پاورپوینت های علوم پایه

جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه   فصل اول: انرژی  واژههای کلیدی  ترموژنز فعالیت (activity thermogenesis: AT): انرژی صرف شده در مـدت تمـرین فعـال از قبیـل بـدنسـازی و تمرین ورزشی و انرژی صرف شده طی فعالیتهای زندگی روزانه، به عنوان ترموژنز فعالیت غیرورزشی تلقی میگردند     صرف انرژی پایه (basal energy expenditure: BEE ): اندازهگیری میزان متابولیسم پایـه در مقیـاس 24 سـاعت؛ معمولاً بیان شده به شکل کیلوکالری در ( 24 ساعت kcal/24h).  میزان انرژی پایه (basal metabolic…

جزوه تغذیه بخش اول رشته تغذیه

سید محمد میرعالی بازدید : 54 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:29 نظرات ()
جزوه تغذیه بخش اول رشته تغذیه

جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه

 

فصل اول: انرژی 

واژههای کلیدی 

ترموژنز فعالیت (activity thermogenesis: AT): انرژی صرف شده در مـدت تمـرین فعـال از قبیـل بـدنسـازی و

تمرین ورزشی و انرژی صرف شده طی فعالیتهای زندگی روزانه، به عنوان ترموژنز فعالیت غیرورزشی تلقی میگردند 

 

 

صرف انرژی پایه (basal energy expenditure: BEE ): اندازهگیری میزان متابولیسم پایـه در مقیـاس 24 سـاعت؛

معمولاً بیان شده به شکل کیلوکالری در ( 24 ساعت kcal/24h). 

میزان انرژی پایه (basal metabolic rate: BMR): انرژی مورد نیاز برای تداوم فعالیتهـای متـابولیکی سـلولهـا و

بافتها و حفظ فرآیندهای گردش خون، تنفسی، گوارشی و کلیوی ؛ بیان شده به شکل کیلوکالری بـه ازای کیلـوگرم وزن

بدن در ساعت؛ اندازهگیری شده در صبح 10 تا 12 ساعت پس از خوردن غذا، نوشیدنی، الکل یا استعمال نیکوتین. 

o کالری (calorie): مقدار انرژی مورد نیاز جهت افزایش دمای 1 میل یلیتر آب

15 C به مقدار

o

 1 C

کالریمتری مستقیم (direct calorimetry): روشی برای اندازهگیری مقدار انرژی صرف شده بـه وسـیله پـایش میـزان

حرارتی که فرد وقتی داخل یک ساختمان به اندازه کافی بزرگ جهت انجام فعالیت متوسـط قـرار داده شـود از بـدن بـه

محیط از دست میدهد. 

آب نشاندار مضاعف (doubly labeled water: DLW ): برای اندازهگیری انـرژی کـل صـرف شـده در افـراد سـالم،

2 استفاده از دو ایزوتوپ پایدار آب (دیوتریوم ][

2

OH و اکسیژن - 18 ][

18

2 OH )؛ تفاوت در میزان عملکـرد دو ایزوتـوپ

میزان تولید دیاکسیدکربن را اندازهگیری میکند که انرژی صرف شده میتواند از آن محاسبه گردد. 

تخمین انرژی مورد نیاز (estimated energy requirement: EER): دریافت متوسط انرژی غذایی که بـرای حفـظ

تعادل انرژی پیشبینی میشود. در فرد سالم در سن، جنس، وزن، قد و سطح فعالیت فیزیکی تعریف شده بـا تندرسـتی،

در بچهها و زنان باردار و شیرده، تخمین انرژی مورد نیاز شامل نیازهای انرژی مرتبط با برداشت بافتها یا ترشح شـیر در

میزان سازگار با تندرستی میباشد. 

مصرف اکسیژن اضافی پـس از تمـرین (8 excess postexercise oxygen consumption: EPOC): % تـا 14% 

افزایش در میزان متابولیسم برای یک دوره بعد از توقف تمرین. 

فصل دوم: پروتئین 

واژههای کلیدی 

امتیاز امینواسید: روش ارزیابی پروتئین است که در آن میلی گرم امینواسیدهای ضروری محدود کننده در پروتئین تسـت

به میلیگرم همان امینواسید در پروتئین مرجع تقسیم میشود. 

کربن چیرال (نامتقارن): اتم کربنی که به چهار اتم یا گروه مختلف متصل است و میتواند ایزومرهای مختلف داشته باشد. 

