پاورپوینت های علوم پایه

تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان مرد   چكیده:   هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است.   بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n  ، وزن = 8/9…

تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم

تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان مرد

 

چكیده:

 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. 

 

بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n  ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n  ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

 

کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

 


 

 فهرست مطالب

 


عنوان                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول- طرح پژوهش................................................................................................................ 1

 

1-1. مقدمه............................................................................................................................................... 2

 

1-2. بیان مساله...................................................................................................................................... 10

 

1-3. ضرورت پژوهش........................................................................................................................... 14

 

1-4. هدفهای پژوهش.......................................................................................................................... 17

 

      1-4-1. هدف كلی....................................................................................................................... 17

 

      1-4-2. هدفهای ویژه................................................................................................................. 17

 

1-5 . فرضیه های پژوهش................................................................................................................. 18

 

1-6 . محدودیتهای پژوهش.............................................................................................................. 18

 

      1-6-1. محدودیتهای محقق خواسته................................................................................. 18

 

      1-6-2. محدودیتهای خارج از كنترل محقق.................................................................. 19

 

1-7. تعریف واژه های عملیاتی......................................................................................................... 19

 

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش...................................................................... 22

 

2-1. مقدمه............................................................................................................................................... 23

 

2-2. مبانی نظری................................................................................................................................... 23

 

      2-2-1. تعریف دستگاه ایمنی................................................................................................. 23

 

      2-2-2. نمای كلی دستگاه ایمنی......................................................................................... 24

 

      2-2-3. وظایف دستگاه ایمنی................................................................................................ 26

 

      2-2-4. ایمونوگلوبولین و آنتی بادی.................................................................................... 27

 

      2-2-5. تغذیه و دستگاه ایمنی.............................................................................................. 28

 

      2-2-6. تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول.................................... 31

 

      2-2-7. ایمنی ذاتی و اكتسابی............................................................................................... 33

 

      2-2-8. انواع ایمنی اكتسابی.................................................................................................... 34

 

      2-2-9. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی.......................................................................... 34

 

      2-2-10. سازوكارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی

 

                 فوقانی ورزشكاران....................................................................................................... 36

 

      2-2-11. ریتم شبانه روزی..................................................................................................... 36

 

      2-2-12. سازوكار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون............................................ 37

 

      2-2-13. آثار فیزیولوژیكی ترشح تستوسترون............................................................... 39

 

      2-2-14. سازوكار تنظیم و ترشح هورمون كورتیزول................................................. 40

 

      2-2-15. آثار فیزیولوژیكی ترشح كورتیزول.................................................................... 41

 

2-3. پیشینه پژوهش............................................................................................................................ 42

 

      2-3-1. پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها............................................................ 42

 

      2-3-2. پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای كوتاه مدت و شدید.............................. 52

 

      2-3-3. پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و كورتیزول.......................................... 53

 


 


 

      2-3-4. پاسخ تستوسترون و كورتیزول به تمرینهای مقاومتی و

 

                كوتاه مدت شدید......................................................................................................... 66

 

2-4. نتیجه گیری................................................................................................................................... 69

 

فصل سوم- روش شناسی پژوهش.......................................................................................... 70

 

3-1. مقدمه............................................................................................................................................... 71

 

3-2 . روش پژوهش.............................................................................................................................. 71

 

3-3. جامعه و نمونه آماری................................................................................................................. 71

 

      3-3-1. متغیر مستقل................................................................................................................ 72

 

      3-3-2. متغیرهای وابسته......................................................................................................... 72

 

3-4. روشهای جمع آوری اطلاعات................................................................................................ 72

 

      3-4-1. وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها................................................... 72

 

      3-4-2. روش سنجش حداكثر اكسیژن مصرفی............................................................ 73

 

      3-4-3. روش اجرای پروتكل پژوهش................................................................................ 74

 

3-5. روش سنجش متغیرهای وابسته........................................................................................... 75

 

3-6. روش آماری.................................................................................................................................... 76

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها .............................................................................. 77

 

4-1. مقدمه............................................................................................................................................... 78

 

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها......................................................................................... 78

 


 

4-3. آزمون فرضیه های پژوهش.................................................................................................... 83

 

      4-3-1. آزمون فرضیه اول........................................................................................................ 83

 

