loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 69 یکشنبه 12 شهریور 1396 نظرات (0)

تصفیه فاضلاب "سپتیك تانگ

نیاز انسان به محیط سالم امری انكارناپذیر است كه بسادگی نمی توان از كنار آن گذشت ، چرا كه متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود

 

 مگر اینكه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است كه بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر كمك شایانی به سلامت محیط زیست می كند . از حدود یكصد سال پیش كه رابطه ای بین اثر باكتریها و میكروبهای بیماریزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازی آبهای آلودهخ افتاد ، بعبارت دیگر فن تصفیه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشكی بوجود آمده است (1)

 

 فهرست مطالب 

 

عنوان                                                                                                           صفحه 

چكیده

فصل اول: ضرورت تحقیق1

1-1- مقدمه: ضرورت تحقیق2

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیك تانك4

1-2- تعریف فاضلاب5

2-2- مشخصات فاضلاب5

1-2-2- مشخصات  فیزیكی5

2-2-2-مشخصات شیمیایی5

33-2- انواع  فاضلاب11

1-3-2- فاضلاب خا نگی 11

2-3-2 فاضلاب  صنعتی 11

3-3-2- فاضلاب سطحی12

4-2- تصفیه  فاضلاب 12

1-4-2- تاریخچه12

2-4-2- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب13

5-2- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های كوچك 17

1-5-2  سپتیك تانك 17

2-5-2تعریف سپتیك تانك 18

3-5-2 علل كاربرد سپتیك  تانك 25

6-2-  تاریخچه توسعه سیستم RBC   36

1-6-2- توصیف  سیستم RBC - 36

2-6-2- مرحله  بندی كردن واحدهای RBC  45

7-2- اصول تصفیه بیو لو ژیكی 50

1-7-2 موازنه جرم روی سیستم RBC   52

8-2- موازنه جرم روی سیستم RBC   53

9-2- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیكی 54

1-9-2- اثر PH55

2-9-2- اثر سمیت وروش كاهش آن 55

3-9-2 – اثر دما 55

10-2- محدود ه بارهیدرولیكی  مناسب برای سیستم RBC  56

11-2- مشكلات عملیات اجرایی 59

12-2- تلفیق سپتیك  تانك با RBC  59

فصل سوم : تجهیزات و راه اندازی 61

1-3- مقدمه  62

2-3- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیك 62

1-2-3 – تئوری تشابه 62

2-2-3- اصول تشابه 62

3-3-  مختصری در مورد طراحی مدل 66

4-3-  محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی 66

1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك67

2-4-3- محاسبه تعداد دیسكها69

5-3- ساخت پایلوتها  ونصب تجهیزات مربوطه 69

6-3 – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت 77

7-3- محاسبه میزان انرژی تقریبی  لازم باری تماس دهنده ها 77

8-3- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC  82

9-3- نحوه مونتاژ سیستم 83

10-3- آزمایشات 83

1-10-3- آزمایش اندازگیری اكسیژن محلول (DO)-83

2-10-3- اكسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ( )-83

3-10-3- آزمایش اكسیژن مورد نیا شیمیایی (COD)-87

4-10-3- اندازه گیری مواد معلق (MISS)-87

5-10-3- كل مواد باقیمانده (T.S)-88

11-3-مواد و روشها 88

12-3- محلولهای لازم  و روشهای ساخت آنها88

1-12-3- آزمایش اكسیژ ن محلول (DO)-89

2-12-3- آزمایش اكسیژن مورد نیا بیو شیمیایی ( )-89

3-12-3- اكسیژن  مورد نیاز  شیمیایی (COD)-90

13-3 – دستگاهها و وسایل مورد نیاز 91

فصل چهارم : مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده .93

1-4- مختصری در مورد میكرو بیو لوژی سیستم 94

2-4- سیستمهای مركب97

1-2-4- مكانیزم سپتیك تانك 97

3-4- مو جودات زنده  موجود در سیستم 100

5-4- رشد فیلم در RBC  117

4-4- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم 118

 

1-5-4- توسعه فیلم 120

2-5-4- انتقال اكسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم 121

6-4- تاثیر سطح مدیل (MEDIA) روی رشد فیلم و راندمان سیستم 121

7-4- تاثیر سرعت چرخش برروی رشد فیلم 122

فصل پتنجم : نتایج و بحث125

1-5- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم 126

2-5- تغییرات PH نسبت به زمان 126

3-5- اثر افزایش دور الكتروموتور در پایلوت(2)-132

4-5- اثر افزایش  ضخات فیلم برراندمان حذف COD- 132

5-5- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم 136

6-5- تاثیر كاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی136

7-5- تفییرات دما در ورودی و خروجیهای دو پایلوت136

8-5- تغییرات جامدات كل (T.S) در ورودی و خروجی پایلوتها 138

1-8-5- تغییرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودی و خروجی پایلوت138

