پاورپوینت های علوم پایه

جزوه مجموعه تست رشته تغذیهمجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس   1- در موقع عبور هوا از حفرههای بینی، کدام تغییرات در هوای تنفسی بوجود میآید؟ الف) تعدیل درجه حرارت ب) ضد عفونی شدن ج) مرطوب شدن د) هر سه این تغییرات 2- تحریک عطسه به علت تحریک کدام مخاط است؟ الف) نایژهها ب) حنجره ج) حلق د) بینی 3- هوای جاری تنفسی چند میلیلیتر است؟ الف) 44 ب) 550 ج) 1000 د) 2000 4- مرکز تنظیم حرکات…

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

سید محمد میرعالی بازدید : 46 دوشنبه 13 شهريور 1396 : 17:58 نظرات ()
جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه


مجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 
سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس 

 1- در موقع عبور هوا از حفرههای بینی، کدام تغییرات در هوای تنفسی بوجود میآید؟ 

الف) تعدیل درجه حرارت ب) ضد عفونی شدن 

ج) مرطوب شدن د) هر سه این تغییرات 

2- تحریک عطسه به علت تحریک کدام مخاط است؟ 

الف) نایژهها ب) حنجره ج) حلق د) بینی 

3- هوای جاری تنفسی چند میلیلیتر است؟ 

الف) 44 ب) 550 ج) 1000 د) 2000 

4- مرکز تنظیم حرکات تنفسی واقع در: 

الف) پل مغزی ب) پیاز نخاع 

ج) تالاموس د) قشر مغز 

5- کدام در کنترل تنفس نقشی ندارد؟ 

الف) بصلالنخاع ب) پل مغزی 

ج) کمورسپتورها در ریه د) کمورسپتورها در قوس آئورت 

پاسخنامه ی فیزیولوژی دستگاه تنفس 

1- گزینهی (د) صحیح است. 

هنگامی که هوا از بینی عبور میکند، سه کار تنفسی مشخص توسط حفرههای بینی انجام میشود: 

1- هوا توسط سطوح گسترده شاخکها و تیغه میانی گرم میشود، 2- هوا هنگام عبور از بینی مرطوب میشود و 3- هـوا

بطور نسبی تصفیه میشود. 

2- گزینهی (د) صحیح است. 

تحریک مجاری بینی محرك آغازین رفلکس عطسه اسـت. ایمپـالسهـای آوران از طریـق عصـب جمجمـهای پـنجم بـه

بصلالنخاع که محل شروع رفلکس است میروند و رفلکس را به انجام میرسانند. 

3- گزینهی (ب) صحیح است. 

برای مطالعه بهتر کار ریهها، فیزیولوژیستها مکانیسم عملکرد ریه را در چهار حجم و چهار ظرفیت تقسیمبندی کردهانـد. 

حجمهای ریوی عبارتند از: 

1) حجم جاری، حجمی از هواست که در هر دم و بازدم عادی وارد ریهها شده و یا از آن خارج میشود و اندازه آن حدود

500 میلیلیتر است؛ 

سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول 

1- با افزایش قطر نورون عصبی، سرعت هدایت ایمپالس در نورون ............. 

الف) افزایش مییابد. ب) کاهش مییابد. 

ج) ثابت میماند . د) به فاکتورهای دیگر وابسته است. 

2- مقدار پتانسیل کار پس از پیدایش در رشته عصبی، در حال طی کردن طول آن چه میشود؟ 

الف) افزایش تدریجی ب) ابتدا افزایش سپس کاهش 

ج) تغییر نمیکند د) کاهش تدریجی 

3- در کدامیک از مراحل تقسیم سلولی، سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم میشود؟ 

الف) آنافاز ب) پروفاز ج) تلوفاز د) متافاز 

پاسخنامه ی فیزیولوژی عمومی و سلول 

1- گزینهی (الف) صحیح است. 

سرعت هدایت در فیبرهای عصبی کوچک حدود 25 متر در ثانیه و در فیبرهای عصبی بزرگ حـدود 120 متـر در ثانیـه

است. پس میتوان گفت که هر چه قطر فیبر عصبی بزرگتر شود، سرعت هدایت آن نیز افزایش مییابد. 

