پاورپوینت های علوم پایه

جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی     زیست شناسی سلولی و مولکولی  1- کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده میشود؟  1) متیل و کاهش آن در 2 DNA) میتلاسیون یوراسیل     3) متیلاسیون آدنین 4) متیلاسیون سیتوزین  2- احتمال اینکه یک کراسینگ اور بین دو ژن رخ دهد بستگی به کدام عامل دارد؟  1) فاصله بین دو ژن 2) فعالیت دو ژن  3) دو ژن چقدر از سانتروزوم فاصله دارند. 4) چگونگی بستهبندی کرومرها در هسته  DNA -3 میتوکندریایی…

جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 63 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:47 نظرات ()
جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 

1- کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده میشود؟ 

1) متیل و کاهش آن در 2 DNA) میتلاسیون یوراسیل 

 

 

3) متیلاسیون آدنین 4) متیلاسیون سیتوزین 

2- احتمال اینکه یک کراسینگ اور بین دو ژن رخ دهد بستگی به کدام عامل دارد؟ 

1) فاصله بین دو ژن 2) فعالیت دو ژن 

3) دو ژن چقدر از سانتروزوم فاصله دارند. 4) چگونگی بستهبندی کرومرها در هسته 

DNA -3 میتوکندریایی پستانداران به کدام طریق همانندسازی میکند؟ 

1) از یک جایگاه (ori) بطریق دو طرف 2) از دو جایگاه (ori) مختلف و تا انتها در یک جهت 

3) از دو جایگاه (ori) مختلف و در نهایت در دو جهت 4) از چندین جایگاه بطریق دو طرفه شبیه کروموزومهـای

هستهای 

4- ترمیم بخشهای آسیب دیده از پرتوهای فرابنفش در یوکاریوتها به عهده DNA پلیمراز ........ است. 

 g (4 d (3 b (2 e (1

5- کدام پدیده در بازسازی پوشش هستهای نقش اساسی دارد؟ 

1) اتصال مجدد رشتههای کروماتین با لامین 2 B) دفسفریلاسیون لامیناها 

3) فسفریلاسیون لامینای 4 B, A) فسفریلاسیون لامیناها 

بیوشیمی 

31- کدام آنزیم باعث ارتباط میان گلیکولیز و سیکل سیتریک اسید میشود؟ 

1) استیل کوآنزیم آسنتتاز 2) لاکتات دهیدروژناز 3) استیل دهیدروژناز 4) پیروات دهیدروژناز 

32- کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین شرکت میکند؟ 

 K (4 D (3 B1

(2 A (1

33- مرحله کنترلی مهم در بیوسنتز کلسترول کدام است؟ 

1) تشکیل اسکوالن توسط اسکوالن سنتتاز 

2) تشکیل استواستیل کوآنزیم آ از استیل کوآنزیم آ 

3) تشکیل موالونیک اسید از هیدروکسی متیل کلوتاریل کوآنزیم آ 

4) حلقوی شدن اسکوالن به لانوسترول 

34- کدام یک از نقایص آنزیمی (ژنتیکی)، منجر به بیماری آلبینیسم میشود؟ 

1) آرژنینوسوکسینات لیاز 2) تیروزیناز 

3) سیتاتیونین-b- سنتتاز a (4 - آمینوآدیپیک سمی- آلدئید دهیدروژناز 

35- نقش Valinomycine در مهار سنتز ATP چگونه است؟ 

1) جدا کردن اکسیداسیون از فسفریلاسیون 2) مهار Adenine numleotide translocase

 C1

3) مهار کمپلکس4 F0) مهار انتقال الکترون از سیتوکروم b به سیتوکروم

میکروبیولوژی 

91- کدام گزینه بهترین آزمون برای تشخیص استافیلوکوك بیماریزاست؟ 

1) کواگولاز 2) تخمیر مانیتول 

3) لیپاز DNASE (4 (دزوکسی ریبونوکلئاز) 

92- کدام گروه از باکتریهای زیر فاقد آنزیم سوپراکسید دسموتاز هستند؟ 

1) باکتریهای هوازی اجباری 2) باکتریهای بیهوازی اختیاری 

3) باکتریهای بیهوازی مقاوم در برابر هوا 4) باکتریهای بیهوازی اجباری 

93- واکسن بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه، و سل به ترتیب تشکیل شدهاند از............ 

