پاورپوینت های علوم پایه

معادن نمكی گرمسار مقدمه :نمك ازجمله مواد معدنی است كه بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته كالایی جهت معاملات پایاپای بوده است   بنده با عنایت به اینكه گنبد نمكی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت كه طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند كوچك اما مفید در این راه برداشته باشم .فهرست مطالبفصل…

معادن نمكی گرمسار

سید محمد میرعالی بازدید : 94 شنبه 01 مهر 1396 : 18:51 نظرات ()
معادن نمكی گرمسار

معادن نمكی گرمسار

مقدمه :
نمك ازجمله مواد معدنی است كه بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته كالایی جهت معاملات پایاپای بوده است

 

 بنده با عنایت به اینكه گنبد نمكی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت كه طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند كوچك اما مفید در این راه برداشته باشم .
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات
1-1)هدف......... 15
1-2)پیشینه و تحقیق............ 15
1-3)روش كار و تحقیق................ 15
فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ......... 17
الف : کلیاتی درمورد نمکها ................ 18
1-2 تاریخچه نمک .................. 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن ........... 20
3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ....... 20
ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ................ 27
4-2 ژئوشیمی .................... 27
5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌............ 28
6-2 کانی های همراه هالیت .......... 31
7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری .......... 34
پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت .......... 37
8-2 شرایط تشکیل هالیت ...... 37
9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌.......... 39
10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن ...... 41
11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها ... 44
12-2 سبخا ............. 46
13-2 محیط های دریایی....... 47
14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟...... 48
ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ......... 53
15-2 اقیانوس ها ودریاها ..... 53
16-2 دریاچه ها .......... 54
17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌............ 56
18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ......... 57
19-2 نهشته های نمک لایه ای .......... 57
20-2 گنبدهای نمکی .............. 59
21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ......... 61
22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ......... 62
23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ........... 63
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری.......... 69
24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))....................... 69
25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)............ 70
26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)....... 70
27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)... 75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک ........ 75
29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری ........ 77
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی ........ 82
30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس........ 82
31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان..... 86
1-31-2 گنبد نمكی قشم........... 86
2-31-2 گنبد نمكی سیاهو.............. 88
3-31-2 گنبد نمكی گچین.......... 89
32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی............. 90
33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان........ 91
1-33-2 گنبد نمكی علی آباد....... 91
2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد.......... 91
3-33-2 نمك آبی راین........... 92
4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد............... 92
5-33-2 نمك آبی نوق........... 93
34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی...... 93
1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان)..... 95
2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد....... 97
3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد........ 97
الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد........ 98
ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد............... 98
ج-كانال نمك عقدا........ 99
35-2 نمك های ائو-الیگوسن............ 99
36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی....... 101
37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان....... 103
1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان... 104
2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی..... 105
الف-معدن كوه نمك....... 105
ب-معدن تخت رستم........ 105
ج-معدن سردره........ 106
د-معدن سیالك............. 106
ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار..... 107
و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)............ 107
ز-معدن راه راهك......... 108
ح-معدن كرند.................. 108
ط-معدن ناروبنه............. 109
ی- معدن بنه كوه.............. 109
ك-معدن رودخانه شور....... 109
3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110
الف-معدن گزوشك.......... 110
ب-معدن چاه غلغل........... 111
ج-معدن شهر آباد......... 111
د-معدن حسین آباد ده نمك............. 112
ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت............. 112
و-نمك های محدوده سرخه............ 113
ز-معدن لاهورد........... 113
ح-برونزدهای نمكی نمكان...... 113
6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی........ 119
