پاورپوینت های علوم پایه

جزوه ژنتیک(قسمت اول) جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیعلم ژنتیک   علم ژنتیک علم اطلاعات بیولوژیک از سلولی به سلول دیگر است. در حقیقت علم ژنتیک شاخهای از زیست شناسی استکه درباره وراثت موجودات زنده بحث میکند. (Gene) ژن 1-2واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگری منتقل میشوند. ژن بخشی از مولکول DNA است که اطلاعات لازم برایساخت یک پلیپپتید را در خود دارد. (Locus) لوکوس 3 -1به محلی که بر روی یک کروموزوم توسط یک ژن…

جزوه ژنتیک قسمت اول

سید محمد میرعالی بازدید : 43 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:37 نظرات ()
جزوه ژنتیک قسمت اول

جزوه ژنتیک(قسمت اول)

 جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علم ژنتیک 

 علم ژنتیک علم اطلاعات بیولوژیک از سلولی به سلول دیگر است. در حقیقت علم ژنتیک شاخهای از زیست شناسی است

که درباره وراثت موجودات زنده بحث میکند. 

(Gene) ژن 1-2

واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگری منتقل میشوند. ژن بخشی از مولکول DNA است که اطلاعات لازم برای

ساخت یک پلیپپتید را در خود دارد. 

(Locus) لوکوس 3 -1

به محلی که بر روی یک کروموزوم توسط یک ژن اشغال شده لوکوس یا جایگاه ژن میگویند. در یک لوکوس یک موجود

دیپلوئید دو الل در یک لوکوس روی کروموزومهای همولوگ قرار دارد. 

(Allele) الل 4 -1

به فرمهای مختلف یک ژن که در مکانهای مشخصی از یک کروموزوم قرار گرفته اند الل میگویند. همانطور که گفته

شد هر ژن بخشی از مولکول DNA است. DNA همراه با ماتریسی از پروتئین، نوکلئوپروتئین را تشکیل میدهد و به

صورت ساختارهایی به نام کروموزوم در هسته سلول سازمان مییابد. 

تمامی ژنهایی که بر روی یک کروموزوم خاص قرار دارند با هم پیوستهاند متعلق به یک گروه پیوسته محسوب میشوند. 

کروموزوم به هر جا منتقل شود همه ژنهای یک گروه پیوسته هم به همان جا منتقل میشوند. 

 سلول 5 -1

کوچکترین واحد ماده زنده است. پیکر همه موجودات از سلول تشکیل شده است. 

(Genome) ژنوم 6 -1

مجموعه ژنهای یک فرد (تک سلول) را ژنوم میگویند. 

(Genotype) ژنوتیپ 7 -1

به ترکیب ژنتیکی موجودات یا ساختار ژنتیکی یک موجود اطلاق میشود. در حقیقت ژنوتیپ کلیه ژنهایی است که از

والدین به یک موجود انتقال مییابد. 


(Phenotype)فنوتیپ 8 -1

ویژگیهای ظاهری یک موجود را فنوتیپ گویند که حاصل اثر متقابل ژنوتیپ یا محیط است. 

تستهای طبقه بندی شده 

1- اگر یاختهای در هر مرحله پاکیتن 6 عدد تترا داشته باشد، تعداد کروموزمهای آن در پروفاز اول و دوم به

ترتیب از راست به چپ برابر ................. و ....................... خواهد بود؟ 

 12 و 24 (4 12 و 12 (3 6 و 12 (2 12 و 6 (1

2- مهمترین عامل که باعث بستهبندی DNA در کروموزم هستهداران میگردد چیست؟ 

1) اسیدهای آمینه 2) اسیدهای نوکلئیک 3) پروتئینهای هیستونی 4) پروتئینهای استری 

3- کدام یک از موارد زیر در مواد سنتز مادهی ژنتیکی صادق است؟(مهندسی کشاورزی – سراسری 83) 

Primase (1 در جدا کردن آغازگرهای RNA به کار میرود. 

DNA gyrase (2 پروتئین پیچیدهای است که سنتز قطعات اکازاکی را آغاز میکند. 

Helicase (3 یکی از اجزاء Primosome در E.coli است. 

Primosome (4 برای سنتز آغازگرهای RNA در همانندسازی نیمه محافظهکارانه به کار میرود. 

