پاورپوینت های علوم پایه

کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزیکتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی  گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی    اهلی کردن Domestication : اولین گام در جهت اصلاح نباتات بوده است . غلات شامل جو، گندم و ارزن اولین گیاهان اهلی شده هستند. بطـور کلـیترتیب زمانی اهلی شدن گیاهان زراعی را میتوان بدین صورت نشان داد : غـلات ¬ گیاهـان روغنـی و میـوه جـات ¬گیاهان ریشه ای ¬ گیاهان…

کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزی

سید محمد میرعالی بازدید : 47 چهارشنبه 15 شهريور 1396 : 19:27 نظرات ()
کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزی

کتاب اصلاح نباتات رشته کشاورزی


کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی  گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  

 اهلی کردن Domestication : 

اولین گام در جهت اصلاح نباتات بوده است . غلات شامل جو، گندم و ارزن اولین گیاهان اهلی شده هستند. بطـور کلـی

ترتیب زمانی اهلی شدن گیاهان زراعی را میتوان بدین صورت نشان داد : غـلات ¬ گیاهـان روغنـی و میـوه جـات ¬

گیاهان ریشه ای ¬ گیاهان دارویی، گلها، علوفه ای ها ¬ گیاهان صنعتی . 

امروزه اصلاح کنندگان نبات بیشتر به ژنهای مفید توجه می کنند تا به اهلی نمودن گونه های وحشی . اصـلاح نباتـات و

تکامل (Evolution) گیاهان اهلی و وحشی جنبه های مشترکی دارند : 

وجود یا خلق تنوع (Variation) ¬ انتخاب (گزینش) Selection ¬ جداسازی فرمهای جدید برای تثبیـت صـفات

 Isolation

برای تولید گیاهان اهلی از گیاهان وحشی ، 4 مسیر پیشنهاد شده است : 

1- تنوع مندلی 

2- هیبریداسیون (دورگ گیری) بین گونه ای

3- آتوپلوئیدی

4- آلوپلوئیدی

تنوع مندلی : 

اساس تنوع مندلی متراکم شدن موتاسیونهای ژنی در یک گونه است. هرچند که موتاسیونها (جهشها) اغلب مضـر بـوده و

حذف می شوند، لیکن گاهی موتاسیونهای مفید نیز رخ داده که در جامعه باقی می مانند. موتاسیونهای مضر مغلـوب نیـز

در جامعه باقی می مانند. مثالی متنوع مندلی از این مورد تکامل، تولید جوی اهلی از وحشی است که تنها تفاوت آنها در

استحکام ساقه در جوی اهلی است که مانع ریزی دانه می شود. 

هیبریداسیون بین گونه ای (Interspecific Hybridization) : 

امکان وقوع آن کمتر است ، چراکه با مشکلاتی همراه بوده و معمولاً پس از آن باید یک دوبل شـدن کروموزومهـا ازنظـر

تعداد و تولید آلوپلوئیدی صورت گیرد تا گونه جدیدی ظاهر شود. در غیر اینصورت میتوانیم انتظـار تولیـد لایـن متجـاوز

(Introgressive line) را داشته باشیم. در صورتیکه در این روش ژنوتیپ مناسبی تولید شود میتوان آنرا با تکثیر غیـر

جنسی نگهداری کرد. «10»اصلاح نباتات 

اینتروگرسیون (Introgression) : 

انتقال قسمتی از ژرم پلاسم یک گونه به گونـه دیگـر، بـدون اینکـه حالـت تاکسـونومیکی گونـه گیرنـده تغییـر کنـد، را

1 اینتروگرسیون گویند. در این روش ابتدا بین دو والد از گونه های مختلف تلاقی صورت گرفته و F

حاصـله چنـد بـار بـا

یکی از والدین بک کراس (تلاقی برگشتی) میشود تا اینکه قسمت اعظم ژرم پلاسم آن از ژنهای والد مکرر recurrent)

(parent و تنها بخش اندکی از آن (که حاوی ژنهای مفید مورد نظر، مثل مقاومت به بیمـاری اسـت)، از والـد بخشـنده

(والد بخشنده یا غیر مکرر) (Donor parent) تشکیل شده باشد. 

یوپلوئیدی (Euploid) : 

به جاندارانی اطلاق می شود که کروموزومهای آنها مضربی از یک عدد اصلی یا n است . یوپلوئیـدها مـی تواننـد شـامل :

مونوپلوئید ، دیپلوئید، تریپلوئید، تتراپلوئید و ... باشند. 

