loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 60 پنجشنبه 16 شهریور 1396 نظرات (0)

کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 

فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی 

 

 

مقدمه 

زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز

آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت

تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه

بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـرات

آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت. 

وجود انسان در روی کرة زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصله

از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخۀ زمینشناسـی درمـی-

آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزیۀ چرخۀ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی

شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون

وی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زندة دیگر اثر میگذارد.

مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوة اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـۀ

زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود. 

از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است: 

1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـۀ مـوادی

که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،

از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،

هوا و آب هستند.

2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان

تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند. 

زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر

میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.

نمونه سوالات تستی

1- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟ 

 1) کشاورزی 2) ساختمان سازی 

 3) جاده سازی 4)معدن کاری و کشاورزی 

2- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟ 

 1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است. 

 3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام 

3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟ 

 1) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد. 

 2) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند. 

 3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود. 

 4) هیچ کدام 

4- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟ 

 1) زمین یک سیستم همگن و بسته است. 

 2) زمین دارای محدودیت منابع است. 

 3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است. 

 4) همه موارد از ویژگیهای آن است. 

5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟ 

 1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهای زیرزمینی 4) خاك 

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 4 صحیح است. 

2- گزینه 2 صحیح است. 

3- گزینه 3 صحیح است. 

4- گزینه 4 صحیح است. 

5- گزینه 3 صحیح است. 

نوع فایل:Pdf

سایز :12.4 MB

 تعداد صفحه:588 

زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 
فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی 
مقدمه 
زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز
آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت
تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه
بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـرات
آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت. 
وجود انسان در روی کرة زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصله
از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخۀ زمینشناسـی درمـی-
آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزیۀ چرخۀ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی
شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون
وی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زندة دیگر اثر میگذارد.
مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوة اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـۀ
زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود. 
از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است: 
1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـۀ مـوادی
که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،
از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،
هوا و آب هستند.
2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان
تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند. 
زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر
میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.
نمونه سوالات تستی
1- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟ 
 1) کشاورزی 2) ساختمان سازی 
 3) جاده سازی 4)معدن کاری و کشاورزی 
2- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟ 
 1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است. 
 3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام 
3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟ 
 1) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد. 
 2) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند. 
 3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود. 
 4) هیچ کدام 
4- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟ 
 1) زمین یک سیستم همگن و بسته است. 
 2) زمین دارای محدودیت منابع است. 
 3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است. 
 4) همه موارد از ویژگیهای آن است. 
5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟ 
 1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهای زیرزمینی 4) خاك 
پاسخنامه سوالات تستی
1- گزینه 4 صحیح است. 
2- گزینه 2 صحیح است. 
3- گزینه 3 صحیح است. 
4- گزینه 4 صحیح است. 
5- گزینه 3 صحیح است. 
نوع فایل:Pdf
سایز :12.4 MB
 تعداد صفحه:588 

قیمت فایل فقط 8,200 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 52
 • آی پی دیروز : 63
 • بازدید امروز : 178
 • باردید دیروز : 159
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 337
 • بازدید ماه : 2,598
 • بازدید سال : 26,370
 • بازدید کلی : 456,160