پاورپوینت های علوم پایه

تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال چکیده          حرفه مربیگری فوتبال یکی از مشاغل پرمخاطره در جهان محسوب می شود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب درمانده  شدن مربیان حرفه ای فوتبال شده است.   هدف پژوهش حاضربررسی تأثیرفشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون،ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات…

تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون

تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

چکیده

         حرفه مربیگری فوتبال یکی از مشاغل پرمخاطره در جهان محسوب می شود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب درمانده  شدن مربیان حرفه ای فوتبال شده است.

 

 هدف پژوهش حاضربررسی تأثیرفشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون،ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات  (84-83) بود. آزمودنی های این تحقیق را 16 نفراز مربیان حرفه ای لیگ برتربا میا نگین سنی 

(18/9±27/52)، سابقه مربیگری درلیگ (01/6±67/11) سال و ضربان قلب با میا نگین (91/5±40/64) ضربه در دقیقه تشکیل دادند. نمونه های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه،بین دو نیمه،پایان مسابقه ویک ساعت بعدازمسابقه) جمع آوری شد.برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیو ایمو نو اسی و برای نعیین میزان ایمونوگلوبولینَA  از روش  نفلومتری  ودستگاه می نی نف استفاده شد.ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضربان قلب گروهی تیم پولارثبت گردید.همچنین لحظات حساس مسابقه (گل زدن،گل خوردن،ضربه پنالتی،ضربات آزاد اطراف محوطه جریمه،در گیری بازیکنان با داور) در فرم  مخصوص ثبت شد.داده های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بزاقی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVAI )وآزمون تعقیبی شفه وهمچنین t  مستقل جهت  آزمون  فرضیه ها مورداستفاده قرارگرفت. سطح معنی داری   05/0> p .نتایج این پژوهش نشان دادکه بین میزان غلظت كورتیزول بزاقی مربیان در زمان استراحت با یك ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه ، بین دو نیمه و یایان مسابقه و همچنین بین دو نیمه با یك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجود داشت. تفاوت معنی داری بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده وبازنده دیده نشد. همچنین  بین میزان غلظت تستوسترون بزاقی مربیان دریك ساعت قبل از مسابقه با پایان مسابقه ، پایان مسابقه با یك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجودداشت که این تفاوت بین مربیان برنده وبازنده نیزدیده شد. اما تاثیرمعنی داری برغلظت IgA  بزاقی مربیان  نداشت. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که در کلیه موارد اختلاف معنی داری بین ضربان قلب در لحظات مختلف بازی نسبت به ضربان قلب استراحت وجود داشت، این اختلاف در لحظات حساس مسابقه بسیار چشمگیر بود.میانگین ضربان قلب مربیان در لحظات حساس مسابقه (49/9± 80/135) ضربه در دقیقه بود که این میزان نسبت به زمان استراحت یک اختلاف 70 ضربه ای را نشان داد.

 

واژه های کلیدی: فشار روانی مسابقه،کورتیزول، تستوسترون ،IgA، ضربان قلب، مربیان برنده،مربیان بازنده

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................     2

1-2- بیان مسئله  .......................................................................................................................................     3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق .............................................................................................................     5

1-4- اهداف تحقیق ...................................................................................................................................     6

1-4-1- هدف کلی .............................................................................................................................     6

1-4-2- اهداف اختصاصی ...............................................................................................................     7

1-5- فرضیه های تحقیق .................................................................................................................................     7

1-6- روش انجام تحقیق ..................................................................................................................................     8

1-7- محدودیت های تحقیق ..........................................................................................................................     9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات ...................................................................................................................    10

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .................................................................................................................................................... .. 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ........................................................................................................................... 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول های قشر فوق کلیوی ......................................................... 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ................................................................. 15

2-2-3- کورتیزول  ...................................................................................................................... .     16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ..................................................................... ..    18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ................................................................................ ..    18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  ................................................................................ ..    18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ......................................................... .    18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  ........................................................................................ .     19

2-2-9- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ............................................................................. ..    20

2-2-10- تستوتسرون ................................................................................................................. ..    20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما .................................................................................. ..    21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ......................................................................................... ..    21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون .................................................... ..    22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ................................................................... ..    22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ........................................................................................ .    24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون .......................................................................... .    25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن ..................................................................................................... .    25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ...................................................................................... .    25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ......................................................................................... ..    26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها .................................................................................... .    27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی ............................................................................................... .    27

2-3- پیشینه تحقیق  ....................................................................................................................    28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ............................................................................ .    28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ............................................ .    33