پلی پلوئید : این اصطلاح را می توان درباره هر جانداری که بیش از 2n کروموزوم دارد بکار برد. مـثلاً گنـدم هگزاپلوئیـد

است. یک بافت پلی پلوئید که حتماً آنرا می شناسید ، بافت تریپلوئید آندوسپرم دانه غلات است. پلی پلوئید برای مطالعه

اثر مقدار ژن (Dosage effect) مفیدند. یعنی وقتی که یک یا چند آلل از یک لوکوس در حضور مقـدار (دوز) واحـدی

از آلل دیگر باشند، به چه صورت رفتـار مـی کننـد. اگـر یـک آلـل اثـر آلـل دیگـر را بپوشـاند بـه آن غلبـه (بـارزبودن) 

Dominance گوئیم . وقتی که یک آلل از دانه گرده اثر مقدار مضاعف آلل دیگر را که در آندوسپرم است بپوشـاند، بـه

آن زنیا (اگزینا) Xenia گفته می شود. 

پلی پلوئیدی خود شامل اتوپلی پلوئیدی و آلوپلی پلوئیدی است . 

اتوپلی پلوئید : 

 در این جانداران یک ژنوم چند بار تکرار شده است. بعنوان مثال ، یونجه 2n=4x=32 یک اتوتتراپلوئید بـوده و

سیب زمینی 2n=4x=48 و موز 2n=3x=33 جزء اتوپلوئیدها هستند. 

گیاهان اتوپلوئید دارای باروری کم بوده و بیشتر شامل گیاهان زینتی اند. مثالی از یک اتوتتراپلوئید : AAAA 

آلوپلی پلوئید : 

از تلاقی دو گونه با ژنوم متفاوت و دوبرابر کردن تعداد کروموزومها حاصل میگردد. ازجمله مهمترین آنهـا گنـدم ، پنبـه ،

تنباکو و بسیاری از گیاهان علوفه ای می باشند. 

انواع گلها : 

1) گلهای کامل ( Complete Flowers ) : گلهایی کـه هـر 4 قسـمت اصـلی گـل یعنـی پـرچم، مـادگی، گلبـرگ و

کاسبرگ را داشته باشند : پنبه ، کتان ، تنباکو، کلم ، سیب زمینی ، سویا ، شبدر قرمز ، یونجه و ماش همه گلهای کامل

دو جنسه هستند . 

2) گلهای ناقص (Incomplete Flowers) : به گلهایی گفته می شود که فاقد یک یا چند قسمت اصلی گـل باشـند .

گیاهان خانواده گرامینه دارای گلهای ناقص اند ، چراکه کاسبرگ و گلبرگ ندارند : ذرت ، گندم ، جو و برنج و ...

3) گلهای دو جنسه (Perfect Flowers) : دارای پرچم و مادگی هستند : گندم، جو، پنبه ، ... (دقت نمائید که گلهای

کامل حتماً دو جنسه هستند). معادل ترم (هر مافرودیت) است .

4) گلهای یک جنسه (Imperfect Flowers) : گلهایی هستند که یا پرچم و یا مادگی را ندارنـد . تمـام گلهـای یـک

جنسه گلهای ناقص هستند. گلهای یک جنسه ای که فقط پرچم داشـته باشـند را گلهـای نـر (Staminate) و گلهـای

دارای فقط مادگی (یعنی در واقع گلهایی که پرچم ندارند، ولی می تواننـد گلبـرگ و کاسـبرگ را هـم داشـته باشـند) را

گلهای ماده (Pistilate) گویند.

تستهای مربوط به این قسمت : 

1- کدام یک از موارد زیر متخصصین اصلاح نبابات را به فکر حفاظت از منابع ژنتیکی انداخت ؟ 

1- فرسایش ژنتیکی 2- آسیب پذیری ژنتیکی 

3- رانده شدن ژنتیکی 4- هیچ کدام 

2- در جوامع کوچک کدام مورد در تغییر فرکانس ژن موثر تر است ؟ 

 1- انتخاب 2- رانده شدن ژنتیکی 

 3- جهش 4- هر سه مورد 

3- در پروتاندری و پروتوژنی به ترتیب : 

 1- اندام نر زودتر از اندام ماده و اندام ماده زودتر از اندام نر می رسد 

 2- اندام ماده زودتر از اندام نر و اندام نر زودتر از اندام ماده می رسد 

 3- در هردو مورد اندام نر و ماده همزمان می رسند 

4- در پروتاندری اندام نر زودتر از اندام ماده ولی در پروتوژنی هردو همزمان میرسند 

4- مهمترین وظیفه بانک ژن چیست ؟ 

 1- جمع آوری مواد 2- حفظ و نگهداری ذخایر توارثی 

 3- احیاء و ارزیابی ذخایر توارثی 4- استفاده از مواد 

5- کدام نوع بانک ژن از کارایی بیشتری برخوردار است ؟ 

 1- بانک مریستم 

2- بانک بذری 

 3- نگهداری اندامهای رویشی در سردخانه 

 4- هیچ کدام


نوع فایل:Pdf

سایز :2.32 MB

 تعداد صفحه:120

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1