پاورپوینت های علوم پایه

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.      اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.   علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای…

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران


در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.

 

 

 

اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

 

علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای روده ای, مواد غذائی می باشد, یكی از این مواد غذائی كه از نظر آلودگی اهمیت به سزائی دارد, شیر و فراورده های آن نظیر بستنی است. بستنی بخصوص در فصول گرم دارای مصرف كننده بسیاری می باشد و در مورد این ماده غذائی باید از نظر بهداشتی نظارت كامل صورت گیرد. به منظور بررسی آلودگی باكتریائی در بستنی های سنتی ومیوه ای( غیر پاستوریزه) و بستنی های پاستوریزه, تعداد 100 نمونه بستنی غیرپاستوریزه و 30 نمونه بستنی پاستوریزه از قسمتهای مختلف شهر تهران بصورت
Random Systematic Samplingجمع آوری شد كه پس از انجام آزمایشات در آزمایشگاه كنترل كیفی مواد غذائی, آرایشی و بهداشتی واقع در مركز تحقیقات علوم پزشكی ایران, 87 درصد از نمونه های غیر پاستوریزه فیرقابل مصرف و باكتریهای موخود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

 

استافیلوكوك اورئوس(74%), گونه های كلبسیلا(40%), گونه های انتروباكتر(37%), اشریشیا كلی(24%),سودوموناس آئروجینوزا(19%),گونه های پروتئوس(13%), گونه های اسینتوباكتر(11%), هافنیا(6%), گونه های آلكالی ژنز(4%), گونه های سراتیا(3%),گونه های سیتروباكتر و ادواردسیلا(2%) و گونه های پروویدنسیا(1%).

 

و در بستنی های پاستوریزه, 30 درصد از نمونه ها غیر قابل مصرف بودند و باكتریهای موجود در آنها به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

 

اشریشیا كلی(4/13%), استافیلوكوك اورئوس(7/6%), كلبسیلا نومونیه(7/6%), سودوموناس آئروجینوزا, پروتئوس ولگاریس, انتروباكتر كلواكه و اسینتوباكتر بامانی(3%).

 

برای بررسی لیستریا و یرسینیا از محیط های اختصاصی Palcam , CiN و غنی سازی در سرما(Cold enrichment( استفاده شد ولی علی رغم تلاشهای بسیار موفق به جداسازی نشدیم.

 

 

 

فهرست مطالب:

 

خلاصه فارسی........................................................................................... 1

 

مقدمه:.................................................................................................. 3

 

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر5

 

فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی18

 

2-1: تاریخچه بستنی.................................................................................... 19

 

2-2: تعریف بستنی.................................................................................... 20

 

2-3: ارزش غذایی بستنی............................................................................... 22

 

2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی........................................................................ 24

 

2-4-1: چربی.................................................................................... 24

 

2-4-2: مواد جامد غیر از چربی................................................................. 25

 

2-4-3: قند...................................................................................... 27

 

2-4-4: مواد امولسیون كننده.................................................................... 29

 

2-4-5: مواد پایداركننده.......................................................................... 29

 

2-4-6: مواد طعم دهنده......................................................................... 30

 

2-4-7: مواد رنگ دهنده........................................................................ 30

 

2-5: فرآیند تولید بستنی................................................................................ 30

 

2-5-1: مرحله دریافت........................................................................... 30

 

2-5-2: تولید مخلوط بستنی...................................................................... 31

 

2-5-3: توزین كردن.............................................................................. 32

 

2-5-4: مخلوط كردن............................................................................. 33

 

2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی....................................................... 34

 

2-5-6: پاستوریزاسیون........................................................................... 34

 

2-5-7: رسیدن مخلوط........................................................................... 34

 

2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده................................................... 35

 

2-5-9: انجماد به روش مداوم.................................................................... 35

 

2-5-10: قالب گیری و بسته بندی.............................................................. 36

 

2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی.................................................... 36

 

2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی........................................... 37

 

2-5-10-3: تولید بستنی چوبی............................................................. 37

 

2-5-11: سخت كردن بستنی..................................................................... 38

 

2-6: باكتریولوژی بستنی................................................................................ 39

 

2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی.................................................................. 40

 

2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی................................................................... 41

 

2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی.................................................................. 45

 

2-8: پیشگیری و كنترل................................................................................ 48

 

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی51

 

3-1: میكروبیولوژی پایه................................................................................ 52

 

3-2: میكروبیولوژی لبنیات............................................................................. 52

 

3-3: رشد میكروبی .................................................................................... 54

 

3-4: میكروارگانیسم ها در شیر........................................................................ 57

 

3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر............................................................. 58

 

3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر..................................................... 59

 

3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر.............................................................. 60

 

3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری........................................................... 60

 

3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه.................................................................... 61

 

3-8-2: اشریشیاكلی............................................................................. 63

 

3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا......................................................... 67

 

3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا...................................................... 69

 

3-8-5: سیتروباكتر.............................................................................. 70

 

3-8-6: جنس شیگلا............................................................................ 70

 

3-8-7: جنس سالمونلا........................................................................... 71

 

3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر.......................................... 72

 

3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی........................................................... 74

 

3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی....................................................... 75

 

3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند........................ 77

 

3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع...................................................... 78

 

3-9-1: گروه سودموناها......................................................................... 78

 

3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا................................................................... 78

 

3-9-2: یرسینیا.................................................................................. 79

 

3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس................................... 80

 

3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی....................................................... 81

 

3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی........................................................... 82

 

3-9-2-4: پیشگیری و كنترل825

 

3-10: استافیلوكوك.................................................................................... 82

 

3-10-1: استافیلوكوك اورئوس................................................................... 82

 

3-10-2: مورفولوژی............................................................................. 83

 

3-10-3: ساختمان سلولی...................................................................... 83

 

3-10-4: مقاومت.............................................................................. 84

 

3-10-5: خواص بیوشیمیایی................................................................... 85

 

3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی........................................................ 86

 

3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی................................................ 89

 

3-10-8: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی.............................................. 90

 

3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور.............................................................. 91

 

3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز.................................................................. 91

 

3-11-1-1: تاریخچه............................................................................. 91

 

3-11-1-2: میكروبیولوژی.................................................................. 91

 

3-11-1-3: لیستریوزیس.................................................................... 93

 

3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن................................. 95

 

3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی....................................................... 99

 

3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی100

 

3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی104

 

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز106

 

4-1: مدت مطالعه107

 

4-2: تعداد نمونه107

 

4-3: نحوه نمونه برداری 107

 

4-4: بررسی های انجام شده108

 

4-5: مواد و وسایل مورد استفاده 108

 

4-6: روش آماده سازی109

 

4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی109

 

4-8: رقیق كننده ها110

 

4-8-1: روش تهیه محلول رینگر110

 

4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی111

 

4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه111

 

4-9: روش شمارش میكروبها 111

 

4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها112

 

4-11: شناسایی اشریشیاكلی113

 

4-12: شناسایی سالمونلا113

 

4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس114

 

4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر114

 

4-14: شناسایی یرسینیا116

 

4-15: شناسایی لیستریا117

 

4-15-1: محیط اختصاصی پالكام118

 

4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی118

 

4-17: تستهای تشخیصی119

 

فصل پنجم: نتیجه و بحث123

 

5-1: نتایج124

 

5-2: بحث138

 

5-3: پیشنهادات146

 

خلاصه لاتین148

 

منابع149

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1