loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 93 پنجشنبه 26 مرداد 1396 نظرات (0)

 ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ  وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

 

اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ هﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎدﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﯼ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮهﺎﯼ داﻧﻤﺎرﮎ در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮد درس ﻣﺨﺘﺼﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﮐﻮدﮎ هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از وارد ﺁﻣﺪن ﻓﺸﺎر روﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻋﻀﻼت و ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ هﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻮارض وﺿﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ درد، ﮐﺎهﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﯼ، ﮐﺎهﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﮎ، ﻧﺎراﺣﺘﯽهﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺁرﺗﺮوز زودرس را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ و ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎدﯼ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .  ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزﯼ ﮐﻪ ﺁﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﺑﻘﻴﻪ دروس در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺟﺮا  ﮔﺮدد.

ﺧﻮاﺑﻴﺪن اﻓﺮاد ﺣﺪود هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را در ﺣﺎﻟﺖﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺤﯽ در هﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ زﻳﺎدﯼ روﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت او وارد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد .

وﺿﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺧﻮاﺑﻴﺪن روﯼ ﺷﮑﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻮس ﮐﻤﺮﯼ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻋﻀﻼت ﻳﮏ ﺳﻤﺖﮔﺮدن در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮدر ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺧﻮاﺑﻴﺪن او رو ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ  ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در هﻀﻢ ﻏﺬا اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺑﻴﺪن رو ﺑﻪ ﺷﮑﻢ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﻩ درد ﮔﺮدن، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ دﺳﺖ، ﺳﺮ درد و ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

 

ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد روﯼ ﺳﻄﺢ ﻧﺮم ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺑﺪن در داﺧﻞ ﺁن ﺳﻄﺢ ﻧﺮم ﻓﺮو ﻣﯽ رود و در ﻃﻮل ﺧﻮاب در ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﮑﺮاراﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دردهﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﺮﺷﮑﻞ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﻴﺸﻮد .  هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺎﻟﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ هﻢ ﻋﻮارض ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ. ﺧﻮﻟﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﮔﺮ ﻓﺮدﯼ روﯼ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣًﻼ ﺳﻔﺖ ﻳﺎ ﻧﺮم و ﻳﺎ از ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪن    ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد :

.1 اﮔﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺗﺸﮏ ﻓﻨﺮﯼ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁ ن ﺗﺸﮏ روﯼ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻣﺎهﻴﺖ ﻓﻨﺮهﺎ ﻃﻮرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﻞ                

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روﯼ ﺗﺸﮏ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻮارﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮد .

.2 ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺳﻬﺎﯼ ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ روﯼ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دو ﻋﺪد ﭘﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و روﯼ زﻣﻴﻦ ﺳﻔﺖ ﻧﺨﻮاﺑﻨﺪو ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ

 

نوع فایل: word

سایز: 169 KB 

تعداد صفحه: 15 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 51
 • بازدید امروز : 23
 • باردید دیروز : 117
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 658
 • بازدید ماه : 2,147
 • بازدید سال : 25,919
 • بازدید کلی : 455,709