبال گیلان............................................................73

4-10اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن (فرصت­ها) ......................................................................73

4-11 معنی­داری آزمون فریدمن در فرصت­های فوتبال گیلان..............................................................74

4-12 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(تهدیدها)........................................................................74

4-13 معنی­داری آزمون فریدمن در تهدیدهای  فوتبال گیلان............................................................75

4-14 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان...........................................................................................76

4-15 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان...........................................................................................78

4-16 ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی فوتبال گیلان................................................................80

4-17استراتژی­های SO.......................................................................................................................81

4-18استراتژی­های ST........................................................................................................................82

4-19استراتژی­های WO.....................................................................................................................83

4-20استراتژی­های WT......................................................................................................................85

فهرست شکل­ها و نمودارها

2-1فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک.......................................................................................................17

2-2تعیین اهداف و استراتژی­ها............................................................................................................24

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1