loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 70 دوشنبه 27 شهریور 1396 نظرات (0)

جزوه طراحی کارخانجات صنعتی  رشته مهندسی صنایع غذایی

 

فصل اول:مفاهیم 
طرحریزی: عبارتست از طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهای متشکل از طرح استقرار (تجهیزات و بخشهـا) و سیسـتم

 

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 - همراه با تست و پاسخ تشریحی 

حمل و نقل (مواد اولیه، قطعات و محصولات) به طوری که حداکثر کارآیی از تلفیق منابع حاصل شود.  
طرح استقرار: عبارتست از آرایش یکنواخت و هماهنگ کلیه تجهیزات،ماشینآلات و بخشهای داخل یک واحد تولیدی و 
خدماتی به طوری که حداکثر کارآیی از ترکیب ماشینآلات، تجهیزات و نیروی انسانی حاصل شود.  
سیستم حمل و نقل: عبارتست از سیستمی که با حداقل هزینه، مطلوبیت مکانی را برای کلیـه ماشـینآلات، تجهیـزات و 
بخشها طوری برقرار نماید که جریان (مواد، قطعات، محصولات، اطلاعات افراد) به بهترین شکل ممکن برقرار شودو 
دوره عمر محصول:  
به طور کلی عمر هر محصول دارای 5 دوره زیر میباشد:  
1- 
مرحله مصرفی ( تولید به تعداد کم)  
2- 
مرحله رشد (تیراژ تولید زیاد محصول)  
3- 
مرحله بلوغ 
در مرحله بلوغ هزینههای بازاریابی افزایش مییابد.  
در مرحله بلوغ در صورتی که محصولات جدید وارد بازار شود دارای حداکثر سود می باشد و 
در مرحله بلوغ کیفیت بر میزان تقاضا مؤثر بوده و رقابت محسوس است.  
4- 
مرحله اشباع (فروش محصول کم میشود)  
5- 
مرحله نزول (انزوای از بازار فروش و توقف خط تولید)  
2- 
اهداف طرحریزی 
1- 
تسهیل فرآیند ساخت: بخشها طوری باشد که جریان برگشتی در حداقل خودش باشد.  
2- 
بهبود سیستم حمل و نقل: از نیروی جاذبه، سطح شیبدار و ایستگاههای مکانیزه در تقلیل هزینه استفاده شود.  
3- 
حفظ قابلیت انعطاف 
4- 
استفاده مؤثر از فضا و مساحت 
5- 
حداقل کردن سرمایهگذاری روی ماشین آلات 
فرآیند واحد 
کوچکترین اجزای یک عملیات به فرآیند واحد معروف هستند به بیان بهتر عملی اسـت کـه تغییـر سـاده بـر روی اقـلام 
حاصل میکند.  
مزایا 
ـ فرآیند واحد برای بیان عملیاتی که باید انجام شود مناسبتر هستند.  
ـ فرآیندهای واحد امکان جمعآوری اطلاعات تفصیلی در مورد فرآیند تولید را فراهم میکند.  
ـ به کمک فرآیندهای واحد ایجاد و ترکیب یک فرآیند جدید مقدور میگردد.  
ـ فرآیندهای مختلف را میتوان به کمک فرآیند واحد ارزیابی کرد.  
ـ هزینه هر فرآیند را میتوان برحسب هزینه استاندارد فرآیند واحد بیان کرد.  
8
ـ انواع طرحهای استقرار 
1
ـ طراح استقرار براساس محصول:  
خواص:  
حجم تولید بالا، تنوع کم، ماشینآلات به صورت پیوسته قرار میگیرند، نقش ماشین بیشتر از انسان است، تقاضـا تقریبـاً 
ثابت.  
مزایا:  
ـ سهولت نظارت و برنامهریزی 
ـ بیشتر کارگران آماتور هستند 
ـ حمل و نقل در حداقل ممکن و عقبگرد کم میشود.  
ـ تمرکز عملیات باعث بکارگیری بهتر فضاست.  
ـ زمان تولید کمتر میشود.  
ـ موجودی در جریان ساخت کاهش مییابد.  
ـ افزایش انگیزه کار گروهی «14» علوم وصنایع غذایی 
ـ حداکثر بهرهگیری از ماشینآلات در این روش استقرار باعث بینیازی از کارگران ماهر میشود.  
ـ فضای مورد نیاز به دلیل تمرکز عملیات کمتر است.  
ـ زمان راهاندازی یا بلااستفاده ماندن ماشینآلات کاهش مییابد و در کل زمان تولید صرفهجویی میشود.  
ـ امکان برقراری توازن کاری بین انسان و ماشین راحت است.  
ـ بازرسی و کنترل کیفیت بهتر انجام میگیرد.  