38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان....... 120
1-38-2 زمین شناسی استان خراسان......... 120
2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان...... 122
1-معدن نمكی آبقوی....... 122
2-معدن نمك عمارلو....... 123
3-معدن نمك حصار یزدان......... 124
4-معدن نمك سلطان آباد........ 124
5-معدن نمك غار............... 124
6-معدن نمك اسلام قلعه....... 125
7-كالشور سبزوار............ 125
8-معدن نمك آبی گدار خماری............ 125
9-نمك زار سبزوار.......... 125
10-نمك آبی جاجرم......... 126
39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن........... 127
1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن.127
الف-آثار نمكی استان لرستان.................. 128
1-نمك چل قادی (سفید دشت)........... 128
2-مظهر معدن نمكی چالكل....................... 128
3-نمك چم چیر (امیر آباد)........... 130
4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام........... 130
41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن..... 131
1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن....... 131
الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم......... 132
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر......... 132
1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك.................. 134
2- گنبد نمكی یزدان......... 135
3- گنبد نمكی آخ........... 136
4- گنبد نمكی شیخ حاجی......... 136
3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر.......... 137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن........ 140
1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن...... 140
2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان........ 140
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان........ 140
1-گنبد نمك مزرعه.......... 141
2-گنبد نمكی ایوند........ 142
3-گنبد نمكی سار......... 142
4-گنبد نمكی ترب........... 142
5-گنبد نمكی منور............. 143
6-گنبد نمكی شوره دره.................. 143
7-گنبد نمك قره آغاج تبریز........ 143
8-گنبد نمك تازه كند................... 144
9-گنبد نمك نهند........ 144
10-گنبد نمكی داش اسپیران........... 144
11-گنبد نمكی خواجه.................... 145
12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ).... 145
13-گنبد نمكی قزلجه.................. 145
14-معدن نمك هریس..................... 146
15-معدن نمك قاپولوق................ 146
16-گنبدهای نمكی اواوغلی........... 146
17-گنبد نمكی خاك مردان........ 146
18-گنبد نمكی قلیچ تپه.......... 146
19-گنبد نمكی زنجیره.................. 148
20-گنبد نمك امیر بیك................. 148
21-گنبد نمكی شعبانلو.......... 148
22-گنبد نمكی كشك سرای............... 149
23-معدن نمك مامان.............. 149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان....... 150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)............ 151
2-معدن نمك زهستر آباد........ 152
3-مظهر نمك گنبد.............. 152
4-مظهر نمك گچی قشلاق.......... 152
5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)153
6-مظهر نمك طالقان........ 153
43-2 نمك های پلیوسن............ 153
44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون).... 154
1-44-2 پلایاهای خور............ 155
2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی......... 157
3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی.... 158
45-2 نمك های عهد حاضر............ 160
1-45-2 دریاچه های شور ایران......... 160
الف-دریاچه ارومیه............ 160
ب- دریاچه نمك.......... 162
ج-دریاچه حوض سلطان......... 163
د-دریاچه بختگان........ 164
ه- دریاچه مهارلو........... 165
9- دریاچه شورابیل اردبیل ............ 166
فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار ....... 167
1-3- موقعیت جغرافیایی ................ 168
2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی ........ 169
- زمین شناسی ....... 171
2-3 – زمین شناسی عمومی ...... 172
4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ..... 172
4-3-1- نمك S ............... 173
4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S.......... 174
4-3-3- مارن زرشكی ....... 174
4-3-4- مارن الوان ......... 175
4-3-5- ولكانیك ........... 176
4-3-6- شیل سبز sh....................... 177
4-3-7- گچ وشیل sh – G.............. 178
4-3-8- ژیپس توده‌ای .............. 178
4-3-9- آهك قم O-M........... 179
4-3-10- سازند قرمز فوقانی ............. 180
4-3-11-سازند هزار دره ........... 181
4-3-12- سازند كهریزك ............. 182
4-3-13- گچ كواترنر................. 183
4-3-14- پادگانه های آبرفتی ....... 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه .... 184
4-3-16- كفه های رسی و نمكی .......... 185
4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای ........ 185
5-3-1- زمین شناسی ساختمانی ........... 186
5-3-2- گسل‌ها .............. 187
-معادن فعال نمک گرمسار ........... 189
3-1-معدن كوهدشت كهن ....... 190
3-2-معدن نمك قائم ....... 192
3-3- معدن نمك غرب قائم ........... 193
3-4-معدن نمك مروارید ..... 193
3-5- معدن نمك سالار ..... 194
3-6- معدن نمك راهراهك ..... 195
3-7- معدن تخت رستم ...... 195
3-8-معدن نمك سیالك ..... 196
3-9- معدن نمك میلاد ...... 199
3-10- معدن نمك صادقی ..... 201
3-11- معدن نمك سرو...... 202
فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك ..... 206
4-1- كارخانه نمك كوبی زهره........... 206
4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره ........ 208
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات .......... 211
منابع ........... 213

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1