پاورپوینت های علوم پایه

کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی   کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی مقدمه  در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن سروکار دارد.   علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی…

کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 50 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:41 نظرات ()
کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مقدمه 

در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن

سروکار دارد.

 

 علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و

مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور

کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ

خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای

مطلع باشیم. 

کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک

سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین

تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت

شرایط جدید پایدار است. 

از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را

به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی

گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر. 

گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و

بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است. 

وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد: 

1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین

2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و

همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت

تاریخچه ژئوشیمی 

واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه

تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد. 

لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد. 

بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر

Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند. 

نمونه سوالات تستی 

1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟ 

U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1

2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟ 

 1) اساسا یک سیستم بسته است 

 2) یک سیستم باز است 

 3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است. 

 4) اصولا سیستم به حساب نمی آید. 

3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟ 

 1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید 

 3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق 

4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن

شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟ 

1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت 

5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟ 

pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238 

6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟ 

 1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته 

 2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان 

 3) شیمی پوسته جامد زمین 

 4) رخداد و توزیع عناصر در جهان

پاسخنامه سوالات تستی 

1- گزینه 4 صحیح است. 

2- گزینه 1 صحیح است. 

3- گزینه 4 صحیح است زیرا: 

با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد. 

4- گزینه 2 صحیح است. 

5- گزینه 1 صحیح است. 

6- گزینه 2 صحیح است زیرا: 

علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر

شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی

نامیده می شود.

 

نوع فایل:Pdf

سایز :3.70 MB

 تعداد صفحه:248 

 ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
مقدمه 
در ساده ترین شکل ژئوشیمی را میتوان به عنوان علمی تعریف کرد که با شیمی کل زمین و اجزای تشـکیل دهنـده آن
سروکار دارد. علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی مـی باشـد. ایـن علـم بـا توزیـع و
مهاجرت عناصر شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور
کلی فضاشیمی نامیده می شود. جهت درك درست شیمی زمین حائز اهمیت است که تا حد امکـان از شـیمی و تـاریخ
خورشید و سایر اجسام سیاره ای منظومه شمسی و همچنین شیمی ستارگان و فضای میان سیاره ای و میـان سـتاره ای
مطلع باشیم. 
کلارك: موضوع علم ژئوشیمی را در کتاب داده های ژئوشیمی بصورت زیر تعریف نموده است: هر سنگ را می توان یـک
سیستم شیمیایی به حساب آورد که تغییرات شیمیایی در آن به وسیله عوامل مختلـف صـورت مـی پـذیرد. ایـن چنـین
تغییری مستلزم در هم ریختن تعادل است و در نهایت به تشکیل سیستم جدیدی منجر می شود که به نوبه خـود تحـت
شرایط جدید پایدار است. 
از نقطه نظر زمین شناسی، پوسته جامد زمین موضوع اصلی این مطالعه می باشدو واکنش هایی که در آن رخ میدهند را
به سادگی می توان تحت سه عنوان تقسیم بندی کرد. اول، واکنش هایی که بین اجزای اصلی خـود زمـین صـورت مـی
گیرد، دوم، واکنش هایی ناشی از لایه نازك آبگین، سوم، واکنش های تولید شده بوسیله اتمسفر. 
گلدشمیت: ژئوشیمی را به این صورت توصیف کرده است: وظیفه اصلی ژئوشیمی از سویی تعیین ترکیب کمـی زمـین و
بخشهای مختلف آن و از سوی دیگر کشف قوانین کنترل کننده توزیع هریک از عناصر است. 
وظایف اصلی ژئوشیمی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد: 
1- تعیین فراوانی نسبی و مطلق عناصر و انواع اتمی ( ایزوتوپها) در زمین
2- مطالعه توزیع و مهاجرت هر یک از عناصر در بخش هـای مختلـف زمـین ( اتمسـفر، هیدروسـفر، پوسـته و غیـره) و
همچنین در کانیها و سنگها به منظور کشف اصول اداره کننده این توزیع و مهاجرت
 «12» ژئوشیمی
 
تاریخچه ژئوشیمی 
واژه ژئوشیمی برای اولین بار توسط شیمی دان سوئیسی به نام شون بین (کاشف ازن) معرفی گردیـد. بـدیهی اسـت کـه
تاریخچه علم ژئوشیمی شامل بخش بزرگی از تاریخ علوم شیمی و زمین شناسی می باشد. 
لاوازیه: مفهوم جدید یک عنصر را می توان به زمان وی نسبت داد. 
بنزن و کیرشف: چگونگی کاربرد طیف سنج در تشخیص و شناسایی عناصر را به نمـایش گذاشـتند، پـس از آن عناصـر
Cs,Rb,Tl، به سرعت و پی در پی بوسیله این دستگاه جدید کشف شدند. 
نمونه سوالات تستی 
1- در کهکشانهاکمترین عیار مربوط به کدام عنصر است؟ 
U(4 Pb(3 Fe (2 Au (1
2- کدامیک از جملات زیر درمورد منظومه شمسی صدق می کند؟ 
 1) اساسا یک سیستم بسته است 
 2) یک سیستم باز است 
 3) در طول زمان گاهی به صورت بسته و گاهی بصورت باز عمل کرده است. 
 4) اصولا سیستم به حساب نمی آید. 
3- کم بودن فراوانی عناصر با عدد اتمی بیش از40 درکیهان ناشی از چیست؟ 
 1) فراوانی عناصر در جهان 2) فراوانی نسبی عناصر در خورشید 
 3) فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی 4) هر سه مورد فوق 
4- اگر در شخانه ای زمینه ای پیوسته از آهن ونیکل، دانه هایی از اولیوین با شکل خوب را احاطه کردهباشد آن
شخانه به کدامیک ازانواع زیر تعلق خواهد داشت؟ 
1) آتاکسیت 2) پالاسیت 3) فروسیدریت 4) هگزاهیدریت 
5- نیمه عمر کدام ایزوتوپ کمتر است؟ 
pb (1 2 208 Th ( 3 232 U ( 4 235 U ( 238 
6- کدام جمله های زیر موضوع ژئوشیمی را بهتر تعریف می کند؟ 
 1) توزیع عناصر در پوسته و گوشته 
 2) توزیع و مهاجرت عناصر شیمیایی در زمین و در ابعاد زمان و مکان 
 3) شیمی پوسته جامد زمین 
 4) رخداد و توزیع عناصر در جهان
 
پاسخنامه سوالات تستی 
1- گزینه 4 صحیح است. 
2- گزینه 1 صحیح است. 
3- گزینه 4 صحیح است زیرا: 
با افزایش پیچیدگی هسته عناصر، فراوانی نسبی آنها کمتر می شود چون هسته ناپایدارتر می گردد. 
4- گزینه 2 صحیح است. 
5- گزینه 1 صحیح است. 
6- گزینه 2 صحیح است زیرا: 
علم ژئوشیمی به تعبیری هم محدودتر و هم گسترده تر از زمین شناسی می باشد. این علم با توزیـع و مهـاجرت عناصـر
شیمیایی در درون زمین و در ابعاد زمان و مکان سروکار دارد. علم رخداد توزیع عناصر در جهان، به طور کلی فضاشـیمی
نامیده می شود.
و پاسخ تشریحی
نوع فایل:Pdf
سایز :3.20 MB
 تعداد صفحه:184 

قیمت فایل فقط 5,600 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1