loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 66 سه شنبه 07 شهریور 1396 نظرات (0)

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی (Mugil auratus)

 

 

چکیده

   کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

 

 

   هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط  زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف      (°C12- 10،20 -18)، میزان  ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز،  میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

    براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها  به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به  محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند.  اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0%   در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0%  در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15-  بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0%   در دمای      °C 15 -  بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

     براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.  

 

 

مقدمه

    اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP  و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان  کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

   اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش  ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است                           (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

     در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی  در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز)  به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

- 1 پیشینه تحقیق

     امروزه کشورهای پیشرفته به دلیل تلاش بیشتر و برخورداری از امکانات پیشرفته تر، در زمینه ویژگیهای اسپرم ماهیان و عوامل موثر بر آن تجارب زیادی کسب نموده اند. اطلاعات بدست آمده عمدتأ در مورد ماهیان پرورشی می با شد. دراین مورد کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است و مطالعات گسترده ایی در خصوص عوامل تاثیرگذار، استرس زا و یا آلوده کننده صورت گرفته نتایج حاصله  با یکدیگر مقایسه شده اند. به مواردی از این پژوهشها در ذیل اشاره شده است.

     ماهیان آبشش آبی نر به دو شیوه تولید مثل می کنند. برخی از نرها که parental نام دارند تولیدمثلشان تا سن 7 سالگی به تاخیر می افتد، اما گروه دیگر (sneaker) زودتر بالغ  میشوند. طبق مطالعات Burness و همکارانش در سال 2004 در هر دو شیوه تولیدمثلی، سرعت حرکت اسپرم و سطوح ATP در 60 ثانیه اول تحرک اسپرم به موازات هم کاهش می یابد. اگرچه میزان ATP اولیه اسپرم ماهیان sneakerنسبت به  ماهیان parental بیشتر است ولی بین شیوه های تولید مثلی آنها تفاوتی وجود ندارد. ضمنأ از لحاظ سرعت حرکت اسپرم، درصد اسپرمهای متحرک یا فعالیت آنزیمهای متابولیک بین شیوه های تولیدمثلی تفاوتی وجود ندارد. هرچند اسپرم ماهیان parental تا حدودی نسبت بالاتری از کراتین فسفوکیناز را نسبت به سیترات سنتاز دارا می باشند. در هر دو شیوه با افزایش فعالیت کراتین فسفوکیناز و سیترات سنتاز،   میزان ATPاسپرم افزایش  (Burness et al, 2004) می یابد.

 طبق گزارشات Kruger و همکارانش در سال 1983 میانگین مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی Cyprinus carpio به فصل وابستگی داشته و حدودا 2/1 تا 6/1 دقیقه است  Kruger et al , 1983)). ماکزیمم مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی 2 دقیقه است  1984) ، .( Koldras and Moczarsk

     در کپورماهی، اسپرم و ادرار از یک مجرای تناسلی آزاد می شوند لذا ممکن است اسپرم جمع آوری شده از آن توسط ادرار آلوده شود. طبق مطالعات Perchec و همکارانش در سال 1998 درصورت آلوده نشدن اسپرم ماهی به ادرار، میزان ATP اسپرم حدود nmol  9 – 8 به ازاء 108 اسپرم و سرعت ابتدایی آن حدود       s/ mm 160 -  100 و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 50 - 30 اندازه گیری شد. اما، وقتی که مایع اسپرمی با 5/7% ادرار به مدت 1 ساعت آلوده شد، میزان ATP،nmol 5 – 4 به ازاء  108 اسپرم بود و اغلب اسپرمها سرعت ابتدایی کمی معادل s/ ㎛ 100 – 30  و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 30 – 10 داشتند. این مسئله نشان می دهد که اسمولالیته پایین ادرارعامل کاهش کیفیت اسپرم کپورماهی است           .(Poupard et   al, 1998)