2-8-5- تغییرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودی و خروجی پا یلوتها 138

9-5- بررسی راندمان حذف COD  در دو پایلوت 143

10-5- مشكلات عملیات 143

نتایج 146

 پیشنهادات 148

فهرست منابع 150

 

1-1- مقدمه ، ضرورت تحقیق

پرداختن و توجه به این فن از آنجا شروع گشت كه بتدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب و بویژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع اعلام گردید .متأسفانه افزایش شهرنشینی و پیشرفتهای صنعتی نه تنها باعث بالا رفتن میزان مصرف آب گردیده بلكه میزان آلودگی آبها را نیز افزایش داده است مخصوصا" كه با گذشت زمان بعلت كاربرد دهها محصول شیمیایی جدید در زندگی روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهری و تخلیه فاضلاب به آبها و یا مصرف هزاران تركیب جدید شیمیایی در صنایع و تخلیه آنها به جریانها از طریق پسابها موضوع آلودگی محیط زیست را پیچیده تر ساخته است .بنا به دلایل ذكر شده ، تصفیه فاضلاب امری كاملا" ضروری بنظر رسیده و این ضرورت انگیزه ای جهت ساختن تصفیه خانه های بزرگ و مدرن گردید . 

اما ، بعلت اینكه تصفیه خانه های بزرگ نیاز به صرف هزینه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود میشود و بجای آنها تصفیه خانه های كوچكتر و محدودتری در نظر گرفته می شوند . 

منظور از تصفیه خانه های كوچك ، تصفیه خانه هایی هستند كه بنا به عللی كه توضیح داده خواهد شد چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ در آن بكلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده اند . مهمترین عاملی كه موجب كوچك شدن یك تصفیه خانه می شود ، عبارت از كم بودن جمعیتی است كه فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد . بعلاوه علل زیر نیز میتواند كوچك شدن طرح یك تصفیه خانه گردد (1) :

1-عدم نیاز به تصفیه كامل فاضلاب 

2-علل اقتصادی .

3-نوع آلودگی فاضلاب .

"سپتیك تانگ" ساده ترین نوع تصفیه خانه تك واحدی است كه تصفیه مكانیكی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی بكمك باكتریهای بی هوازی بطور همزمان در آن انجام می گیرد . 

سپتیك تانك می تواند حدود 30٪ آلودگی را كاهش دهد كه این مقدار كم محسوب می شود و نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را برطرف نمی سازد . (15)

اما بعلت اینكه در شهرهای مختلف بویژه شهرهایی كه در آنها شبكه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ( شهرهایی استان مازندران ) ، سپتیك تانك كاربرد وسیعی داشته و فاضلاب تصفیه شده باید به زمین و یا آبهای سطحی و زیرسطحی منتقل گردد . 

لذا این منابع در اثر تماس با فاضلاب دفع شده بشدت آلوده می شوند . این مسأله بویژه در تقاطیكه سطح آب زیرزمینی بالاست ( استان مازندران ) شدت بیشتری پیدا می كند . 

البته دفع فاضلاب ناشی از سپتیك تانك به رودخانه ها ، زمینهای كشاورزی و غیره مشكلاتی از قبیل آلودگی آبها ، شیوع انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، نابودی محصولات كشاورزی و غیره را نیز بهمراه دارد .

وقوع این مشكلات ، نیاز به بهینه سازی سپتیك تانك را ضروری می سازد . جهت بهینه سازی سپتیك تانك از سیستمی به نام RBC "1" ( دیسكهای بیولوژیكی چرخان ) استفاده شده است كه این سیستم را درون سپتیك تانك سنتی تعبیه می كنیم . 

با استفاده از RBC درون سپتیك تانك عملا" فیلم بیولوژیكی Biofilm )  ( تشكیل و راندمان حذف BOD افزایش می یابد و پساب با كیفیت مقبولتری وارد محیط زیست می گردد .  

 

نوع فایل: word

 

 سایز :134 KB 

 

تعداد صفحه:156

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 48
 • آی پی دیروز : 149
 • بازدید امروز : 94
 • باردید دیروز : 475
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,340
 • بازدید ماه : 1,549
 • بازدید سال : 29,733
 • بازدید کلی : 459,523