پاورپوینت های علوم پایه

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری به همراه مقاله استخراج شده از آن چکیده کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.    تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه …

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری به همراه مقاله استخراج شده از آن

چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

 

 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد.

داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1)  مقدمه .......................................................................................................................................2

1-2)  بیان مسأله..................................................................................................................................4

1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................7

1-4)  اهداف تحقیق............................................................................................................................9

1-4-1)  هدف کلی.............................................................................................................................9

1-4-2)  اهداف اختصاصی.................................................................................................................9

1-5)  فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10

1-6)  پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................12

1-7)  محدودیت های تحقیق............................................................................................................12

1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................................13

1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..........................................................................................13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1)  مقدمه......................................................................................................................................17

2-2)  مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18

2-2-1)  کنترل پوسچرال..................................................................................................................18

2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر..................................................................................................21

2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا...............................................................................................23

2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن.......................................................................................................24

2-2-5)  تون عضلانی.......................................................................................................................25

2-2-6)  تون پوسچرال.....................................................................................................................25

2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................................27

2-2-8)  راهبردهای فعال..................................................................................................................28

2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی...........................................................................................................29

2-2-10)  راهبرد لگن.......................................................................................................................31

2-2-11)  راهبرد گام برداشتن..........................................................................................................32

2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی.....................................................................................................34

2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی..................................................................................................34

2-2-14)  بیومکانیک های تعادل......................................................................................................36

2-2-15)  فیزیولوژی تعادل..............................................................................................................37

2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل............................................................................................39

2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل...................................................................................................41

2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل.............................................................................................44

2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.................................................................................45

2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..................................................................50

2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................................51

2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف...............................................................................................52

2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................................53

2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی................................................................................................................57

2-5-1)  شاخص توده بدن...............................................................................................................58

2-5-2)  درصد چربی.......................................................................................................................58

2-6)  تیپ بدنی................................................................................................................................59

2-6-1)  فربه پیکری.........................................................................................................................59

2-6-2)  عضلانی پیکری..................................................................................................................59

2-6-3)  لاغر پیکری........................................................................................................................60

2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.................................................................61

2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران...................................63

2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................65

2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور....................................................................................65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1)  مقدمه......................................................................................................................................71

3-2)  نوع تحقیق..............................................................................................................................72

3-3)  جامعه آماری...........................................................................................................................72

3-4)  نمونه آماری............................................................................................................................72

3-5)  متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................72

3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی....................................................................73

3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا............................................................................77

3-8)  دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................................83

3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق......................................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق..................................................................................84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.......................................................................................................................................86

4-2)  بررسی توصیفی داده ها...........................................................................................................87

4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش.....................................................................................................90

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1)  مقدمه....................................................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق........................................................................................................................119

5-3)  تفسیر نتایج...........................................................................................................................120

5-4)  نتیجه گیری..........................................................................................................................126

5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین...............................................................................................127

فهرست منابع...................................................................................................................................128

پیوست..................................................................................................................................................

فهرست شكل ها

صفحه

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده............................................................26

شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال.......................................................26

شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل....................................................................31

شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل..................................................................................32

شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی............................................................42

شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی.................................................46

شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها....................................................49

شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی............................................................................50

شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل............................................62

شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه.............................................75

شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه.....................................................................76

شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه....................................................................76

شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج...................................................................78

شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه.........................................79

شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی..................................................81

شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا................................82

شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا............................................82

شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت.................................................87

شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف................89

شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................91

شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................92

شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................93

شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................94

شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................95

شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................96

شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................97

شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................98

شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................99

شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................100

شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................101

شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................102

شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................103

شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................104

شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.........................................................................................................................................105

شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.........................................................................................................................................106

شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.........................................................................................................................................107

شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.........................................................................................................................................108

شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................109

شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................110

شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................111

شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................112

شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................113

شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................114

شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................115

شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................116

شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................117

فهرست جداول

صفحه

جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفكیك جنسیت................................................87

جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان......................................................88

جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان در شرایط مختلف.........................89

جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................91

جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................92

جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................93

جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................94

جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................95

جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................96

جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................97

جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................98

جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا..........................................................................................................................................99

جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................100

جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................101

جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................102

جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا................................................................................................................................................103

جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.........................................................................................................................................104

جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا....................................................................................................................................105

جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا....................................................................................................................................106

جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا.........................................................................................................................................107

جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا....................................................................................................................................108

جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................109

جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................110

جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................111

جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................112

جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................113

جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................114

جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................115

جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا.................................................................................................................116

جدول  (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا......................................................................................................................................................117

قیمت فایل فقط 8,600 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1