پاورپوینت های علوم پایه

جزوه طراحی کارخانجات صنعتی  رشته مهندسی صنایع غذایی   فصل اول:مفاهیم طرحریزی: عبارتست از طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهای متشکل از طرح استقرار (تجهیزات و بخشهـا) و سیسـتم  توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 - همراه با تست و پاسخ تشریحی  حمل و نقل (مواد اولیه، قطعات و محصولات) به طوری که حداکثر کارآیی از تلفیق منابع حاصل شود.  طرح استقرار: عبارتست از آرایش یکنواخت و هماهنگ کلیه…

جزوه طراحی کارخانجات صنعتی  رشته مهندسی صنایع غذایی

جزوه طراحی کارخانجات صنعتی  رشته مهندسی صنایع غذایی

 

فصل اول:مفاهیم 
طرحریزی: عبارتست از طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهای متشکل از طرح استقرار (تجهیزات و بخشهـا) و سیسـتم

 

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 - همراه با تست و پاسخ تشریحی 

حمل و نقل (مواد اولیه، قطعات و محصولات) به طوری که حداکثر کارآیی از تلفیق منابع حاصل شود.  
طرح استقرار: عبارتست از آرایش یکنواخت و هماهنگ کلیه تجهیزات،ماشینآلات و بخشهای داخل یک واحد تولیدی و 
خدماتی به طوری که حداکثر کارآیی از ترکیب ماشینآلات، تجهیزات و نیروی انسانی حاصل شود.  
سیستم حمل و نقل: عبارتست از سیستمی که با حداقل هزینه، مطلوبیت مکانی را برای کلیـه ماشـینآلات، تجهیـزات و 
بخشها طوری برقرار نماید که جریان (مواد، قطعات، محصولات، اطلاعات افراد) به بهترین شکل ممکن برقرار شودو 
دوره عمر محصول:  
به طور کلی عمر هر محصول دارای 5 دوره زیر میباشد:  
1- 
مرحله مصرفی ( تولید به تعداد کم)  
2- 
مرحله رشد (تیراژ تولید زیاد محصول)  
3- 
مرحله بلوغ 
در مرحله بلوغ هزینههای بازاریابی افزایش مییابد.  
در مرحله بلوغ در صورتی که محصولات جدید وارد بازار شود دارای حداکثر سود می باشد و 
در مرحله بلوغ کیفیت بر میزان تقاضا مؤثر بوده و رقابت محسوس است.  
4- 
مرحله اشباع (فروش محصول کم میشود)  
5- 
مرحله نزول (انزوای از بازار فروش و توقف خط تولید)  
2- 
اهداف طرحریزی 
1- 
تسهیل فرآیند ساخت: بخشها طوری باشد که جریان برگشتی در حداقل خودش باشد.  
2- 
بهبود سیستم حمل و نقل: از نیروی جاذبه، سطح شیبدار و ایستگاههای مکانیزه در تقلیل هزینه استفاده شود.  
3- 
حفظ قابلیت انعطاف 
4- 
استفاده مؤثر از فضا و مساحت 
5- 
حداقل کردن سرمایهگذاری روی ماشین آلات 
فرآیند واحد 
کوچکترین اجزای یک عملیات به فرآیند واحد معروف هستند به بیان بهتر عملی اسـت کـه تغییـر سـاده بـر روی اقـلام 
حاصل میکند.  
مزایا 
ـ فرآیند واحد برای بیان عملیاتی که باید انجام شود مناسبتر هستند.  
ـ فرآیندهای واحد امکان جمعآوری اطلاعات تفصیلی در مورد فرآیند تولید را فراهم میکند.  
ـ به کمک فرآیندهای واحد ایجاد و ترکیب یک فرآیند جدید مقدور میگردد.  
ـ فرآیندهای مختلف را میتوان به کمک فرآیند واحد ارزیابی کرد.  
ـ هزینه هر فرآیند را میتوان برحسب هزینه استاندارد فرآیند واحد بیان کرد.  
8
ـ انواع طرحهای استقرار 
1
ـ طراح استقرار براساس محصول:  
خواص:  
حجم تولید بالا، تنوع کم، ماشینآلات به صورت پیوسته قرار میگیرند، نقش ماشین بیشتر از انسان است، تقاضـا تقریبـاً 
ثابت.  
مزایا:  
ـ سهولت نظارت و برنامهریزی 
ـ بیشتر کارگران آماتور هستند 
ـ حمل و نقل در حداقل ممکن و عقبگرد کم میشود.  
ـ تمرکز عملیات باعث بکارگیری بهتر فضاست.  
ـ زمان تولید کمتر میشود.  
ـ موجودی در جریان ساخت کاهش مییابد.  
ـ افزایش انگیزه کار گروهی «14» علوم وصنایع غذایی 