نکته: میلیندار شدن نورون یا فیبر عصبی سبب افزایش قطر آن و در نتیجه، افزایش سرعت هدایت آن میشود. 

2- گزینهی (ج) صحیح است. 

هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از فیبر پدید آید، بدون تغییر تا انتهای آن فیبر پیش میرود که بـه ایـن پدیـده،

قانون همه یا هیچ گفته میشود. 

3- گزینهی (ج) صحیح است. 

در آخرین مرحله از تقسیم میتوزی یعنی تلوفاز، غشای هسـتهای جدیـد دور هـر یـک از گـروههـای کروماتیـدی ایجـاد

میشود. مدت کوتاهی بعد از آن، سلول در حد فاصل بین دو هسته شروع به فرورفتن میکند. این عمل سبب جدا شـدن

سیتوپلاسم به دو قسمت و در نتیجه سبب تقسیم سلول به دو سلول مجزا میگردد. 


2) حجم ذخیره دمی، حجمی از هواست که پس از یک دم عادی، با فشار میتوان آن را وارد ریهها کرد و حجم آن حدود

3000 میلیلیتر است؛ 

3) حجم ذخیره بازدمی، حجمی از هواست که پس از یک بازدم عادی، فرد میتواند با فشار آن را از ریههایش خارج کنـد

و مقدار آن حدود 1100 میلیلیتر است؛ 

4) حجم باقیمانده، حجمی از هواست که پس از قویترین بازدم هم در ریهها بـاقی مـیمانـد و مقـدار تقریبـی آن برابـر

1200 میلیلیتر است. 

چهار ظرفیت ریوی هم عبارتند از: 

1) ظرفیت دمی مساوی است با حجم جاری به اضافه حجم ذخیره دمی و مقدار آن برابر 3500 میلیلیتر است؛ 

2) ظرفیت باقیمانده عملی برابر با حجم ذخیره بازدمی به اضافه حجم باقیمانده اسـت و مقـدار تقریبـی آن برابـر 2300

میلیلیتر است؛ «12» مجوعه تست 

3) ظرفیت حیاتی برابر با جمع سه حجم جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است و مقدار آن 4600 میلیلیتر است؛ 

4) ظرفیت کلی ریه کل برابر با مجموع هر چهار حجم ریوی است و مقدار تقریبی آن حدود 5800 میلیلیتر است. 

4- گزینهی (ب) صحیح است. 

مرکز تنفسی از چند گروه نورون تشکیل شده است که به صورت دو طرفه در بصلالنخاع و قسمت تحتانی پل مغزی قرار

گرفته اند. 

5- گزینهی (ج) صحیح است. 

مراکز تنفسی در بصلالنخاع و قسمتی از پل مغزی قرار دارند. همچنین نقش کمورسپتورهای آئـورتی ایـن اسـت کـه بـا

کاهش فشار اکسیژن شریانی، سبب تحریک مرکز تنفس و افزایش میزان تـنفس مـیشـوند. امـا کمورسـپتورهای ریـوی،

بیشتر با مواد خارجی وارد شده به ریه ها تحریک میشوند و بیشتر سبب انقباض برونشی میگردنـد. بنـابراین در تنظـیم

حرکات تنفسی کاربردی ندارند.


فهرست مطالب سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس............................................................................................................................6

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه تنفس........................................................................................................................ 11

سوالات فیزیولوژی دستگاه عصبی....................................................................................................................... 18

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه عصبی....................................................................................................................... 24

سؤالات فیزیولوژی دستگاه گوارش..................................................................................................................... 29

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گوارش.................................................................................................................... 34

سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول ...................................................................................................... 40

پاسخنامهی فیزیولوژی عمومی و سلول .........................................................................................................46

سؤالات فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 52

پاسخنامهی فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 57

سؤالات فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری..................................................................................................................63

پاسخنامهی فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری....................................................................................................................68

سؤالات فیزیولوژی دستگاه گردش خون........................................................................................................................ 74

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گردش خون .................................................................................................. 80
نوع فایل:Pdf

سایز: 562mb

تعداد صفحه:85

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1