پاورپوینت های علوم پایه

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)  جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون گلبولهای قرمز خون   گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوی پروتئینی به نـام هموگلـوبین هسـتند کـه اکسـیژن را ازریهها به بافتها حمل میکند. اگر هموگلوبین در داخل گلبولهای قرمز محصول نباشد، از کلیهها فیلتره . میشود گلبولهای قرمز همچنین حاوی آنزیم کربنیک انهیدراز هستند که واکنش میـان آب و دی اکسـید کـربن را بـرای تولیـدCOH…

جزوه فیزیولوژی قسمت دوم

سید محمد میرعالی بازدید : 55 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:24 نظرات ()
جزوه فیزیولوژی قسمت دوم

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)  

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 

فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون 

گلبولهای قرمز خون 

 گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوی پروتئینی به نـام هموگلـوبین هسـتند کـه اکسـیژن را از

ریهها به بافتها حمل میکند. اگر هموگلوبین در داخل گلبولهای قرمز محصول نباشد، از کلیهها فیلتره . میشود 

گلبولهای قرمز همچنین حاوی آنزیم کربنیک انهیدراز هستند که واکنش میـان آب و دی اکسـید کـربن را بـرای تولیـد

COH 32 می اسید کربنیک (

 ) کاتالیز کند. این امر سبب میشود تا در داخل گلبول قرمز عمـل بـافری شـدن خـون نیـز

انجام بگیرد. 

شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون 

گلبول قرمز طبیعی به شکل یک قرص مقعرالطرفین است که نازكترین بخش آن مرکـز گلبـول مـیباشـد. البتـه شـکل

گلبول قرمز در خلال عبورش از مویرگها تغییر می . یابد 

در مردان سالم، میانگین تعداد گلبولهای قرمز در هر میلیمتر مکعب خون 5200000 و در زنان سالم 4700000 عـدد

. میباشد 

هر گلبول قرمز می تواند حدود 34 گرم هموگلوبین را در هر 100 میلیلیتر از سلول تغلیظ نماید. به طوری که در مـردان

طبیعی در هر 100 میلیلیتر خون به طور متوسط 15 گرم هموگلوبین و در زنان طبیعی در هر 100 میلیلیتر خـون 14

گرم هموگلوبین وجود دارد. 

تولید گلبول قرمز 

گلبولهای قرمز که در ابتدا دارای هسته میباشند در هفتههای نخست زندگی رویانی در کیسه زرده تولید مـیشـوند. در

سه ماه دوم بارداری، کبد به محل اصلی تولید گلبولهای قرمز تبدیل میشود؛ اگر چه مقداری نیز در طحال و گـرههـای

لنفاوی تولید میگردند. سپس در ماههای آخر بارداری و پـس از تولـد، گلبـول قرمـز منحصـراً در مغـز اسـتخوان تولیـد

میگردد. مغز تمامی استخوان ها تا سن 5 سالگی قادر به تولید گلبول قرمز هستند ولی پس از آن، مغز استخوان های دراز

به غیر از قسمت پروگزیمال استخوانهای بازو و درشت نی در سال 20 سالگی از چربی انباشته شده و نمیتوانند گلبـول

قرمز بسازند، اما مغز استخوانهای پهن مانند مهرهها، جناغ و دندهها تا آخر عمر میتوانند گلبول بسازند. فیزیولوژی )

شکل 1- 6 مراحل ساخت سلولهای خون را نشان میدهد. کلیه سلولهای خون از یـک سـلول بـه نـام سـلول بنـادین

خونساز چند ظرفیتی (Pluripotent hematopietic stem cell . ) مشتق میگردند 

از این سلولها، سلو لهای بنیادین متعهد ساخته میشوند که قادرند کلونیهای خاصـی از سـلولهـا را تولیـد نماینـد بـه

طوری که از سلولهای متعهد، به طور مثال واحد کلونیساز اریتروسیت که مسئول تولید گلبولهـای قرمـز اسـت تولیـد

میگردد. همچنین واحدهای کلونیساز گرانولوسیت و مونوسیت نیز به همین ترتیب تشکیل . میگردند 

رشد این سلولها تحت تأثیر القاءکنندههای رشد زیادی انجام میگیرد که یکی از مهمترین آنهـا اینترلـوکین – 2 اسـت. 