ـ حداکثر بهرهگیری از ماشینآلات در این روش استقرار باعث بینیازی از کارگران ماهر میشود.  
ـ فضای مورد نیاز به دلیل تمرکز عملیات کمتر است.  
ـ زمان راهاندازی یا بلااستفاده ماندن ماشینآلات کاهش مییابد و در کل زمان تولید صرفهجویی میشود.  
ـ امکان برقراری توازن کاری بین انسان و ماشین راحت است.  
ـ بازرسی و کنترل کیفیت بهتر انجام میگیرد.  
معایب 
ـ عدم انعطافپذیری 
ـ حجم بالای سرمایهگذاری 
ـ در حجم تولید کم، قیمت تمام شده افزایش یابد.  
ـ با تغییر طرح محصول، خط تغییر میکند.  
ـ خرابی یک ماشین باعث کندی و یا توقف خط میگردد.  
ـ سرعت خط تولید با کمترین ماشین معین میگردد.  
تستهای طبقه بندی شده 
1
ـ آنالیز ارزش Value Amalysis چیست؟ 
 1) 
فعالیتی است که به منظور تعیین نقطه سر به سر و اندازه اقتصادی تولید به کار میرود.  
 2) 
فعالیتی است که جهت ارزیابی نقشههای جانمایی و انتخاب یکی از آنها به کار میرود.  
 3) 
فعالیتی است که جهت ارزیابی محصول و تغییرات در آن برای تولید آسانتر با هزینه کمتر انجام میشود.  
 4) 
فعالیتی است که به منظور هزینهیابی و تعیین قیمت تمام شده محصول به کار میرود.  
2
ـ اطلاعات مربوط به ترتیب و تعداد عملیاتی که بر روی یک قطعه انجام میشود، از کدامیک از تکنیکهـای 
زیر قابل کسب است؟ 
 (Bull of Material) 
مواد لیست (2 (Assembly Chsrt) مونتاژ نمودار (1 
 (Rowte Sheet) 
قطعات مسیر برگه (4 (Part List) قطعات لیست (3 
3
ـ برای شناسایی نوع ماشینآلاتی که در فرآیند تولید محصولات مختلـف اسـتفاده مـیگردنـد، از کـدام 
تکنیک میتوان استفاده کرد؟ 
 1) 
برگه مسیر قطعات 2) نمودار مونتاژ 
 3) 
لیست قطعات 4) نمودار دو رابطه فعالیتها 
4
ـ در کدام مرحله عمر محصول، هزینههای بازرایابی افزایش می یابد؟ 
 1) 
رشد 2) نزول 3) بلوغ 4) اشباع 
5
ـ اطلاعات مربوط به محصول غالباً توسط کدامیک از فرمهای زیر تدوین میگردد؟ 
 1) 
لیست قطعات، ساخت محصول، برگ مسیر جریان، نقشه قطعات، نقشه محصول 
 2) 
لیست قطعات، نمودار جریان، دیاگرام جریان، درخت محصول، نقشه محصول 
 3) 
برگ مسیر، نمودار فرآیند، درخت محصول، لیست مواد، نقشه محصول 
 4) 
لیست قطعات، لیست مواد، درخت محصول، نقشه قطعات، نقشه محصول «20» علوم وصنایع غذایی 
6
ـ کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟ 
 1) 
اطلاعات مربوط به روش ساخت محصول در برگ مسیر و اطلاعات مربوط به قطعات در لیست قطعات ثبت میشود.  
 2) 
یکی از روشهای تحلیل جریان مواد استفاده از چارت رابطه فعالیتهاست.  
 3) 
لیست قطعات حاوی اطلاعات جامعتری نسبت به لیست مواد است.  
 4) 
یکی از اهداف طراحی کارخانه میتواند بهبود ایمنی باشد.  
7
ـ کدام دسته از ماشینهای زیر برای خطوط تولید با تیتراژ بالا مناسبتر است؟ 
 1) 
نیمه اتوماتیک 2) عمومی 3) تکمنظوره 4) استاندارد 
پاسخنامه 
1
ـ گزینه 3 صحیح است.  
2
ـ گزینه 4 صحیح است.  
نمودار مونتاژ و لیست مواد و برگه لیست قطعات، هیچکدام هیچ اطلاعاتی از عملیات انجام شده روی محصول ندارند.  
3
ـگزینه 1 صحیح است.  
در برگه مسیر تولید نام و نوع ماشینآلات آورده میشود.  
4- 
گزینه 3 صحیح است.  
5
ـ گزینه 4 صحیح است.  
توجه کنید در سایر گزینهها، اطلاعات مربوط به عملیات انجام شده روی قطعه نیز آمده است.  
6
ـ گزینه 2 صحیح است.  
نمودار رابطه فعالیتها، به ارتباط بین فعالیتهای مختلف (ارتباط کیفی) بستگی دارد. برای تحلیل جریان مواد بهتر است از 
نمودار از ـ به استفاده کنیم.  
7
ـ گزینه 4 صحیح است.  

Pdfنوع فایل:

  سایز: 3.85mb

تعداد صفحه:216

 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1