loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 77 سه شنبه 14 شهریور 1396 نظرات (0)

جزوه بیوشیمی (بخش اول) 

فصل اول : آب و الکترولیت 

آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد بـا

توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود 

نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می شود. 

 2: نکته 2/3 کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular Fluid) و در داخل سلولها اسـت و 1/3

باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از این مقدار 70٪ آب میان بـافتی

، 5 25% پلاسما و ٪ مایع ورای سلولی (فضـای سـینوویال، مفصـلی، پریکـاردی، داخـل چشـمی، نخـاعی و...) را تشـکیل

. میدهد 

توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی با دیگر مولکولهای آب، به آب خصوصیات ویـژهای بخشـیده اسـت کـه از جملـهی آنهـا

کشش سطحی، چسبندگی داخلی بـین مولکـولهـا، نقطـه ذوب و جـوش و حـرارت تبخیـر بـالای آن نسـبت بـه سـایر

حلالهاست. مولکولهای آب علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود می توانند با بخـشهـای قطبـی سـایر مولکـولهـای

بیولوژیک نیز پیوند هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده است. 

نکته :1 ات مهای F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند. 

خواص شیمیایی آب، موجب شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود. 

 -1 در داخل مولکول آب، هستهی اکسیژن، الکترونها را از اتمهای هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب دارای

بار الکتریکی شده و به یک مولکول قطبی تبدیل . میشود 

 -2 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست) . نام دارند 

 -3 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده . میشوند 

مولکولهای آب توسط پیوندهای هیدروژنی که از دسته پیوندهای غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل می . شوند 

 -1 پیوندهای هیدروژنی در نتیجهی جاذبهی بین بارهای مثبت جزیی اتمهای هیدروژن یک مولکول با بارهـای منفـی

جزیی اتمهای اکسیژن یا نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد م . یشوند 

 -2 پیوندهای هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوری که در دمای 25 درجه سانتیگـراد، در هـر ثانیـه12

10 بـار شکسـته و مجدداً تشکیل . میشوند 

پیوندهای هیدروژنی در مولکولهای آب شبکهای را تشکیل میدهند که باعث ایجاد خواص ویژه آب شده و ضامن بقـای

حیات است. 

 -1 آب، در مجاورت هوا، کشش سطحی . زیادی دارد 

1-1 ) کشش سطحی، نیرویی است که در سطح تماس مایع با هوا، باعث نگهداری مولکولهای مایع در کنـار یکـدیگر. میشود 

1-2 ) این خاصیت باعث شکلگیری قطره و همچنین مقاومت در مقابل عبور مواد به درون مایع می . شود 

 )1-3 در هنگام تنفس آنچه پس از دم، باعث بازگشت حجم آلوئولهای ریه بـه وضـعیت اولیـه و ایجـاد خاصـیت

الاستیکی ریهها میشود، کشش سطحی مایع موجود در آلوئولهاست. 

 -2 دمای تبخیر آب (میزان دمایی که لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گاز درآید) بالاست. این موضوع به همـراه

ظرفیت گرمایی بالا آب، باعث میشود که آب در هنگام بخار شدن مقدار زیادی گرما را با خود دفع کند و در واقع علت

خنک شدن بدن پس از تعریق . همین امر است 

 -3 ثابت دیالکتریک آب بالاست. به عبارت دیگر آب، یک رسانای قوی (توانایی آب در عبور جریان الکتریکـی) اسـت. 

این خاصیت آب، در سلولهای عصبی نقش مهمی ایفا می کند

روشهای تعیین حجم آب بدن 

 -1 تعیین حجم آب تام 

با تزریق ترکیباتی مانند آب سنگین (اکسید دوتریوم) یا آب رادیواکتیو (اکسید تریتیوم) و سپس نمونهبـرداری از خـون و

تعیین مقدار رقت اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات از دیواره رگها عبور کرده و در تمام بدن انتشـار مـییابنـد، ولـی در

بدن متابولیزه نمیشوند و دفع کلیوی آنها نیز کند است.  

 -2 تعیین حجم آب پلاسما 

با تزریق ترکیباتی مانند گلبول قرمز رادیواکتیو یا آلبومین رادیواکتیو و سپس نمونهبرداری از خون و تعیین میـزان رقـت

ماده اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات قادر به عبور از دیواره رگها نیستند. در آزمایشگاه خونشناسی، تغییـرات درصـد

حجم آب پلاسما به وسیله هماتوکریت تعیین میشود. (هماتوکریت: درصد حجم گلبول قرمز نسبت به حجم کل خون). 

 -3 تعیین حجم آب فضای خارج سلولی 

این عمل با تزریق «اینولین» و سپس نمونهبرداری از خون و تعیین میزان رقت ماده اولیه صـورت مـیگیـرد. اینـولین از

دیواره رگها عبور میکند، ولی قادر به عبور از غشاء سلول نبوده، و در بدن متابولیزه نمیشود و دفع کلیـوی آن نیـز کنـد. میباشد 

 -4 تعیین حجم آب داخل سلولی 

میزان آب داخل سلولی تقریباً برابر با اختلاف آب تام بدن و آب خارج سلولی است. 


فهرست مطالب مقدمه ................................................................................................................................ ......... 12

مولکولهای زیستی.............................................................................................................................12

ایزومرهای فضایی : ............................................................................................................................12

کربن متقارن و نامتقارن : ....................................................................................................................12

ایزومر هندسی : ...............................................................................................................................14

پیوندهای شیمیایی : ..........................................................................................................................14

16............................................................................................... (Minereal Elements ) معدنی ترکیبات

فصل اول: آب و الکترولیت................................................................................................ ................17

ریتأث آب بر ساختار لیب ومولکو ها ................................................................................................ ............18

روشهای تعیین حجم آب بدن ................................................................................................ ...............19

20..... ................................................................................................(Osmotic pressure ) اسمزی فشار

تنظیم حجم آب داخل سلولی، بین سلولی و پلاسما ......................................................................................22

24............ ................................................................................................................................ PH 

ی سیون یزا ون آب و 26........................................................................................................................ pH

بافرها................................................................................................................................ ...........27

معادلهی هندرسن – هاسلباخ:................................................................................................ ...............27

لال تیکترو ها................................................................................................................................ ....29

میتنظ تعادل آب و تیالکترول ها ................................................................................................ .............29

یاس دها و بازها ................................................................................................................................ .30

تعیین PKa بوسیله تیتراسیون : ................................................................................................ ............31

میتنظ تعادل دیاس و باز ......................................................................................................................34

اختلالات دیاس – باز..........................................................................................................................36

فصل دوم: اسید آمینه .....................................................................................................................42

یاس یدها نهیآم ................................................................................................................................42

یپ وند یدیپپت ................................................................................................................................ ..43

خواص یکیالکتر یاس یدها یآم نه و نیپروتئ ها .............................................................................................50

سطوح یساختمان نیپروتئ ها................................................................................................ .................51

مانساخت یها فوق دوم.......................................................................................................................52

روش یها یجداساز نیپروتئ ها ................................................................................................ ..............53

تع نیی یتوال نیپروتئ ها .......................................................................................................................55


نوع فایل:Pdf

 سایز: 4.30mb

 تعداد صفحه:265

قیمت فایل فقط 5,600 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 24
 • آی پی دیروز : 95
 • بازدید امروز : 67
 • باردید دیروز : 209
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 67
 • بازدید ماه : 276
 • بازدید سال : 28,460
 • بازدید کلی : 458,250