پاورپوینت های علوم پایه

مطالعه پتانسیل آنتی اکسیدانی و اثرات آللوپاتیک تعدادی ازگیاهان دارویی   در پژوهش حاضر پتانسیل آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی تعدادی از گیاهان دارویی منطقه بیضاء در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت.    همچنین اثرات آللوپاتیک عصاره آبی آن گیاهان بر گیاهچه های جو و کلزا بررسی گردید. پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH( 1,1- diphenyl 2-picryl-hydrazyl)   و میزان ترکیبات فنلی توسط روش Folin- Ciocalteu  ارزیابی گردید. بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی مربوط به برگ…

مطالعه پتانسیل آنتی اکسیدانی و اثرات آللوپاتیک تعدادی ازگیاهان دارویی

مطالعه پتانسیل آنتی اکسیدانی و اثرات آللوپاتیک تعدادی ازگیاهان دارویی

 

در پژوهش حاضر پتانسیل آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی تعدادی از گیاهان دارویی منطقه بیضاء در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت.

 

 

همچنین اثرات آللوپاتیک عصاره آبی آن گیاهان بر گیاهچه های جو و کلزا بررسی گردید. پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH( 1,1- diphenyl 2-picryl-hydrazyl)   و میزان ترکیبات فنلی توسط روش Folin- Ciocalteu  ارزیابی گردید. بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی مربوط به برگ گیاه

پونه (Mentha  pulegium) معادل0±4/25 میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک و کمترین پتانسیل در میوه گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) معادل08/.± 27/2میکرومول ترولکس بر گرم وزن خشک مشاهده گردید. برگ گیاهان پونه (Mentha  pulegium)و جاشیر( Prangos ferulacea )بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی را نشان دادند. در رابطه با میزان ترکیبات فنلی، بیشترین میزان مربوط به گیاه پونه معادل02/.±11/2 میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک و کمترین میزان در گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) معادل02/.±49/. میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک اندازه گیری گردید. همبستگی معنی داری( p<0.05 و R=0.9 ) بین پتانسیل آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی بدست آمد.

اثرات آللوپاتیک عصاره های آبی اندام های هوایی پونه و عروسک پشت پرده  بر در صد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه های جو و کلزا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر  عصاره آبی میوه رز بر میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز گیاهچه ها ی جو و کلزا مطالعه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی درصد جوانه زنی، وزن خشک، میزان کلروفیل، کاروتنوئید و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز به طور معنی داری کاهش می یابد.

کلید واژگان: آنتی اکسیدان- ترکیبات فنولی- اثرات آللوپاتیک

 

فهرست مطالب:

 فصل اول: مقدمه

 1-1-گونه های مورد بررسی ...................................................................................................................... 3

1-2- بررسی فعالیت های زیستی  ........................................................................................................... 3

1-2-1- آنتی اکسیدان.......................................................................................................................... 3

1-2-2- گونه های فعال اکسیژن (ROS ) و نیتروژن(RNS )................................................... 6

1-2-3- تولید ROS در سیستم های زنده..................................................................................... 7

1-2-4- پلی فنول ها............................................................................................................................. 7

1-2-5-ویژگی های آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی....................................................................... 8

1-2-6- روش های تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی ...................................................................... 8

 1-2-6-1- روش DPPH................................................................................................................. 9

1-2-6-2- روش  FRAP ................................................................................................................ 9

1-3- آللوپاتی   ............................................................................................................................................... 10

1-3-1- مفاهیم آللوپاتی   .................................................................................................................. 11

1-3-2- جایگاه آللوپاتی در حال حاضر  ......................................................................................... 13

1-3-3- جنبه هایی از آللوپاتی که در مدیریت تلفیقی علف های هرز مورد استفاده است.............. 13

1-3-3-1- بقایای گیاهان در سطح خاک (مالچ)....................................................................... 13

1-3-3-2- گیاهان پوششی (خفه کننده).................................................................................... 14

فصل دوم: مروری بر پزوهشهای گذشته 

2 -1- آنتی اکسیدان  .................................................................................................................................. 17

2-2- آللوپاتی  ................................................................................................................................................ 19

اهداف  ............................................................................................................................................................... 21

فصل سوم : مواد و روشها 

3-1- مراحل تهیه نمونه گیاهی مورد تحقیق ........................................................................................ 23

3-1-1- انتخاب , جمع آوری و خشک کردن گیاه  .................................................................... 23

3-1-2- عصاره گیری  .......................................................................................................................... 23

3-1-2-1- تهیه عصاره متانولی  ................................................................................................... 23

3-1-2-2- تهیه عصاره آبی  .......................................................................................................... 24

3-2- درصد فعالیت مهار رادیکال DPPH توسط عصاره گیاهی........................................................ 24

3-2-1- آماده کردن محلول ها و مواد لازم جهت آزمایشDPPH   ...................................... 24

3 -2-2- روش کار.................................................................................................................................. 24