     Zilli و همکارانش در سال 2004 نشان دادند که یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATPو فعالیت آمینوترانسفراز وجود دارد Zilli et al, 2004) ).  طبق گزارشات Jezierska و Witeska در سال 1999 اسپرمهای کپور معمولی  مدت زمان  s 80 – 70، فعال می مانند و تحرکشان بعد از 24 ساعت کاهش می یابد، در حالی که اسپرمهای کپورعلفخوار s 55 – 30 فعال می مانند و تحرکشان پس از 8 ساعت کاهش می یابد. اسپرمهای کپورمعمولی پس از 24 ساعت حدود  s10 متحرک می مانند. مدت زمان تحرک اسپرم متاثر از دمایی است که در آن نگهداری می‌شود. حتی نگهداری کوتاه مدت اسپرم (15 دقیقه) در دمای 20°C، موجب کاهش مدت زمان تحرک اسپرم در هر دو گونه ماهی می شود. بطوریکه پس از 2 ساعت نگهداری اسپرم کپورماهی معمولی در دمای 20°C ، تحرک اسپرم حدود 50% کاهش می یابد           ( 1999، Jezierska and Witeska).

      اسپرمهای نگهداری شده در دمای صفر تا  °C 5  قادر به تلقیح تخم هستند. بهرحال چگونگی نگهداری اسپرمها، روی مدت زمان تحرک اسپرم اثر می گذارد  Goodal et al, 1989)). در دماهای پایین تر، مدت زمان تحرک اسپرم طولانی تر است (1996،Babiak،Glogowski). نگهداری اسپرم به مدت 5 ساعت در یخچال (°C 5) روی نسبت تلقیح اسپرم اثر قابل توجهی ندارد. اسپرم کپورماهی معمولی بدون کاهش قابل توجه زمان تحرکش ، حدود 24 ساعت و اسپرم کپور علفخوار حدود 8 ساعت می تواند در یخچال(°C 5) نگهداری شود (Sarnowski et al, 1997 ).

   در بررسی انجام شده بین پنج  حفاظت کننده انجمادی (cryoprotectant) یعنی  DMSO ،DMA، گلیسرول، گلیکول پروپیلن و متانول،DMA  بهترین حفاظت را برای اسپرم گربه ماهی اروپایی (Silurus glanis) فراهم می کند          (, 1999  (Ogier et al. گلیسرول با غلظت 10%  در مقایسه با DMSO یا  گلیکول اتیلن به عنوان بهترین      cryoprotectantبرای اسپرم گربه ماهی اروپایی شناخته شده است. اسپرم منجمد شده توسط گلیسرول 10% ، 36 درصد تحرک داشت ولی اسپرم منجمد شده توسط دو نگهدارنده دیگر هیچ تحرکی نداشت (1993, Linhart et al). در این بررسی محیط منجمد مورد استفاده، یک محلول شور فاقد شکر با زرده تخم مرغ بود. زیرا کارایی کم گلیسرول در محافظت اسپرم ، به شکل رقابت بین شکر و گلیسرول برای واکنش با فسفولیپیدهای غشاء تفسیر شده است (Anchorodogug et al, 1987). متانول دارای اثر محافظت کننده برای اسپرم گربه ماهی اروپایی است. معمولأ متانول برای ماهیان آب شیرین مناطق حاره ای مثل ماهی گورخری Brachydanino rerio    ((Harvey et al,1982 و چندین نمونه تیلاپیا Oreochromis spp  استفاده می شودChao et al,1987)) و (Rana et al,1989).

 

شكل 1-5 ساختمان آنزیم ATP  سنتاز

 

ATP      سنتتاز (F1F0 ATPase) تقریبأ سه بیلیون سال قدمت دارد و در غشاء میتوکندری، کلروپلاست و باکتریها وجود دارد. ساختمان و عملکرد آن در گونه های مختلف بطور شگفت انگیزی یکسان است. آنزیم ATP سنتتاز با انتقال پروتون از طریق قسمت هیدروفوب  F0 موجب سنتز مولکول حامل انرژی ATP ازADP و فسفات غیرآلی در کلاهک هیدروفیل و محلول F1 می شود. مجموعه چند زیرواحدی، شامل یک محدوده کروی، F1 (با ترکیب a3b 3g 3e ) و یک محدوده غشایی داخلی، F0(با ترکیب a b2 c12) به دو دم باریک متصل می شود. دم مرکزی بوسیله زیرواحد e و بخشی از زیرواحد g شکل گرفته است درحالیکه دم محیطی از بخشهای هیدروفیلی دو زیرواحد b بخش F0 و زیرواحدd  بخش F1تشکیل شده است. مسیر پروتون با زیرواحدهای a و c در F0 و بخشهای اتصالی کاتالیزوری که عمدتأ در زیرواحدهای b بخش F1 درحد فاصل b – a شکل گرفته است. مطالعات ساختاری، بیوشیمیایی، طیف نمایی و میکروسکوپی اخیر نشان می دهند که تغییرات ساختمانی ناشی از چرخش زیرواحد e – g در بخش ثابت زیرواحدهای a3b3 درATP  سنتتاز ،این آنزیم را به عنوان کوچکترین ماشین مولکولی برای انسان شناخته است.

