پاورپوینت های علوم پایه

 ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ    ﻣﻘﺪﻣﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ  وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .    اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ هﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎدﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﯼ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮهﺎﯼ داﻧﻤﺎرﮎ در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮد درس ﻣﺨﺘﺼﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﮐﻮدﮎ هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ…

ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ

سید محمد میرعالی بازدید : 72 پنجشنبه 26 مرداد 1396 : 16:17 نظرات ()
ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ

 ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ  وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

 

اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ هﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎدﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﯼ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮهﺎﯼ داﻧﻤﺎرﮎ در ﻃﻮل دورﻩ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮد درس ﻣﺨﺘﺼﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﮐﻮدﮎ هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از وارد ﺁﻣﺪن ﻓﺸﺎر روﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻋﻀﻼت و ﻟﻴﮕﺎﻣﻨﺖ هﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻮارض وﺿﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ درد، ﮐﺎهﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﯼ، ﮐﺎهﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﮎ، ﻧﺎراﺣﺘﯽهﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺁرﺗﺮوز زودرس را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻩ و ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎدﯼ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .  ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزﯼ ﮐﻪ ﺁﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﺑﻘﻴﻪ دروس در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺟﺮا  ﮔﺮدد.

ﺧﻮاﺑﻴﺪن اﻓﺮاد ﺣﺪود هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را در ﺣﺎﻟﺖﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺤﯽ در هﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ زﻳﺎدﯼ روﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت او وارد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد .

وﺿﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺧﻮاﺑﻴﺪن روﯼ ﺷﮑﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻮس ﮐﻤﺮﯼ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻋﻀﻼت ﻳﮏ ﺳﻤﺖﮔﺮدن در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮدر ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺧﻮاﺑﻴﺪن او رو ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ  ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در هﻀﻢ ﻏﺬا اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺑﻴﺪن رو ﺑﻪ ﺷﮑﻢ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﻩ درد ﮔﺮدن، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ دﺳﺖ، ﺳﺮ درد و ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

 

ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد روﯼ ﺳﻄﺢ ﻧﺮم ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺑﺪن در داﺧﻞ ﺁن ﺳﻄﺢ ﻧﺮم ﻓﺮو ﻣﯽ رود و در ﻃﻮل ﺧﻮاب در ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ  ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﮑﺮاراﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دردهﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﺮﺷﮑﻞ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﻴﺸﻮد .  هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺎﻟﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ هﻢ ﻋﻮارض ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ. ﺧﻮﻟﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﮔﺮ ﻓﺮدﯼ روﯼ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣًﻼ ﺳﻔﺖ ﻳﺎ ﻧﺮم و ﻳﺎ از ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎﯼ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.وﺿﻌﻴﺖ درﺳﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪن    ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد :

.1 اﮔﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺗﺸﮏ ﻓﻨﺮﯼ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁ ن ﺗﺸﮏ روﯼ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻣﺎهﻴﺖ ﻓﻨﺮهﺎ ﻃﻮرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﻞ                

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روﯼ ﺗﺸﮏ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻮارﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮد .

.2 ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺳﻬﺎﯼ ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ روﯼ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دو ﻋﺪد ﭘﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و روﯼ زﻣﻴﻦ ﺳﻔﺖ ﻧﺨﻮاﺑﻨﺪو ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ

 

نوع فایل: word

سایز: 169 KB 

تعداد صفحه: 15 

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1