دآمیناسیون: برداشت گروههای نیتروژن از مولکولهای آلی 

دناتوراسیون: از بین رفتن ساختمان سوم پروتئینها به واسطهی تکانهای مکانیکی، حـرارت، سـرما، محـیط اسـیدی یـا

قلیایی 

امینواسیدهای ضروری: امینواسیدهایی که سنتز آنها در بدن به منظور جبران نیازهای متابولیک ناکافی بوده و بایـد از راه

رژیم غذایی تأمین شوند. ترئونین، تریپتوفان، هیستیدین، لیزین، لوسـین، ایزولوسـین، متیـونین، والـین و فنیـل آلانـین،

امینواسیدهای ضروری برای انساناند؛ قبلاً به آنها امینواسیدهای غیرقابل حذف از رژیم گفته میشد. 

درشت مغذیها: درشت مولکولها در ساختمان گیاهان و جانوران که میتوانند هضم و جـذب شـده و بـه عنـوان منبـع

انرژی و سوبسترا برای ساخت کربوئیدراتها، چربیها و پروتئینهای مورد نیـاز بـرای حفـظ تمامیـت سـلولی و سیسـتم

توسط موجود زندهی دیگر مورد استفاده قرار گیرند. 

امینواسیدهای غیرضروری: امینواسیدهای دارای اسکلت کربنی ساخته شده در بدن؛ بدن میتوانـد در صـورت نیـاز یـک

گروه آمین را به مواد حد واسط تولید شده در داخل بدن افزوده و امینواسیدهای غیرضروری را تولید کند. 

پیوند پپتیدی: پیوند شیمیایی بین b آمینواسیدها؛ این پیوند با اتصال امینواسیدها، پروتئینها را به وجود میآورد. 

پروتئینها: ترکیبات پیچیده نیتروژنی که از امینواسیدها با پیوندهای پپتیدی تشکیل شده است. 

امتیاز تصحیح شدهی امینواسیدها از نظر قابلیت هضم پـروتئین (PD-CAAs): آزمـون رسـمی بـرای ارزیـابی کیفیـت

پروتئین در انسان 

امینواسید گوگرددار: متیونین و سیستئین که منبع اصلی گوگرد مورد استفاده در واکنشهای آلی هستند. 

ترانس آمیناسیون:انتقال برگشتپذیر یک گروه آمین بین یک امینواسید و یک کتواسید. 

اسیدآمینه های محدود کننده 

در برخی از پروتئین ها، برخی از aa به خصوص ضروریها وجود ندارد که به آنها aa محدود کننـده گفتـه مـیشـود و از

جمله مهمترین آنها در مواد غذایی عبارتند از: 

تریپتوفان، متیونین، ترئونین، لیزین 

به عنوان مثال تریپتوفان در ذرت و حبوبات 

متیونین در حبوبات، آجیل و سبزیجات 

لیزین در غلات و دانههای روغنی 

ترئونین در غلات و بادام زمینی اسید آمینههای عمده محدودکننده هستند. 

در ماهی و تخممرغ هم متیونین میتواند محدود کننده باشد

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: انرژی...............................................................................................................................9

واژههای کلیدی ................................................................................................................................ .9

انرژی................................................................................................................................ ...........11

BMR ( میزان متابولیسم پایه)................................................................................................ ..............11

عوامل مؤثر بر میزان 12.................. ................................................................................................REE

میزان انرژی مورد نیاز برای رشد در سنین مختلف........................................................................................14

14.......... ................................................................................................................................ TEE 

15........ ................................................................................................................................EEPA 

15.............. ................................................................................................Activity Thermogenize

روشهای اندازهگیری انرژی مصرفی................................................................................................ .......... 16

17................. ................................ (Energy Expenditure Physical Activity ) EEPA اندازهگیری روشهای

18. ................................................................................................(Pheysical Activity Level ) PAL

18.............. ................................................................ متابولیکی تعادل یا (Metabolic Equivalent ) MET

فصل دوم: پروتئین ......................................................................................................................... 19

واژه های کلیدی ...............................................................................................................................19

پروتئینها................................................................................................................................ ......20

سنتز pro در بدن ............................................................................................................................24

اسیدآمینههای محدود کننده ................................................................................................ ................27

میزان نیاز به aa در سنین مختلف................................................................................................ ..........31

روشهای ارزیابی کیفیت Proها ................................................................................................ ............ 36

فصل سوم: چربیها........................................................................................................................ 3

.

نوع فایل:Pdf

  سایز: 8.16mb

 تعداد صفحه:239

قیمت فایل فقط 5,400 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1