پاورپوینت های علوم پایه

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 تنظیم نسخه برداری: از اوایل سال 1960 پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداری بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA)  رمزگـذاری مــیشــوند. مسـیر یــک طرفــه و ســادهای بــهصــورت RNA DAN ¬ ¬ پــروتئین را اصــول مرکـزی(centraldogma) گویند. این اصل نیز ماننـد سـایر اصـول ممکـن اسـت کـاملاً صـحیح نباشـد. آنزیمـی کـه توسـطretovirus رمزگذاری میشود (ویروسهـایی کـه بـه جـای DNA…

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

سید محمد میرعالی بازدید : 62 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:34 نظرات ()
جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک 

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 

تنظیم نسخه برداری: 

از اوایل سال 1960 پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداری بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA)

 رمزگـذاری مــیشــوند. مسـیر یــک طرفــه و ســادهای بــهصــورت RNA DAN ¬ ¬ پــروتئین را اصــول مرکـزی

(centraldogma) گویند. این اصل نیز ماننـد سـایر اصـول ممکـن اسـت کـاملاً صـحیح نباشـد. آنزیمـی کـه توسـط

retovirus رمزگذاری میشود (ویروسهـایی کـه بـه جـای DNA موجـود در ژنـوم از RNA اسـتفاده مـیکننـد) را

reverse transcriptase مینامند. این آنزیمها میتوانند از روی الگوی RNA برای تهیـه DNA عمـل نماینـد. امـا

هنوز نمونهای در هیچ سیستمی پیدا نشده که از پروتئین برای رمزگذاری RNA یا DNA استفاده کند. 

نقاط کنترل بالقوه 

هدف نهایی از تنظیم ژن معمولاً تغییر مقدار پروتئین خاصل یا گروهی از پروتئینها است. بهطور کـل، ایـن پـروتئینهـا

هستند که بسیاری از عملکردهای موردنیاز سلول زنده را تأمین میکند. 

چند نقطه برای کنترل مسیر از ژن به پروتئین وجود داشته باشد. این نقاط بهصورت زیر هستند: 

1) شروع نسخهبرداری – کنترل میتواند توسط میزان سـرعت پیونـد مولکـول پلیمـر از (polymerase) بـه ژنـی کـه

میخواهد نسخهبرداری شود، صورت گیرد. این اولین نقطه کنترل است و معمولاً اولین کنترل دستور کار برای سایر نقاط

کنترل را صادر میکند. اگر ژن خاموش باشد، پس سایر نقاط کنترل حذف میشوند. 

2) سرعت نسخهبرداری. یعنی سرعتی که در آن پلیمر از در طول ژن پیشرفت مـیکنـد. در نگـاه اول ایـن محـل نقطـه

کنترل بهنظر نمیرسد واکنشهای آنزیمی بستگی به متغیرهایی مانند دما، غلظت سوبسترا، pH، و غیـره دارد. برخـی از

آنها خارج از کنترل سلول قرار دارند و بدیهی است که هیچیک از آنها در تنظیم نسخهبرداری ژن خاص دخالت ندارند. به

هر حال، پروتئینی در سلول هست که نقش اساسی در مرحله طویل شدن نسـخهبـرداری بعهـده دارد. چنـد پـروتئین از

جمله آنهایی که اخیراً شناسایی شدهاند در سلولهای یوکاریوتی وجود دارند. بعضی از آنها نقش عمـومی دارنـد و برخـی

دیگر برای ژنهای خاصی موردنیاز هستند. چنین پـروتئینهـایی ممکـن اسـت بـه نوبـه خـود نقـش مهمـی در کنتـرل

نسخه برداری داشته باشند. 

3) خاتمه زودرس نسخهبرداری – این مرحله در باکتریها اتفاق میافتد و به آن مرحله تضعیف (attenuation) گویند. 

این عمل ذاتاً اسراف (از بین بردن بخشی از نسخهبرداری) است و بهنظر میرسد که برای بیـان الگوهـای بسـیار کوچـک 

مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال، حذف مقادیر کوچکی از نسخهبرداری ژنهایی که قبلاً برگردانده شده بود، صورت

میگیرد. 