     چرخش ایجاد شده در بخش F0 به دم مرکزی متصل به مرکز بخش چرخندهc  منتقل می شود. از آنجایی که زیرواحد c دارای 12 – 9 نسخه است، چرخش ایجاد شده در بخشهای 12 – 9 را بصورت عددی نشان می دهند. بهرحال تقارن سه جانبه F1 نشان می دهد که این عدد باید 9 یا 12 باشد. آنالیز ترمودینامیکی نامتعادل سنتز ATP موید 12 بودن این عدد می باشد. برای سنتز یک مولکول ATP باید 4 پروتون جابجا شده، بخش چرخنده c در 12 بخش مجزا چرخیده و 12 پروتون باید به 3 هیدروکسی بوتیرات و 8 پروتون به سوکسینات فرستاده شود.

     بنابراین طبق مکانیزم مورد نظر، انتهای دم مرکزی در 12 بخش 30 درجه مجزا می چرخد. ساختمان کریستالی F1 و آزمایشات میکروسکوپی اپی فلوئورسانس نشان می دهند که زیرواحد g در سه بخش مجزا 120 درجه می چرخد. تمایز آشکاری بین ابتدا و انتهای دم قابل تشخیص است به این صورت که دم می تواند در انتها آزادانه بچرخد ولی ابتدای دم مهار شده است. این محدودیت در حقیقت ناشی از عکس العمل بین دم و بخشهای کاتالیزوری است. انتهای دم نسبت به ابتدای دم می چرخد. این چرخش منجر به تولید فشاری می شود که با زاویه چرخش و ذخیره انرژی چرخشی در دم متناسب است. بنابراین انرژی ناپایدار پروتون بصورت انرژی چرخشی در زیرواحد g ذخیره می شود. این انرژی چرخشی بیشتر به منظور تغییرات ساختمانی در قسمتهای کاتالیزوری مصرف و منجر به سنتز ATP می شود.

     آزمایشات اخیر فلوئورسانس تریپتوفان senior نشان داد که در طول سنتز ATP ، آنزیمی وجود دارد که هر سه زیرواحد b آن حاوی نوکلئوتید اتصالی است. برعکس، ساختمان کریستالی گروه Walker فقط در دو زیرواحد b دارای نوکلئوتید اتصالی است. در ساختمان کریستالی، زیرواحدb فاقد نوکلئوتید اتصالی از دو زیر واحدb دیگر مجزا ولی مشابه با آنهاست. درساختمان کریستالی، یکی از قسمتها به AMP – PNP مشابه به ATP ، متصل شده و bTP نامیده می شود، قسمت دیگر ساختمان  کریستالی به ADP متصل شده و bDP نامیده می شود، درحالیکه b فاقد نوکلئوتید اتصالی b  نامیده می شود. Mg ADP به bE متصل می شود ولی درصورت عدم حضور جایگاه اتصال، نمی تواند به آن متصل شود. همزمان با جابجایی پروتون درF0، انتهای زیرواحد g شروع به چرخیدن می کند و موجب واکنش بین زیرواحد e و    381-  GLU مربوط به bEشده و در نهایت موجب اتصال Mg ADP  به bE می شود. در این فاصله زمانی ابتدای دم بیحرکت می ماند در نتیجه  جایگاههای ترکیبات bTP و      bDPبدون تغییر می مانند. با چرخش بیشتر انتهای دم، مهارشدگی ابتدای دم برطرف شده و سرتاسر دم شروع به چرخیدن می کند دراین حالت زیرواحد e با381-GLU  مربوط به bDP واکنش داده و منجر به آزادسازی Mg ATP می شود(2005،et al  Nath ).

