پاورپوینت های علوم پایه

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی   بعد  از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن  تشكیل  شده است كه این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند.   عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می كند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت …

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

سید محمد میرعالی بازدید : 60 جمعه 31 شهريور 1396 : 19:13 نظرات ()
پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

 

بعد  از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن  تشكیل  شده است كه این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند.

 

 عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می كند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشكلات زیادی در صنایع می شود.

در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟  چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟

آب  ماده ای حیاتی است كه حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :

1- آبهای زیرزمینی

2- آبهای سطحی

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

1-1- موجودیت آب........................ ........................................................................................1     

1-2- منابع آب.........................................................................................................................1

1-2-1- آبهای سطحی............................................................................................................2

1-2-2- آبهای زیر زمینی......................................................................................................2

1-3- خواص آبهای آشامیدنی..............................................................................................2

                  1-3-1- خواص فیزیكی آب...................................................................................................2

1-3-2- خواص شیمیایی آب................................................................................................3

1-4- سختی آب.......................................................................................................................3

بخش دوم: آب در صنایع غذایی...............................................................................................................4

                      2-1- مصرف آب در صنایع غذایی ....................................................................................4 

                  2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ..................................4

 2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ...................................................................5                

  2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ....................................................................6               

   2-4-  مزایای حاصل از كاهش مصرف آب ........................................................................6              

    2-4-1-  استفاده مجدد آب ...................................................................................................6             

                 2-4-2- بازچرخش یا ریسایكلینگ .....................................................................................6

2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ..........................................................................7                

    2-5-1- آب خنك سازی ..........................................................................................................8            

    2-5-1-1- انواع سیستم های خنك سازی .........................................................................8              

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ..........................................................................................10

 3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی .......................................................................10                

                   3-1-1- صنایع تولید قند وشكر ...................................................................................11

                   3-1-2- صنایع تولید كمپوت وكنسرو ............................................................... .......12 

                   3-1-3- صنایع نوشابه سازی .....................................................................................12

                   3-1-4 صنایع لبنیاتی ....................................................................................................12

                   3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ..............................................................................13

                   3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت .........................................................14

                   3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی .................................................................15

                   3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده .................................15

                   3-2-1-1- مواد معلق ....................................................................................................16

                   3-2-1-2- املاح معدنی محلول ....................................................................................16

                   3-2-1-3- مواد آلی محلول ...........................................................................................16

                   3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ............................................................................................16

                   3-2-1-5- مواد تولید كننده كف .................................................................................17

                   3-2-1-6- رنگ ...............................................................................................................17

                   3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی .....................................................................................17

                   3-2-1-8- میكروارگانیسم ها .....................................................................................17

                   3-2-1-9- مواد شناور .................................................................................................18

                   3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ......................................................18 

                   3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری .........................................18

                   3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری .........19

                   3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی .........................................................20

                   3-3-3- تصفیه مشترك با صنایع دیگر ..................................................................20

                  3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده... 20

3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع ...................................................................................21                       

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ................................................................22

                     4-1- تصفیه فیزیكی ..................................................................................................23

                     4-1-1- آشغالگیری ...................................................................................................23

                     4-1-2- دانه گیری ......................................................................................................23

                     4-1-4- شناورسازی .................................................................................................24

                     4-1-5- حوضهای متعادل كننده یا یكنواخت ساز ...............................................24

4-2- تصفیه شیمیایی ...............................................................................................26                     

.....................................................................................................26. ph4-2-1- تنظیم                     

                     4-2-2- اكسیداسیون مواد آلی مقاوم ....................................................................26

                     4-2-3- گند زدایی .....................................................................................................26

                     4-2-4- انعقاد و لخته سازی ..................................................................................27

                     4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم .......................................................27

                     4-3- تصفیه بیولوژیكی .........................................................................................27

                     4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  .......................................................28

.......................................................................................................28BOD                     4-3-1-1-

........................................................................................................28COD4-3-1-2-                

..........................................................................................................29TSS4-3-1-3-                

.......................................................................................................29TDS4-3-1-4-                      

4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه................................................29                     

4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیكی...........................................................................29                     

4-3-2-2- زمان ماند میكروبی...............................................................................29                     

...................................................................................................30MLSS4-3-2-3-                      

........................................................................................................30FM4-3-2-4-                      

4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب.............................................................................30                     

4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی.........................................................................31                     

4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمین.........................................................................32                  

4-3-3-3- بركه های تثبیت......................................................................................33                  

4-3-3-3-1- بركه های بی هوازی..........................................................................34                  

4-3-3-3-2- بركه های اختیاری.............................................................................35                  

4-3-3-3-3- بركه های هوازی................................................................................35                  

4-3-3-3-4- بركه های تكمیلی...............................................................................35                  

4-3-3-3-5- بركه های هوادهی.............................................................................35                  

4-3-3-4- صافی چكنده...........................................................................................36                  

4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیكی چرخان.................................................37                  

4-3-3-6- سیستم لجن فعال...................................................................................37                  

4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی............................39                  

4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب.....................................39                  

4-3-5-1- سپتیك تانك...........................................................................................42                  

4-3-5-2- راكتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا.......................................44                   

4-3-5-3- صافی بی هوازی...................................................................................44                  

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی.............................................46

  5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی...................46                  

 5-2- فاكتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47                

  5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام.......................................................................47               

  5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها....................................................................... 48               

5-2-2-1- بالكینگ.................................................................................................. 48                 

...................................................................................49    5-2-3- اكسیژن محلول                   

5-2-4- زمان ماند....................................................................................................50                 

  .............................................................................................................51ph5-2-5-                  

5-2-6- سمیت..........................................................................................................51                 

5-2-7- دما................................................................................................................52                 

5-2-8- اختلاط.........................................................................................................53                                  

5-2-9- میزان جریان ورودی..............................................................................54                  

5-3- پایستن فرآیند...............................................................................................54                  

 5-3-1- شاخصهای بصری...................................................................................54                 

5-4- شاخصهای آزمایشی ....................................................................................58                 

5-5- مشكلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها..............................................59                   

 5-5-1- روشهای كلی تشخیص مشكلات............................................................59                

..........................................................................................60 BOD 5-5-2- حذف كم                

5-5-2-1- حذف بارهای آلی .................................................................................61                 

5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده..........................................................................62                

5-5-2-3- دماهای پایین..........................................................................................62                

افزایش زمان ماند هیدرولیكی.................................................................................63                

.......................................................................................................63MLVSS افزایش                

......................................................................................63  نامناسب PH 5-5-2-4-                 

5-5-2-5- زمان هوادهی ناكافی.............................................................................64                

..................................................................................64  ناكافیMLVSS5-5-2-6-                 

منابع........................................................................................................................... 66                

 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1