loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 58 پنجشنبه 16 شهريور 1396 نظرات (0)

کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه 

در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن

سروکار دارد.

 

 علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و

مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور

کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ

خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای

مطلع باشیم. 

کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک

سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین

تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت

شرایط جدید پایدار است. 

از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را

به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی

گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر. 

گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و

بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است. 

وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد: 

1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین

2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و

همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت

تاریخچه ژئوشیمی 

واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه

تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد. 

لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد. 

بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر

Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند. 

نمونه سوالات تستی 

1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟ 

U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1

2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟ 

 1) اساسا یک سیستم بسته است 

 2) یک سیستم باز است 

 3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است. 

 4) اصولا سیستم به حساب نمی آید. 

3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟ 

 1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید 

 3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق 

4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن

شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟ 

1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت 

5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟ 

pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238 

6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟ 

 1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته 

 2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان 

 3) شیمی پوسته جامد زمین 

 4) رخداد و توزیع عناصر در جهان

پاسخنامه سوالات تستی 

1- گزینه 4 صحیح است. 

2- گزینه 1 صحیح است. 

3- گزینه 4 صحیح است زیرا: 

با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد. 

4- گزینه 2 صحیح است. 

5- گزینه 1 صحیح است. 

6- گزینه 2 صحیح است زیرا: 

علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر

شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی

نامیده می شود.

 

نوع فایل:Pdf

سایز :3.70 MB

 تعداد صفحه:248 

 ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
مقدمه 
در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن
سروکار دارد. علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و
مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور
کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ
خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای
مطلع باشیم. 
کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک
سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین
تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت
شرایط جدید پایدار است. 
از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را
به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی
گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر. 
گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و
بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است. 
وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد: 
1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین
2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و
همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت
 «12» ژئوشیمی
 
تاریخچه ژئوشیمی 
واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه
تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد. 
لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد. 
بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر
Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند. 
نمونه سوالات تستی 
1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟ 
U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1
2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟ 
 1) اساسا یک سیستم بسته است 
 2) یک سیستم باز است 
 3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است. 
 4) اصولا سیستم به حساب نمی آید. 
3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟ 
 1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید 
 3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق 
4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن
شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟ 
1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت 
5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟ 
pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238 
6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟ 
 1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته 
 2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان 
 3) شیمی پوسته جامد زمین 
 4) رخداد و توزیع عناصر در جهان
 
پاسخنامه سوالات تستی 
1- گزینه 4 صحیح است. 
2- گزینه 1 صحیح است. 
3- گزینه 4 صحیح است زیرا: 
با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد. 
4- گزینه 2 صحیح است. 
5- گزینه 1 صحیح است. 
6- گزینه 2 صحیح است زیرا: 
علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر
شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی
نامیده می شود.
و پاسخ تشریحی
نوع فایل:Pdf
سایز :3.20 MB
 تعداد صفحه:184 

قیمت فایل فقط 5,600 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 21
 • بازدید امروز : 71
 • باردید دیروز : 141
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 849
 • بازدید ماه : 3,356
 • بازدید سال : 16,362
 • بازدید کلی : 446,152