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

چكیده-------------------------------------------------------------2-1

مقدمه---------------------------------------------------------------3

 

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

 

1-1 پیشینه تحقیق---------------------------------------------------- 8-5

1-2 تاكسونومی----------------------------------------------------- 9-8

1-3 مشخصات كلی راسته كفال ماهی شكلان -----------------------------------9

1-4 مشخصات خانواده كفال ماهیان ----------------------------------------10

1-5 مشخصات كفال طلایی -------------------------------------------12-10

1-6 زیست شناسی كفال طلایی -----------------------------------------13-12

1-6-1 مشخصات زیستی كفال طلایی ---------------------------------------13

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت --------------------------------------------13

1-6-1-2 تحمل شوری -------------------------------------------------13

1-6-1-3 تحمل مقادیر اكسیژن --------------------------------------------13

1-6-1-4 تغذیه كفال طلایی -------------------------------------------14-13

1-7 ارزش اقتصادی كفال ماهیان ----------------------------------------15-14

1-8 ارزش غذایی ماهی كفال --------------------------------------------- 16

1-9 پراكنش كفال ماهیان ---------------------------------------------18-16

1-10 دریای خزر-------------------------------------------------- 22-18

1-11 تولید مثل كفال طلایی -------------------------------------------23-22

1-11-1 دستگاه تولید مثل كفال طلایی ------------------------------------25-23

1-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------------------------------25

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید ------------------------------------------- 26

1-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید -------------------------------------------- 27

1-11-5 رابطه بین میزان ATP و تحرك اسپرم --------------------------------- 28

1-11-6 مكانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ------------------------- 31-28

1-11-7 AMP حلقوی بعنوان یك پیامبر ثانویه ------------------------------ 37-32

1-11-8 extenders ----------------------------------------------- 40-37

 

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

 

2-1 مواد و وسایل مورد نیاز ------------------------------------------- 43-42

2-1-1 خصوصیات كیت تعیین ATP  --------------------------------------- 43

2-1-2 اجزای كیت تعیین ATP ------------------------------------------  43 

2-1-3 روش آماده سازی محلولها ------------------------------------------44

2-1-4 خصوصیات و كاربردهای بافر HEPES ----------------------------- 45-44

2-1-5 روش آماده سازی محلول بافر HEPES--------------------------------- 45

2-1-6 روش آماده سازی محلول بی كربنات سدیم------------------------------- 46

2-1-7 روش آماده سازی محلول گلیسرول 10% و گلوكزM 3/0 --------------------- 46

2-2 روش كار  ---------------------------------------------------- 50-46

 

فصل سوم : نتایج تحقیق

 

نتایج  ---------------------------------------------------------- 62-52

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

 

بحث و نتیجه گیری ------------------------------------------------- 69-64

پیشنهادات ---------------------------------------------------------- 70  

منابع فارسی ---------------------------------------------------------71

منابع لاتین------------------------------------------------------- 76-72

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 1-1 -------------------------------------------------------- 33

جدول 3-1--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-2--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-3--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-4--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-5--------------------------------------------------------- 54

جدول 3-6--------------------------------------------------------- 54

جدول 3-7--------------------------------------------------------- 54

جدول 3-8--------------------------------------------------------- 55

جدول 3-9--------------------------------------------------------- 55

جدول 3-10------------------------------------------------------- 55

جدول 3-11------------------------------------------------------- 55

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار1------------------------------------------------------------ 56

نمودار 2----------------------------------------------------------- 57

نمودار 3----------------------------------------------------------- 58

نمودار 4----------------------------------------------------------- 59

نمودار 5----------------------------------------------------------- 60

نمودار 6 ---------------------------------------------------------- 61

نمودار 7----------------------------------------------------------- 62

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                    صفحه

شكل 1-1 --------------------------------------------------------- 10

شكل 1-2---------------------------------------------------------- 11

شكل 1-3---------------------------------------------------------- 17

شكل 1-4---------------------------------------------------------- 26

شكل 1-5---------------------------------------------------------- 29

شكل 1-6---------------------------------------------------------- 35

شكل 1-7---------------------------------------------------------- 36

شكل 2-1----------------------------------------------------------

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 33
 • آی پی دیروز : 95
 • بازدید امروز : 208
 • باردید دیروز : 209
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 208
 • بازدید ماه : 417
 • بازدید سال : 28,601
 • بازدید کلی : 458,391