پاورپوینت های علوم پایه

جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسیخصوصیات کلی پاسخهای ایمنی عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروبهای بیماریزا است. با ایـن وجـود، حتـی عوامـل بیگانـه غیـربیماریزا میتوانند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی شوند.    به علاوه، مکانیسمهایی که به طور طبیعـی افـراد را در برابـرعفونت محافظت میکنند و عوامل خارجی را حذف مینمایند، خود قادر به ایجاد آسیب بافتی و بیماری در برخی شرایطخاص میباشند. از این رو، تعریف دقیقتر ایمنی عبـارت اسـت از واکنشـی در برابـر عوامـل بیگانـه…

جزوه ایمنی شناسی قسمت دوم رشته زیست شناسی

جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی

خصوصیات کلی پاسخهای ایمنی 

عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروبهای بیماریزا است. با ایـن وجـود، حتـی عوامـل بیگانـه غیـر

بیماریزا میتوانند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی شوند.

 

  به علاوه، مکانیسمهایی که به طور طبیعـی افـراد را در برابـر

عفونت محافظت میکنند و عوامل خارجی را حذف مینمایند، خود قادر به ایجاد آسیب بافتی و بیماری در برخی شرایط

خاص میباشند. از این رو، تعریف دقیقتر ایمنی عبـارت اسـت از واکنشـی در برابـر عوامـل بیگانـه نظیـر میکـروبهـا و

ماکرومولکولهایی از قبیل پروتئینها و پلی ساکاریدها، بدون در نظر گرفتن نتیجه فیزیولوژیک یا پاتولوژیک آن واکنش. 

از دهه 1960 تاکنون، دگرگونی عمیقی بر درك ما از سیستم ایمنی و عملکـرد آن بـه وجـود آمـده اسـت. پیشـرفت در

روشهــای کشــت سـلولی (شـامل تولیــد آنتـیبــادی منوکلونـال، ایمونوشــیمی، روشهــای تولیـد DNA نوترکیــب،

کریستالوگرافی با اشعه X و تولید حیواناتی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شـدهانـد (بـه خصـوص مـوشهـای دارای ژن

انتقالی و ناك اوت)، ایمونولوژی را از یک علم بسیار توصیفی به گونهای تغییر دادهاند که در آن پدیدههای مختلف ایمنی

از لحاظ ساختاری و بیوشیمیایی قابل توضیح هستند. در این فصل، پیرامون صفات کلی پاسخهای ایمنی صـحبت کـرده،

به معرفی مفاهیمی که بنای ایمونولی نوین را گذاشتهاند میپردازیم. 

ایمنی ذاتی و اکتسابی 

دفاع در برابر میکروبها در ابتدا بر عهده واکنشهای زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخهای ایمنی اکتسـابی

میگیرند. ایمنی ذاتی (که ایمنی طبیعی یا فطری نیز نامیده میشود) شامل مکانیسمهای دفاعی سـلولی و بیوشـیمیایی

است که حتی پیش از عفونت نیز وجود دارند و حضور آنها به منظور پاسخ سریع به عفونتها است. این مکانیسمهای تنها

به میکروبها پاسخ میدهند نه به عوامل غیربیماریزا. اینها الزاماً به عفونتهای مکرر یکسان بـه گونـهای مشـابه پاسـخ

میدهند، اجزای اصلی ایمنی عبارتند از: 

1) سدهای فیزیکی و شیمیایی نظیر اپلی تلیوم و مواد ضدمیکروب حاصل از سوح اپیتلیال؛ 

2) سلولهای بیگانهخوار (نوتروفیلها، ماکروفاژها) و سلولهای NK (کشنده طبیعی)؛ 

3) پروتئینهای خون، شامل اجزای سیستم کمپلمان و سایر واسطههای التهابی؛ 

اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی 

سلولهای اصلی سیستم ایمنی لنفوسیتها، سلولهای عرضهکننده آنتیژن و سلولهای عملیـاتی هسـتند. لنفوسـیتهـا

سلولهایی هستند که به طور اختصاصی آنتیژنهای بیگانـه را شناسـایی کـرده، بـه آنهـا پاسـخ مـیدهنـد و از ایـن رو

واسطههای ایمنی هومورال و سلولی به شمار میآیند. زیر جمعیتهای مختلفی از لنفوسیتها وجود دارنـد کـه از لحـاظ

چگونگی شناسایی آنتیژنها و از نظر عملکردشان با هم تفاوت دارند. 