تغییرات ژنتیکی در باکتریها 

پروتئینهای پیوندی به DNA متکی به لیگاند 

مکانیزم پروتئینهایی که قادرند ساختار خود را تغییر دهند تا عمل خاصی صورت گیرد معمـولاً بـه توانـایی اتصـال آنهـا

بستگی دارد و به دو صورت است: (1) آنها میتوانند به توالی خاصی روی DNA متصل شوند، (2) آنها توسط متابولیـت

توانایی اتصال پیدا میکنند (این متابولیت ممکن است آمینواسیدی مثل تریپتوفان یا قندی مثل لاکتوز باشند). مولکولی

که به پروتئین پیوند مییابد را لیگاند (ligand) میگوییم. آنچه که باعث ویژگی این پروتئین مـیشـود، داشـتن محـل

پیوند به لیگاند است، در نتیجه کانفورماسیون پروتئین تغییر میکند. این لیگاند ممکن است اثر مثبـت یـا منفـی جهـت

اتصال پروتیئن به DNA داشته باشد. 

پروتئینهایی که به DNA متصل میشوند گاهی از نسخهبرداری ممانعت بـهعمـل مـیآورنـد (اغلـب محـل پرومـوتر را

مسدود میکنند). از طرف دیگر، پروتئین پیوندی به DNA میتواند با اتصال به پلیمراز عمل آن را سادهتر کنـد (شـاید

توسط اتصال مستقیم به یکی از زیرواحدهای پلیمراز و نگهداشتن آن در محل خـود). بـه ایـن ترتیـب، نسـخهبـرداری از

ژنهای انتخاب شده میتواند در حضور یا عدم حضور لیگاند کاهش یا افزایش یابد. اپرون lac در E.coli مثال خـوبی از

این نوع است. 

صفات اتوزومی غالب: 

ویژگیها: 

الف- بیماری در تمام نسلها دیده میشود. 

ب- زوجین بیمار میتوانند فرزند سالم داشته باشند. 

ج- احتمال ظهور بیماری در پسر و دختر یکسان است. 

ژنتیک 

· Reverse genetics: دستیابی به توالی DNA استکه ابتدا توالی پروتئین و سپس از روی آن تـوالی RNA و در

نهایت توالی DNA مشخص میشود. 

· در RNA mapping با استفاده از توالی پروتئین، توالی RNA مشخص میگردد. 

· روش Conting mapping، مدلینگ توالی انتهای DNA 3 است. 

· Functional cloning: استفاده از یک ژن با توالی شناخته شده بهعنوان probe، برای جست و جوی تـوالی یـک

ژن جدید براساس شباهت. 

· آدنو ویروسها، از نوع ویروسهای DNAداری هستند که سلولهای یوکاریوتی را آلوده میکنند و میتوان به کمـک

آنها و با جایگزینی ژن موردنظر، از آنها بهعنوان وکتور مناسب برای سلولهای یوکاریوتی استفاده کرد ویروسهای وابسته

به آدنو ویروسها، در صورت وجود آدنو ویروسها، میتوانند همزمان با آنها در سلول تکثیر شوند. اگر آدنو ویـروسهـا در

سلول وجود نداشته باشند، به مکان خاصی از کروموزوم وارد میشوند. پس رکتورهایی کـه براسـاس اینهـا سـاخته شـده

باشند به مکان خاصی از کروموزوم میزبان دارد میشوند ولی رکتورهای رترو ویروسی بـهصـورت تصـادفی وارد کرومـوزم

میزبان میشوند. 

ژن درمانی، سرطان و آپوتپوز: 

· پروتوانکوژن یک ژن نرمال است که در برخی حالات تقسیم سلولی یا پرولیفراسیون درگیر میشود که در صورت فعال

شدن بهوسیله یک موتاسیون، میتواند به انکوژن تبدیل شود. 

· حدود 5% تمام سرطانها ظاهراً از یک طرح فامیلی تبعیت میکنند اما در اکثریت، بزرگی توارث نقـش انـدکی دارد

یا اینکه نقش ندارد. با وجود این سرطانهای زیادی شبیه دیگر بیماریهایی که اشکال توارث مولتی فاکتوریـال را نشـان 

میدهند، یک جزء ژنتیکی مشخص دارند و در برخی ناهنجاریهای کروموزومی شانس وقوع بعضـی سـرطانهـا افـزایش

مییابد. اما لزوماً تمام سرطانها (حتی در غیاب اجزای ارثی واضـح) نتیجـه موتالسـیونهـایی در سـلولهـای سـوماتیک

هستند و دیگر اینکه پیشرفت آن نیز به تجلی یکسری از ژنها وابسته است. 

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.53mb

تعداد صفحه: 146

قیمت فایل فقط 4,500 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1