4- زنی مبتلا به سندروم ترنر (XO) (کورنگ) میباشد پدر این زن کورنگ ولی مادرش هموزیگوس بارز

است. کورنگی به وسیلهی یک ژن نهفته وابسته به جنس کنترل میشود. جدایی نادرست

(Nondisjunction) در کجا اتفاق افتاده است؟ 

1) در تقسیم سلول اول یا دوم در کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 

2) در کروموزومهای جنسی پدر و در تقسیم اول اتفاق افتاده است. 

3) در تقسیم اول ودوم در مورد کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 

4) جدایی نادرست رخ نداده است. 

5- کدام یک از گزینههای زیر در مورد انسان طبیعی با 46 کروموزم صادق است؟1) اگر اووژنر طبیعی باشد از

50 اووسیت اولیه 50 عدد تخمک تولید میشود. 

2) اگر اسپرماتوژنز طبیعی باشد از 50 اسپرماتویست اولیه 100 عدد اسپرم تولید میشود. 

3) از 10 کروموزم یک اسپرم بالغ همیشه 5 عدد مادری است. 

4) گامتهای انسان ممکن است کروموزمهای مادری بیشتری نسبت به سلولهای سماتیک همان موجود داشته باشد. ژنتیک (قسمت اول) «29 »


6- کروموزم یوکاریوتها از واحدهای تسبیح مانندی به نام ............. تشکیل شدهاند. (مهندسی کشاورزی –

سراسری 84) 

1) کروماتیدها 2) کروماتینها 

3) نوکلئوزومها 4) نوکلئوتیدها 

7- گزینه صحیح در خصوص مراحل تکثیر یک سلول کدام است؟(مهندسی کشاورزی – سراسری 85) 

® G ® G S ® ® میتوز ®سیتوکینز (1 1 2 

® G ® ®S G سیتوکینز ®میتوز (2 1 2 

G (3 ® 1

 ®S G ® ®2

سیتوکینزRمیتوز

G (4 ® 1

 ® ®S G2

سیتوکینزRمیوز

8- تعداد نواحی تلومری در یک سلول دیپلوئید در حال متافاز اول میوز برابر است با: 

 2n (4 4n (3 6n (2 8n (1


پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول 

1- گزینه «2» - (متوسط) 

2- گزینه «3» - (ساده) 

3- گزینه «1» - (ساد) 

4- گزینه «1» - (ساده) 

5- گزینه «1» - (ساده) 

6- گزینه «3» - (ساده) 

7- گزینه «3» - (ساده) 

8- گزینه «1» - (متوسط) 

از آنجا که کورموزومهای یک موجود دیپلوئید در متافاز اول میوز به صورت جفت کروموزومهای دو رشتهای و هر

کروموزوم دارای دو کروماتید است و هر کروماتید 2 ناحیه تلومری دارد لذا در متافاز اول میوز نواحی تلومری برابر با 8n

میباشد


فهرست مطالب علم ژنتیک.......................................................................................................................................7

16.......................................................................................................................................... I میوز

میتوز...........................................................................................................................................20

میوز ............................................................................................................................................20

تستهای طبقه بندی شده....................................................................................................................28

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده فصل اول.......................................................................................34

ژنتیک مولکولی................................................................................................................................39

اسیدهای نوکلئیک............................................................................................................................39

42...............................................................................................................................DNA ساختمان

نامگذاری نوکلئوتیدها.........................................................................................................................43

پلی نوکلئوتیدها ...............................................................................................................................44

ساخته شدن 48........................................................................................................................... RNA

رونویسی در کولیباسیل......................................................................................................................51

سایر اینترونها ................................................................................................................................56

57..............................................................................................................................mRNA ویرایش

اسیدهای آمینه................................................................................................................................57

ساختمان پروتئین.............................................................................................................................58

کد ژنتیکی.....................................................................................................................................59

نقش tRNA در سنتز پروتئین ..............................................................................................................60

آمینواستیلاسیون (اتصال اسیدآمینه به 60........................................................................................... (tRNA

تشکیل آمینواسیل 60................................................................................................................... tRNA

تشخیص کدون................................................................................................................................61

ساخته شدن پروتئین.........................................................................................................................63

کنترل تظاهر ژن ..............................................................................................................................64

تنظیم مصرف لاکتوز.......................................................................................................................... 66

ابرانهای دیگر در 69....................................................................................................................E.Coli

مجموعه تست .................................................................................................................................71

پاسخنامه.......................................................................................................................................7


نوع فایل:Pdf

 سایز: 1.56mb

 تعداد صفحه:121

قیمت فایل فقط 4,200 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1