پاورپوینت های علوم پایه

تعیین  اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط­آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می­گردند.    علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می­برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب…

تعیین  اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

تعیین  اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط­آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می­گردند.

 

 

علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می­برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری­ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.
تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت­های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم­های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می­دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم­های تشكیل دهنده بدن می­گردد.
یكی ازسیستم­های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ­افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.
از آنجایی­كه جنبه­های گوناگون فعالیت­های­بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می­رسد كه شناسایی این تأثیرات می­تواند در تفسیر دقیق­تر مكانیسم­های فیزیولوژیكی و عكس­العمل­های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.
چنین به نظرمی­رسد كه فعالیت­های­بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت­های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری­ها و ویروس­ها كاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش­تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می­پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری­زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.
سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت­های­ ورزشی می­پردازند، به­خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می­پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می­گردند، شناسایی شوند.

فهرست مطالب:
عنوان ................................................................................................................. صفحه

فصل اول: مقدمه پژوهش......................................................................................... 2
مقدمه................................................................................................................... 3
بیان مسأله............................................................................................................. 4
ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 6
اهداف تحقیق.......................................................................................................... 7
هدف کلی.............................................................................................................. 7
اهداف اختصاصی................................................................................................... 7
فرضیه های تحقیق.................................................................................................. 7
فرضیه اصلی......................................................................................................... 7
فرضیه های فرعی.................................................................................................. 7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات................................................................................... 8

فصل دوم: پیشنیه پژوهش......................................................................................... 10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق...................................................................... 11
ایمنی ذاتی............................................................................................................. 12
ایمنی اکتسابی......................................................................................................... 20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی........................................................................................ 20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق....................................................... 21
خلاصه................................................................................................................ 26

فصل سوم: روش پژوهش......................................................................................... 27
جامعه آماری......................................................................................................... 28
روش و طرح تحقیق................................................................................................ 28
متغیرهای تحقیق..................................................................................................... 32
وسایل و ابزار تحقیق............................................................................................... 32
روش اندازه گیری................................................................................................... 33
روشهای آماری...................................................................................................... 33

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش......................................................................... 34
الف: توصیف داده ها............................................................................................... 35
ب: آمار استنباطی................................................................................................... 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری................................................................................... 58
خلاصه تحقیق ....................................................................................................... 59
بحث و نتیجه گیری ................................................................................................ 60
بحث و نتیجه گیری کلی............................................................................................ 61    
محدودیت های تحقیق............................................................................................... 64
پیشنهادات تحقیق..................................................................................................... 64
فهرست منابع......................................................................................................... 66


فهرست جداول:
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه........................... 35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه.......... 36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه........ 37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه............................. 38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه........................ 39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی.... 40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین          41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه .......................... 42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ......................... 43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین.................... 45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه          46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست................... 47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه............................... 48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه................................ 48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه................... 49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست....................... 50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه................ 51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه ............................... 51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست..................... 52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه............................. 53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه................................ 53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه........................................ 54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه......................................... 54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست.................... 55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول............................ 56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه......... 56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد .................. 57

نمودار:
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه.......................... 35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه......... 36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه....... 37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه............................ 38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ..................... 39    
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی... 40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین         41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ......................... 42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ........................ 43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون            44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین................... 45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه         46

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1