      4-3-2. آزمون فرضیه دوم....................................................................................................... 84

 

      4-3-3. آزمون فرضیه سوم...................................................................................................... 86

 

      4-3-4. آزمون فرضیه چهارم.................................................................................................. 87

 

      4-3-5. آزمون فرضیه پنجم................................................................................................... 89

 

فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری..................................................................... 91

 

5-1. مقدمه............................................................................................................................................... 92

 

5-2. خلاصه.............................................................................................................................................. 92

 

5-3. بحث و نتیجه گیری................................................................................................................... 94

 

      5-3-1. بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها............................................................................. 96

 

      5-3-2. بحث و بررسی تستوسترون و كورتیزول........................................................... 98

 

5-4. نتیجه گیری................................................................................................................................... 102

 

5-5. پیشنهادها....................................................................................................................................... 102

 

منابع............................................................................................................................................................ 104

 

پیوستها...................................................................................................................................................... 120

 

 پرسشنامه همسان كردن گروه ها و مشخصات فردی......................................................... 121

 

 اطلاعیه تحقیق ورزشی....................................................................................................................... 122

 

خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح.............................................................................. 123

 

خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر............................................................................... 124

 

روش اندازه گیری متغیرهای وابسته.............................................................................................. 125

 

چكیده انگلیسی

 

صفحه عنوان انگلیسی

 


 

فهرست جدولها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 3-1. برنامه تمرینهای دوی تداومی فزاینده آزمودنیها............................................ 75

 

جدول 4-1. ویژگیهای مورد سنجش آزمودنیهای گروه صبح (14= n) و

 

               آزمودنیهای گروه عصر (14= n).............................................................................. 79

 

جدول 4-2. مقایسه Vomax و مسافت دویدن آزمون 12 دقیقه دویدن

 

               در دو گروه ...................................................................................................................... 80

 

جدول 4-3. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق در

 

               دو گروه صبح (14=n) و عصر (14= n)............................................................... 82

 

جدول 4-4. تحلیل واریانس یك طرفه متغیر IgA................................................................. 83

 

جدول 4-5. تحلیل واریانس یك طرفه متغیر IgM................................................................ 85

 

جدول 4-6. تحلیل واریانس یك طرفه متغیر IgG................................................................. 86

 

جدول 4-7. تحلیل واریانس یك طرفه متغیر كورتیزول سرم........................................... 88

 

جدول 4-8. نتایج آزمون تعقیبی شفه‌ در مورد متغیر كورتیزول..................................... 88

 

جدول 4-9. تحلیل واریانس یك طرفه متغیر تستوسترون سرم...................................... 90

 


 دوازده

 


فهرست شكلها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شكل 2-1. سدهای فیزیكی و بیوشیمیایی كه عوامل عفونی با آنها

 

             روبرو هستند........................................................................................................................ 25

 

شكل 2-2. ساختمان كلی ایمونوگلوبولین.................................................................................. 28

 

شكل 2-3. مدل J ارتباط بین خطر آسیب مجاری تنفسی فوقانی

 

             (URTI) و حجم تمرین................................................................................................... 35

 

شكل 2-4. تغییرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سیستولیك و

 

              ترشح هورمون كورتیزول.............................................................................................. 36

 

شكل 2-5. میانگین غلظت تستوسترون 18 آزمودنی مرد (59-25 سال).................. 38

 

نمودار 4-1. تغییرات آزمون دویدن راه رفتن آزمودنیهای صبح وعصر.......................... 81

 

نمودار 4-2. تغییرات حداكثر اكسیژن مصرفی آزمودنیهای صبح و عصر...................... 81

 

نمودار 4-3. مقادیر IgA سرم آزمودنیهای صبح وعصر در حالت استراحت................ 84

 

نمودار 4-4. مقادیر IgM سرم آزمودنیهای صبح و عصر در حالت استراحت.............. 85

 

نمودار 4-5. مقادیر IgG سرم آزمودنیهای صبح و عصر در حالت استراحت............... 87

 

نمودار 4-6. مقادیر كورتیزول سرم آزمودنیهای صبح وعصر در حالت استراحت...... 89

 

 نمودار 4-7.مقادیرتستوسترون سرم آزمودنیهای صبح وعصر درحالت استراحت.... 90

قیمت فایل فقط 6,800 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1