1) باکتری کشته شده، باکتری کشته شده، سم خنثی شده، باکتری ضعیف شده 

2) باکتری ضعیف شده، سم خنثی شده، سم خنثی شده، باکتری کشته شده 

3) باکتری کشته شده، سم خنثی شده، باکتری خنثی شده، سم خنثی شده 

4) سم خنثی شده، باکتری کشته شده، سم خنثی شده، باکتری ضعیف شده 

94- عفونت شایع بیمارستانی در سوانح سوختگی ناشی از کدام عامل میکروبی زیر است؟ 

1) استافیلوکوکوس اورئوس 2) کلوستریدیوم تتانی 

3) سودوموناس ائروجینوزا 4) استرپتوکوکوس اپیدرمیس مجموعه تست کنکور سال های گذشته 

مجموعه ی گیاه شناسی 

121- برگهای مرکب شانهای منحصراً در کدام تیره دیده میشود؟ 

Cornaceae (4 Fagaceae (3 Juglandaceae (2 Betulaceae (1

122- کدام یک از مجموعههای سردهای زیر، گیاهان آبزی با برگهای فراهم را شامل میشود؟ 

Ruppia, Hydrilla, Potamogeton (2 Nasturtium, Nelumbo, Ceratophyllum (1

Elodea, Zannichellida, Batrachium (4 Ceratophyllum, Myriophyllum, Hydrilla (3

123- کدام گیاه از تیره نخل (Arecaceae) به صورت خودرو در ایران میروید؟ 

Washingtonia (4 Nanorrhops (3 Chamaerops (2 Cocos (1مجموعه تست کنکور سال های گذشته «29 » 

124- جنسهای (سردههای) Geranium و Erodium با کدام صفات از هم جدا میشوند؟ 

1) در Geranium پرچمهای زایا معمولاً 10 عدد ولی در Erodium پرچمهای زایا 5 عدد که به طور متنـاوب بـا 5

ناپرچمی قرار گرفتهاند. 

2) در Erodium طول برگها برابر عرض میباشند ولی در Geranium طول برگها بلندتر از عرض برگ میباشند. 

3) در Geranium گلها به صورت منظم ولی در Erodium گلها نامنظم میباشند. 

4) در Erodium میوهها دارای زواید بلند فنری شکل میباشند ولی در Geranium میوهها فاقد زایده میباشند. 

مجموعه جانورشناسی 

Hemocoel -151 را در کدام یک از شاخههای جانوری زیر مشاهده میشود؟ 

1) بندپایان- کرمهای حلقوی 2) بندپایان- اکثر نرمتنان 

3) حشرات- نرمتنان 4) حشرات- کرمهای حلقوی 

152- رشتههای پروتوپلاسمی (Microvilli) در کدام گروه از تاژکداران مشاهده میشود؟ 

1) داینوفلاژله 2) متامونادا 3) کینتوپلاستیدا 4) کوآنوفلاژله 

Vorticella -153 از نظر قرار گرفتن مژههای روی بدن در کدام گروه قرار میگیرد؟ 

Spirotriches (4 Holotriches (3 Peritiches (2 Chonotriches (1

154- کدام پدیده در تولیدمثل Opalinata مشاهده می شود؟ 

Plasmotomy (4 Conjugation (3 عرضی تقسیم (2 اسپور تولید (1مجموعه تست کنکور سال های گذشته 

 

Rhynchocoel -155 در کرمهای روبانی چه ساختاری است؟ 

1) حفره نگهداری خرطوم 2) دهان با قابلیت واژگونی 3) خرطوم 4) حلق تغییر شکل یافته 

بیوفیزیک 

181- کدام گزینه از نظر بیان ترمودینامیکی در واکنش آبگریز برقرار است؟ 

 DG >0 0 , SD < (4 DG >0 0 , SD > (3 DG <0 0 , SD > (2 DG <0 0 , SD < (1

182- توتامر چیست؟ 

1) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است. 