لنفوسیتهای B تنها سلولهایی هستند که قادر به تولید آنتیبادیها میباشند. آنها آنتیژنهای برون سـلولی (از جملـه

در سطح سلول) را شناسایی کرده و به سلولهای ترشحکننـده آنتـیبـادی تمـایز مـییابنـد و بـدین ترتیـب بـه عنـوان

واسطه های ایمنی هومورال عمل میکنند. 

تستهای آزمونهای جامع علوم پایه 

1- تعداد کدامیک از سلولهای زیر در گردش خون محیطی بیشتر است؟ 

الف) سلول IgG ب) T Cell 

K Cell (د B Cell (ج

2- لنفوسیتهای T کمککننده Helper-T-Cells بـا کـدامیک از نشـانههـای (Markers) غشـای زیـر

شناخته میشوند 

CD8 الف) 

CD4 ب) 


ج) C3 Re ceptor د) ایمونوگلبولین غشایی 

3- کودکی علیه واکسن خوراکی فلج اطفال ایمن شده است. این نوع ایمنی چگونه توصیف میگردد؟ 

الف) ایمنی غیرفعال paccive ایجاد شده به صورت طبیعی 

ب) ایمنی غیرفعال به صورت اکتسابی 

ج) ایمنی ایجاد شده به صورت طبیعی 

د) ایمنی فعال القا شده به صورت اکتسابی 

4- پاسخ ایمنی به آنتیژنی که به صورت درون پوست intra-Dermal تزریق شده است توسط کدام بافـت

لنفاوی انجام میگیرد؟ 

الف) تیموس ب) طحال 

ج) گره لنفاوی د) مغز استخوان 

5- کدامیک از اعضای لنفاوی زیر مستقیماً در دفاع علیه عفونتهای لثه، دندانها، و حلق و حنجره شـرکت

دارند؟ 

الف) آدنوئید ب) پلاکتهای پییر 

ج) لوزه کامی د) مونوسیت 

6- کدامیک از سلولهای زیر یک لنفوسیت محسوب میشود؟ 

الف) سلول کوپفر ب) سلول NK 

ج) سلولهای لانگرهانس د) مونوسیت 

پاسخ تستهای بخش اول 

1- ب 

2- ب 

3- د 

4- ج 

5- ب 

6- ب


فهرست مطالب خصوصیات کلی پاسخهای ایمنی............................................................................................................................................ 11

ایمنی ذاتی و اکتسابی........................................................................................................................11

انواع پاسخهای ایمنی اکتسابی...............................................................................................................12

خصوصیات اصلی پاسخهای ایمنی اکتسابی ................................................................................................14

اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی.......................................................................................................17

نگاهی بر پاسخهای ایمنی در برابر میکروبها..............................................................................................18

پاسخ زودرس ایمنی ذاتی در برابر میکروبها ..............................................................................................19

پاسخ ایمنی اکتسابی .........................................................................................................................20

شناسایی آنتیژن توسط لنفوسیتها ........................................................................................................20

ایمنی وابسته به سلول: فعال شدن لنفوسیتهای T و حذف میکروبهای درون سلولی...............................................21

ایمنی هومورال: فعال شدن لنفوسیتهای B و حذف میکروبهای خارج سلولی .......................................................22

خاطره ایمونولوژیک...........................................................................................................................23

تستهای آزمونهای جامع علوم پایه .......................................................................................................25

پاسخ تستهای بخش اول....................................................................................................................28

مجموعه اصلی سازگاری بافتی (29.................................................................................................... (MHC

کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی و نقش آن در پاسخهای ایمنی....................................................................29

کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی در انسان ............................................................................................31

ویژگیهای کلی ژنهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی...................................................................................33

ساختمان مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی.....................................................................................34

مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس یک....................................................................................34

مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس دو..................................................................................... 36

اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی...............................................................................38

اساس مولکولی اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی.............................................................39

سازمانبندی ژنومی مجموعه اصلی سازگاری بافتی........................................................................................39

بروز مولکولهای ....................................................................................................................................41

آمادهسازی و عرضه آنتیژن به لنفوسیتTعرضه آنتیژنها به لنفوسیتهای T یاور.........................................................44

مجموعه تست ................................................................................................................................. 46

پاسخ تستهای بخش دوم................................................................................................................... 56

بلوغ. فعال شدن و تنظیم لنفوسیتها ..................................................................................................................................... 5

...


نوع فایل:Pdf

  سایز: 7.31mb

 تعداد صفحه:260

قیمت فایل فقط 5,600 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1