 3-3- اندازه گیری ترکیبات فنلی عصاره گیاهی................................................................................... 25

   3-3-1-آماده کردن محلول ها و مواد لازم جهت اندازه گیری ترکیبات فنلی.................. 25

  3-3-2-روش کار.................................................................................................................................. 26

3-4- بررسی پتانسیل آللوپاتی عصاره های گیاهی .............................................................................. 27

3-4-1- آزمایش اثر عصاره آبی اندام های هوایی پونه و عروسک پشت پرده بر جوانه زنی بذر جو و کلزا در ظروف پتری  27

3-4-2- آزمایش اثر عصاره آبی اندام های هوایی پونه و عروسک پشت پرده بر وزن خشک جو و کلزا در ظروف پتری      27

3-4-3- تهیه محلول غذایی هوگلند جهت کشت بذرها در پرلیت ......................................... 28

3-4-4- آزمایش های اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ گیاهان جو و کلزا 29

3-4-4-1- روش آزمایش  .............................................................................................................. 29

3-4-5- آزمایش های اثر عصاره میوه گل رز بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از ریشه و اندام های هوائی گیاهچه های جو و کلزا..................................... 30

 3-4-5-1- مواد و محلول های مورد نیاز ....................................................................................... 30

3-4- 5-2- استخراج آنزیم پراکسیداز  ...................................................................................... 30

3-4-6-4- تعیین فعالیت آنزیم   ................................................................................................. 31

3-4-7- تجزیه و تحلیل آماری داده ها  .......................................................................................... 31

 فصل چهارم   نتایج

  4-1- فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها................................................................................................. 33

4-2- میزان ترکیبات فنلی عصاره های گیاهی....................................................................................... 34

 4-3- اثرات عصاره آبی پونه و عروسک پشت پرده بر جوانه زنی بذر جو و کلزا......................... 45

4-3-1- اثر عصاره آبی پونه بر جوانه زنی بذر جو  ...................................................................... 45

4-3-2- اثر عصاره آبی پونه بر جوانه زنی بذر کلزا ...................................................................... 45

4-3-3- اثر عصاره آبی عروسک پشت پرده بر جوانه زنی بذر جو .......................................... 45

4-3-4- اثر عصاره آبی عروسک پشت پرده بر جوانه زنی بذر کلزا ......................................... 46

4-4- اثرات عصاره آبی پونه و عروسک پشت پرده بر وزن خشک بذر جو و کلزا......................... 47

4-4-1- اثر عصاره آبی پونه بر وزن خشک  ریشه و  ساقه جو................................................. 48

4-4-2-   اثر عصاره آبی پونه بر وزن خشک ریشه و ساقه کلزا................................................ 48

4-4-3- اثر عصاره آبی عروسک پشت پرده بر وزن خشک ریشه و ساقه جو  .................... 48

4-4-4- اثر عصاره آبی عروسک پشت پرده بر وزن خشک ریشه و ساقه کلزا ..................... 48

4-5- اثرات عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل برگ گیاهچه های جو و کلزا ................ 50

4-5-1- اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل برگ جو  ............................................ 50

4-5-2- اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل برگ کلزا ............................................. 50

4-6- اثرات عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کاروتنوئید برگ گیاهچه های جو و کلزا.............. 52

4-6-1- اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کاروتنوئید برگ جو  ......................................... 52

4-6-2- اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کاروتنوئید برگ کلزا........................................... 52

4-7-آزمایش های مربوط به اثر عصاره رز بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز............................. 53

4-7-1- اثر عصاره آبی میوه گل رز بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از ریشه و اندام های هوایی کلزا     53

4 -7-2- اثر عصاره آبی میوه گل رز بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از ریشه واندام های هوایی جو      54

فصل پنجم: بحث 

5-1- فعالیت آنتی اکسیدانی  5-2- فعالیت آللوپاتی  ....................................................................... 57

5-2- فعالیت آللوپاتی..................................................................................................................................... 58

5-2-1- آزمایش های مربوط به اثر عصاره آبی پونه و عروسک پشت پرده بر درصد جوانه زنی بذر جو و کلزا       58

5-2-2- آزمایش های مربوط به اثر عصاره آبی پونه و عروسک پشت پرده بر وزن خشک گیاهچه های جو و کلزا            58

5-2-3- آزمایش های مربوط به اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کلروفیل برگ گیاهان جو و کلزا      59

5-2-4- آزمایش های مربوط به اثر عصاره آبی میوه گل رز بر میزان کاروتنوئید برگ گیاهان جو و کلزا   59

5-2-5- آزمایش های مربوط به اثر عصاره آبی میوه گل رز بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز استخراج شده از ریشه و ساقه جو و کلزا ... 59

  نتیجه گیری  .................................................................................................................................................. 61

پیشنهادات  ....................................................................................................................................................... 62

فهرست منابع ومآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................... 63

منابع انگلیسی .................................................................................................................................................. 65

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1