معایب 
ـ عدم انعطافپذیری 
ـ حجم بالای سرمایهگذاری 
ـ در حجم تولید کم، قیمت تمام شده افزایش یابد.  
ـ با تغییر طرح محصول، خط تغییر میکند.  
ـ خرابی یک ماشین باعث کندی و یا توقف خط میگردد.  
ـ سرعت خط تولید با کمترین ماشین معین میگردد.  
تستهای طبقه بندی شده 
1
ـ آنالیز ارزش Value Amalysis چیست؟ 
 1) 
فعالیتی است که به منظور تعیین نقطه سر به سر و اندازه اقتصادی تولید به کار میرود.  
 2) 
فعالیتی است که جهت ارزیابی نقشههای جانمایی و انتخاب یکی از آنها به کار میرود.  
 3) 
فعالیتی است که جهت ارزیابی محصول و تغییرات در آن برای تولید آسانتر با هزینه کمتر انجام میشود.  
 4) 
فعالیتی است که به منظور هزینهیابی و تعیین قیمت تمام شده محصول به کار میرود.  
2
ـ اطلاعات مربوط به ترتیب و تعداد عملیاتی که بر روی یک قطعه انجام میشود، از کدامیک از تکنیکهـای 
زیر قابل کسب است؟ 
 (Bull of Material) 
مواد لیست (2 (Assembly Chsrt) مونتاژ نمودار (1 
 (Rowte Sheet) 
قطعات مسیر برگه (4 (Part List) قطعات لیست (3 
3
ـ برای شناسایی نوع ماشینآلاتی که در فرآیند تولید محصولات مختلـف اسـتفاده مـیگردنـد، از کـدام 
تکنیک میتوان استفاده کرد؟ 
 1) 
برگه مسیر قطعات 2) نمودار مونتاژ 
 3) 
لیست قطعات 4) نمودار دو رابطه فعالیتها 
4
ـ در کدام مرحله عمر محصول، هزینههای بازرایابی افزایش می یابد؟ 
 1) 
رشد 2) نزول 3) بلوغ 4) اشباع 
5
ـ اطلاعات مربوط به محصول غالباً توسط کدامیک از فرمهای زیر تدوین میگردد؟ 
 1) 
لیست قطعات، ساخت محصول، برگ مسیر جریان، نقشه قطعات، نقشه محصول 
 2) 
لیست قطعات، نمودار جریان، دیاگرام جریان، درخت محصول، نقشه محصول 
 3) 
برگ مسیر، نمودار فرآیند، درخت محصول، لیست مواد، نقشه محصول 
 4) 
لیست قطعات، لیست مواد، درخت محصول، نقشه قطعات، نقشه محصول «20» علوم وصنایع غذایی 
6
ـ کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟ 
 1) 
اطلاعات مربوط به روش ساخت محصول در برگ مسیر و اطلاعات مربوط به قطعات در لیست قطعات ثبت میشود.  
 2) 
یکی از روشهای تحلیل جریان مواد استفاده از چارت رابطه فعالیتهاست.  
 3) 
لیست قطعات حاوی اطلاعات جامعتری نسبت به لیست مواد است.  
 4) 
یکی از اهداف طراحی کارخانه میتواند بهبود ایمنی باشد.  
7
ـ کدام دسته از ماشینهای زیر برای خطوط تولید با تیتراژ بالا مناسبتر است؟ 
 1) 
نیمه اتوماتیک 2) عمومی 3) تکمنظوره 4) استاندارد 
پاسخنامه 
1
ـ گزینه 3 صحیح است.  
2
ـ گزینه 4 صحیح است.  
نمودار مونتاژ و لیست مواد و برگه لیست قطعات، هیچکدام هیچ اطلاعاتی از عملیات انجام شده روی محصول ندارند.  
3
ـگزینه 1 صحیح است.  
در برگه مسیر تولید نام و نوع ماشینآلات آورده میشود.  
4- 
گزینه 3 صحیح است.  
5
ـ گزینه 4 صحیح است.  
توجه کنید در سایر گزینهها، اطلاعات مربوط به عملیات انجام شده روی قطعه نیز آمده است.  
6
ـ گزینه 2 صحیح است.  
نمودار رابطه فعالیتها، به ارتباط بین فعالیتهای مختلف (ارتباط کیفی) بستگی دارد. برای تحلیل جریان مواد بهتر است از 
نمودار از ـ به استفاده کنیم.  
7
ـ گزینه 4 صحیح است.  

Pdfنوع فایل:

  سایز: 3.85mb

تعداد صفحه:216

 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 48
 • آی پی دیروز : 118
 • بازدید امروز : 168
 • باردید دیروز : 457
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,191
 • بازدید ماه : 3,452
 • بازدید سال : 27,224
 • بازدید کلی : 457,014