پاورپوینت های علوم پایه

کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی   کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی     مقدمه  زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش…

کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 49 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:42 نظرات ()
کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

 

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 

فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی 

 

 

مقدمه 

زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز

آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت

تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه

بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـرات

آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت. 

وجود انسان در روی کرة زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصله

از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخۀ زمینشناسـی درمـی-

آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزیۀ چرخۀ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی

شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون

وی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زندة دیگر اثر میگذارد.

مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوة اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـۀ

زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود. 

از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است: 

1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـۀ مـوادی

که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،

از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،

هوا و آب هستند.

2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان

تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند. 

زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر

میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.

نمونه سوالات تستی

1- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟ 

 1) کشاورزی 2) ساختمان سازی 

 3) جاده سازی 4)معدن کاری و کشاورزی 

2- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟ 

 1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است. 

 3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام 

3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟ 

 1) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد. 

 2) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند. 

 3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود. 

 4) هیچ کدام 

4- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟ 

 1) زمین یک سیستم همگن و بسته است. 

 2) زمین دارای محدودیت منابع است. 

 3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است. 

 4) همه موارد از ویژگیهای آن است. 

5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟ 

 1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهای زیرزمینی 4) خاك 

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 4 صحیح است. 

2- گزینه 2 صحیح است. 

3- گزینه 3 صحیح است. 

4- گزینه 4 صحیح است. 

5- گزینه 3 صحیح است. 

نوع فایل:Pdf

سایز :12.4 MB

 تعداد صفحه:588 

زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 
فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی 
مقدمه 
زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابطۀ بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز
آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت
تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه
بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـرات
آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت. 
وجود انسان در روی کرة زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصله
از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخۀ زمینشناسـی درمـی-
آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزیۀ چرخۀ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی
شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون
وی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زندة دیگر اثر میگذارد.
مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوة اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـۀ
زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود. 
از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است: 
1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـۀ مـوادی
که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،
از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،
هوا و آب هستند.
2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان
تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند. 
زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر
میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.
نمونه سوالات تستی
1- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟ 
 1) کشاورزی 2) ساختمان سازی 
 3) جاده سازی 4)معدن کاری و کشاورزی 
2- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟ 
 1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است. 
 3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام 
3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟ 
 1) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد. 
 2) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند. 
 3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود. 
 4) هیچ کدام 
4- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟ 
 1) زمین یک سیستم همگن و بسته است. 
 2) زمین دارای محدودیت منابع است. 
 3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است. 
 4) همه موارد از ویژگیهای آن است. 
5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟ 
 1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهای زیرزمینی 4) خاك 
پاسخنامه سوالات تستی
1- گزینه 4 صحیح است. 
2- گزینه 2 صحیح است. 
3- گزینه 3 صحیح است. 
4- گزینه 4 صحیح است. 
5- گزینه 3 صحیح است. 
نوع فایل:Pdf
سایز :12.4 MB
 تعداد صفحه:588 

قیمت فایل فقط 8,200 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1