پاورپوینت های علوم پایه

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه چکیده : کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است.   هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود.…

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. 

 

هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانیه  ( 6 × 10 ثانیه ) با30 ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانیه رکاب زدن  یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنیها آزمونهای 40 یارد سرعت و چابکی ایلینویز  به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آمونیاک خون گروه کراتین ، در پس آزمون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. که این کاهش به لحاظ آماری معنی دار بود. علاوه بر این میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتین از 82/8 ± 02/163 دور در دقیقه در پیش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقیقه در پس آزمون رسیده بود که این افزایش نیز  به لحاظ آماری معنی دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجرای آزمون سرعت و چابکی آزمودنیهای گروه کراتین در پس آزمون ها به ترتیب 38/0و 70/0 ثانیه بهبود یافته بود که این مقادیر هم به لحاظ آماری به ترتیب در سطح 02/0p= و 01/0p= معنی دار بود. وزن هر دو گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 5/1 و 53/0 کیلوگرم و توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 56/1 و 68/0 کیلوگرم افزایش یافته بود که این افزایش ها نیز به لحاظ آماری معنی دار بود . به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل کراتین علیرغم اینکه باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود، سرعت عملکرد را نیز در فعالیتهای تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی آنها می شود.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول : طرح تحقیق........................................................................................................................   1

1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................     2

1-2. بیان مساله.............................................................................................................................................     4

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................      7

1-4. اهداف تحقیق........................................................................................................................................     10

1-5. متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................      11

1-6. فرضیات تحقیق....................................................................................................................................      11

1-7. محدودیتهای تحقیق...........................................................................................................................      12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.................................................................................................       13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق......................................................................................... 15

2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................     16

2-2. مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................      16

   2-2-1. کراتین.........................................................................................................................................       16

     2-2-1-1. تاریخچه کراتین................................................................................................................  16

     2- 2-1-2. منابع کراتین.................................................................................................................... 17

     2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین.......................................................................................   18

     2-2-1-4. نقش کراتین در بدن........................................................................................................  21

     2-2-1-5. عوارض جانبی...................................................................................................................  23

   2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................      25

         2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................     25

     2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................   25

     2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................  26

     2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی..................................................................................... 27

     2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................   29

          2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................     32

     2-2-2-6-1. خستگی مرکزی............................................................................................................. 32

     2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................  35

     2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................      40

   2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن..........................................       44

   2-2-4. وزن..........................................................................................................................................   47

     2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................  48

   2-2-5. وزن بدون چربی ....................................................................................................................   50

   2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی.......................................................................................................  52

   2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................   53

     2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن............................................................................................  55

     2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................   56

   2-2-8. چابکی.....................................................................................................................................   58

     2-2-8-1. آزمون های چابکی...........................................................................................................  59

2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین......................................................................  60

   2-3-1.  تحقیقات داخلی..................................................................................................................... 60

   2-3-2. تحقیقات خارجی..................................................................................................................... 61

     2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت..............................................................................................   61

     2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت.........................................................................................  63

     2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت.......................................................................................  66

     2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان...........................................................................................  69

     2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی.......................................................................................  74

     2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی.............................................................................   76

     2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک...................................................................................... 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق......................................................................................................  84

3-1. مقدمه...................................................................................................................................................      85

3-2. روش تحقیق.......................................................................................................................................        85

3-3. مشخصات آزمودنیها............................................................................................................................      85

3-4. مکمل سازی آزمودنیها................................................................................................          86

3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها................................................................................................................ 87

3-6. متغیر های تحقیق...............................................................................................................................      88

3- 7. ابزار های اندازه گیری....................................................................................................................... 88

3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها.......................................................................................................... 89

  3-8-1. قد..................................................................................................................................................      89

   3-8-2. خونگیری.....................................................................................................................................      89

     3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی.................................................................................................  90

   3-8-3. ترکیبات بدن............................................................................................................................. 90

   3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت............................................................................................................  90

   3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز.............................................................................................................. 91

3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها......................................................................................................... 92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................... 93

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................     94

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها..................................................................................................... 94

   4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................      95

   4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................      96

  4-2-3. چابکی...........................................................................................................................................      97

   4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................      98

   4-2-5. توده بدون چربی....................................................................................................................... 99

   4-2-6. مایعات بدن.................................................................................................................................      100

   4-2-7. کراتینین......................................................................................................................................      101

   4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................  102

4-3. آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................................ 103

   4-3-1. فرضیه اول.................................................................................................................................. 103

  4-3-2. فرضیه دوم...................................................................................................................................       105

   4-3-3. فرضیه سوم.................................................................................................................................       106

   4-3-4. فرضیه چهارم............................................................................................................................. 107

   4-3-5. فرضیه پنجم............................................................................................................................... 108

   4-3-6. فرضیه ششم............................................................................................................................... 109

   4-3-7. فرضیه هفتم............................................................................................................................... 110

   4-3-8. فرضیه هشتم..............................................................................................................................       111

   4-3-9. فرضیه نهم..................................................................................................................................       113

  4-3-10. فرضیه دهم............................................................................................................................... 114

4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق..............................................................................................................       118

فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری........................................................................................ 121

5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................      122

5-2. خلاصه تحقیق................................................................................................................................   122

5-3. بحث و بررسی..................................................................................................................................  124

5-4. نتیجه گیری.........................................................................................................................................        129

5-5. پیشنهادات............................................................................................................................................       129

منابع..................................................................................................................................................................     131

پیوستها

پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها................................................................................. 142

پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند.......................................    143

پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ..................................................................   144

فهرست جدولها                                                                                                   

عنوان صفحه

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی............................................................................  45

جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........     53

جدول 3-1  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها......................................   86

جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما ............................   95

جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..     96

جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..     97

جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما ..............................................   98

جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما ........................   99

جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما .........................     100

جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون..........      101

جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه .....................      102

جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین..................................       104

جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین....................................     105

جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین....................................     106

جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین.........................................     107

جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین..................      108

جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما.................................................  109

جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما..................................................   110

جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما..................................................    112

جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما....................      113

جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما................................    115

جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما........................     116

جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما.....................     117

جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما..............................     118

جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما...........     120

فهرست شکلها                                                                                                   

عنوان صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتین............................................................................................................................       21

شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز...............................................................................  92

نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما..............     110

نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما...........................    111

نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما...............................    112

نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما...........................    114

نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما................................    115

نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما.........     117

قیمت فایل فقط 7,300 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1