2) ملکولهای نیتروژندار که در ساختمان آنها عامل آمین جابجا گردیده است. 

3) ملکولهای قندی حلقوی که در ساختمان آن ها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است. 

4) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروژن عامل هیدروکسیل جابجا گردیده است. 

183- کدام گزینه در مورد ریبوزوم صحیح است؟ 

1) آنها نسبتاً کوچکند، با اوزان ملکولی کمتر از ده هزار 

2) حدود بیست و پنج عدد از آنها در سلول E.coli یافت میشوند. 

3) دو دون واحد بزرگ، که هر کدام پروتئینهای مولتیپل دارند، وجود دارد. 

RNA (4 در ریبوزوم یک نقش ساختمانی بازی میکند و نه کاتالیتیکی 

184- در صورتی که نور عبور کرده از نمونه به جای 90 ،%10% نور ورودی باشد جذب چقدر عوض میشود؟ 

 %90 (4 %80 (3 %50 (2 %5 (1

فیزیولوژی گیاهی 

211- قارچهای میکوریزی اکتوتروف در چه گیاهانی بیشتر دیده میشود؟ 

1) بازدانگان 2) تک لپهایها 3) نهانزادان آوندی 4) نهاندانگان 

212- گرهکهای ساقهای تثبیت کننده ازت در کدام یک از گیاهان دیده میشود؟ 

1) لوبیا 2) گندم 3) گونرا 4) نیشکر 

213- نقش لگ هموگلوبین در فرآیند همزیستی ازت در گرهکهای ریشهای گیاهان خانوده بقولات چیست؟ 

O2 به سلولهای فعال گرهکی 2) کنتر غلظت O2 در سلولهای فعال گرهکی 

1) جلوگیری از نفوذ

3) کاهش غلظت O2 در سلولهای فعال گرهکی 4) محافظت نیتروژناز از رادیکال های آزاد 

214- در همهی موارد زیر منیزیم نقش دارد بجز: 

1) تجزیه آب در فتوسنتز 2) فعالیت روبیسکو 3) فعالیت 4 ATPase) بیوسنتز کلروفیل 

+ - 215- برای انجام واکنش مقابل کدام عنصر لازم میباشد؟ CO2 H2 3 O HO H

 + ® +

Mg (4 Zn (3 Mn (2 Ca (1

فیزیولوژی جانوری 

241- در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟ 

1) آسیب ناحیه بروکا موجب آفازی حرکتی میشود. 

2) پیام ورودی از قشر مخچهای به هستههای عمقی آن از نوع تحریکی است. 

3) مسیر ماده سیاه- جسم مخطط گاباارژیک است. 

4) تحریک عقدههای قاعدهای مغز موجب هیپرتونی (افزایش تونوس عضلانی) میشود. 

242- پیامهای حسی بخش دهلیزی گوش به کدام نواحی وارد میشوند؟ 

1) عقده دهلیزی- مسیر نخاعی مخچهای 2) هستههای حلزونی بصلالنخاع- عقده دهلیزی 

3) هسته مخچه- هستههای حلزونی 4) هستههای دهلیزی- قشر مخچه 

243- مدار نورونی در رفلکس کششی معکوس کدام گزینه است؟ 

1) گیرنده دوکی حلقوی- اوران Ia- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی گاما 

2) گیرنده تاندونی گلژی- آوران Ia- نورون حرکتی گاما- تار ماهیچهای اسکلتی 

3) گیرنده کششی گلژی- آوران Ib- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی آلفا- تار ماهیچهای اسکلتی 