تمایز این سلولها نیز توسط القاءکنندههای تمایز صورت میگیرد که باعـث تمـایز آنهـا بـه سـلولهـای مختلـف خـونی

. میگردند 

مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون 

اولین سلول حاصل از کلونی سازنده گلبول قرمز، پرواریتروبلاست است. هر کدام از پرواریتروبلاستها چندین بـار تقسـیم

میشوند و اولین نسل از آنها، اریتروبلاست بازوفیلی میباشد که میتواند رنگهای بازی را به خود بگیـرد. ایـن سـلولهـا

حاوی مقدار کمی هموگلوبین هستند، به تدریج محتوای هموگلوبین در آنها زیاد شده، هسته کوچـک مـیشـود و شـبکه

آندوپلاسمی هم از بین میرود. در این زمان این سلولها رتیکولوسیت نامیده میشـوند. رتیکولوسـیتهـا حـاوی بقایـای

دستگاه گلژی، میتوکندری و چند ارگانل سیتوپلاسمی دیگر هستند. رتیکولوسیتها یا عمل دیاپدز (عبور از منافذ غشای

مویرگی به وسیله فشرده کردن خود) در مغز استخوان وارد مویرگهای خونی میشوند. رتیکولوسـیتهـا ظـرف 1 الـی 2

روز پس از ورود به مویرگهای خونی به اریتروسیتهای بالغ تبدیل می . شوند 

به طور کلی، غلظت رتیکولوسیتها در خون کمتر از 1 % است. تمام مراحل ساخت گلبول قرمز در شکل 2- 6 آورده شدهاست.

 

فهرست مطالب 


فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون ................................................................................................14

گلبولهای قرمز خون ............................................................................................................................. 14

شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون................................................................................................ ............ 14

تولید گلبول قرمز................................................................................................................................ .. 14

مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون................................................................................................ .............. 15

تنظیم تولید گلبولهای قرمز خون................................................................................................ .............. 15

بلوغ گلبولهای قرمز خون ....................................................................................................................... 17

ساخت هموگلوبین................................................................................................................................ . 18

متابولیسم آهن................................................................................................................................ ..... 19

جذب آهن از دستگاه گوارش .................................................................................................................... 20

تخریب گلبولهای قرمز خون.................................................................................................................... 20

آنمیها ( کمخونیها) .............................................................................................................................. 21

آنمی ناشی از خونروی ............................................................................................................................ 21

آنمی آپلاستیک................................................................................................................................ .... 21

آنمی مگالوبلاستیک............................................................................................................................... 21

آنمی همولیتیک ................................................................................................................................ ... 22

اثر آنمی بر دستگاه گردش خون ................................................................................................ ................ 22

پلیسیتمی................................................................................................................................ .......... 23

تأثیر پلیسیتمی بر دستگاه گردش خون................................................................................................ ....... 23

مقاومت بدن در برابر عفونت ..................................................................................................................... 23

لوکوسیتها و ویژگیهای عمومی آنها ................................................................................................ .......... 24

تولید گلبولهای سفید خون..................................................................................................................... 24

عمل نوتروفیلها و ماکروفاژها.................................................................................................................... 25

دستگاه رتیکولوندوتلیال ...........................................................................................................................26

ماکروفاژهای بافتی ................................................................................................................................ .26

التهاب................................................................................................................................ ............... 27

خطوط دفاعی در برابر عفونت.................................................................................................................... 28

عمل ائوزینوفیلها ................................................................................................................................ . 29

عمل بازوفیلها................................................................................................................................ ..... 29

لوکوپنی................................................................................................................................ ............. 30

لوکمی................................................................................................................................ 30

 

نوع فایل:Pdf

  سایز: 2.87mb

 تعداد صفحه:184

قیمت فایل فقط 4,800 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1