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ............................................................................................................................................... .    43

3-2- جامعه و نمونه آماری .................................................................................................................. .    43

3-3- متغیرها تحقیق ........................................................................................................................... .    43

3-4- ابزار اندازه گیری........................................................................... ............................................ .    43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................... .    44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی ................................................................................................... .    45

3-6- روش های آماری ......................................................................................................................... .    46

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ............................................................................................................................................... .    48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق ..................................................................................... .    48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها .................................................................................................. .    48

4-2-2- کورتیزول  بزاقی ........................................................................................................... .    49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ............................ .    49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                    ..    51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده .............................. .    52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی ........................................................................................................ .    53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                   .    53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ...............    54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                .    55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده .......................... .    56

4-2-4- IgA بزاقی ..................................................................................................................... .    57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ................................... .    57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری ........................... .    58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری............................ .    59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده......................................... ..    60

4-2-5- ضربان قلب ........................................................................................................................ ..    61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری .................................... ..    61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ............................ ..    62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ........................... .    63

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ......................................     64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق ...................................................... .............................................    65

 

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ................................................................................................................................................ .    82

5-2- خلاصه تحقیق .............................................................................................................................. .    82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری  ............................................................................................ 83

5-4- پیشنهادات ..................................................................................... ............................................    88

منابع ................................................................................................................. .............................................    89

 

پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ............................ .............................................    97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ......................................................... .............................................    98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ..................................................    99 پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-polar......................................................................................... ............................................    100

 

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی    

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ..........................................................    48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  ..............................................    49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ............................ ..........    50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده............................ ..........    51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ........................... .........    52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  .........................................    53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده.................................    54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  .............................     55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ...............................    56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ....................................................    57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  ...........................................    58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده................................... .........    59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده................................... ..........    60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان............................................... ..........    61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده..................................... ..........    62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده.................................... .........    63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده...............................................  64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان........................................... .........    65

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان......................................... .........    65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده................................. ..........    66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............................... ..........    66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ....................................    67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده......................................    67

جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده   .........    68

جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان...............................................    69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان.................................... ..........    69

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده............................ ..........    70

جدول 4-28- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده.......................... ..........    70

جدول 4-29- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده........................... ..........    71

جدول 4-30- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده......................... ..........    71

جدول 4-31- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین تستوسترون بزاقی مربیان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گیری ......................................................................................................    72

جدول 4-32- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان...................................... ...................    73

جدول 4-33- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان................................................. .........    73

جدول 4-34- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان برنده.................................................    74

جدول 4-35- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده....................................... .........    74

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-36- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده........................................ .........    75

جدول 4-37- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده..............................................    75

جدول 4-38- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین IgA بزاقی مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گیری ................................................................................................. .........    76

جدول 4-39- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان.................................................... .........    77

جدول 4-40- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان .................................................. ........     77

جدول 4-41- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان برنده........................................... ........     78

جدول 4-42- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده........................................ .........    78

جدول 4-43- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان بازنده......................................... .........    79

جدول 4-44- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده................................................    79

جدول 4-45- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین ضربان قلب  مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گیری .....................................................................................................    80


فهرست شكل‌ها و نمودارها

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

شکل 2-1- مراحل تنظیم ترشح هورمون کورتیزول.............................................................................    14

شکل 2-2- نمونه طرح ترشح کورتیزول در طی 24 ساعت ..................... .............................................    15

شکل 2-3- نظریه  mazor ،تغییرات هورمون های تستوسترون،کورتیزول ورفتاردرمردان ...........    33

نمودار 4-1 میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ...................... .............................................    49

نمودار 4-2- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده......................                          ..........    50

نمودار 4-3- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده.............................................. ..........    51

نمودار 4-4- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده.............................. .........    52

نمودار 4-5- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان....................... ..............................................    53

نمودار 4-6- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده................ ............................................    54

نمودار 4-7- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده............... ............................................    55

نمودار 4-8- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ................................    56

نمودار 4-9- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان........................................ ...........................................    57

نمودار 4-10- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده............................. ............................................    58

نمودار 4-11- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده .......................................................................    59

نمودار 4-12- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده..............................................    60

نمودار 4-13- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان............................................................................ ..........    61

نمودار 4-14- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده  ........................... .............................................    62

نمودار 4-15- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده........................... ............................................    63

نمودار 4-16- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده.............................................    64

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1