4) گیرنده دوکی گل افشان- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی آلفا- تار ماهیچهای اسکلتی 

244- بیماری Chorea با کدام گزینه مربوط است؟ 

1) افزایش دوپامین در عقدههای قاعدهای 2) افزایش گابا در عقدههای قاعدهای 

3) کاهش گابا در عقدههای قاعدهای 4) هسته رافه- سروتونین

ژنتیک 

61- اگر کروموزومهای یک سلول در محلول حاوی آنزیم DNase قرار گیرند کدام ناحیـه کرومـاتین بـویژه

مورد هضم قرار میگیرند؟ 

1) پروموتر ژنهای در حال رونویسی فعال 2) نواحی سانترومری 

3) نواحی ختم رونویسی 4) نواحی ترجمه نشوندهی انتهای¢5 

62- دو بیمار هر دو کپی کروموزوم 7 را از مادرشان به ارث برده و هیچ کروموزوم 7 پدری ندارند. ژن فیبروز

کیستی که بر روی کروموزوم 7 جای دارد در این دو بیمار وضعیت هموزیگوستی بـا منشـأ یـک والـد دارد و

بیماران علاوه بر علایم فیبروز کیستی علایم مشترك دیگری نیز نشان مـیدهنـد. ایـن مشـاهده مثـالی از

.............. است. 

genomic imprinting پدیده (2 anticipation پدیدهی (1

germ cell mutation پدیده (4 pleiotopy پدیده (3

63- یک جمعیت بنیانگذار مگس سرکه که از لحاظ آلوزیمی مطالعه شـده اسـت و بـرای تعـداد زیـادی از

جایگاه آنزیمی خود، تنوع و چند شکلی بسیار پایینی نشان میدهد کدام پدیده ژنتیکی دلیل این مشـاهده

میباشد؟ 

1) دریفت ژنتیکی 2) مهاجرت 3) وقوع جهش های تصادفی 4) هیبریداسیون 

64- دو مکان ژنی مستقل را در یک جمعیت در تعادل .H.W در نظر بگیرید که هر کدام دو آلل بـا فراوانـی

مساوی دارند. فراوانی هتروزیگوت دوبل (دوگانه) برابر است با: 

 صفر (4 0/625 (3 0/5 (2 0/25 

همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

فهرست مطالب 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی...............................................................................................................7

بیوشیمی.......................................................................................................................................12

زنتیک..........................................................................................................................................18

میکروبیولوژی..................................................................................................................................24

مجموعه ی گیاه شناسی ......................................................................................................................28

مجموعه جانورشناسی ........................................................................................................................34

بیوفیزیک ......................................................................................................................................39

فیزیولوژی گیاهی .............................................................................................................................45

فیزیولوژی جانوری ............................................................................................................................50

مجموعه تست .................................................................................................................................55

زیست شناسی سلولی و مولکولی ............................................................................................................55

بیوشیمی.......................................................................................................................................59

ژنتیک..........................................................................................................................................65

میکروبیولوژی..................................................................................................................................72

مجموعه گیاه شناسی.........................................................................................................................78

جانورشناسی...................................................................................................................................84

بیوفیزیک ......................................................................................................................................88

فیزیولوژی گیاهی .............................................................................................................................93

فیزیولوژی جانوری ............................................................................................................................98

مجموعه تست ............................................................................................................................... 103

زیستشناسی سلولی و ملکولی ............................................................................................................ 103

میکروبیولوژی................................................................................................................................ 107

مجموعه گیاه شناسی....................................................................................................................... 112

مجموعه جانورشناسی ...................................................................................................................... 117

مجموعه تست ............................................................................................................................... 122

مجموعه تست و.....

 نوع فایل:Pdf

 

  سایز: 4.43mb

 

 تعداد صفحه:205 

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1