پاورپوینت های علوم پایه

مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید   هدف از این مطالعه بررسی اثر دو هفته مکمل ال- کارنیتین بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آسیب عضلانی ناشی از فعالیت هوازی شدید در مردان جوان سالم و فعال بود. بیست و یک مرد سالم و فعال با میانگین سن 05/1±1/22 سال، وزن 3/2±47/73 کیلوگرم و قد05/2±09/180 سانتی متر، به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند  . شرکت کنندگان به صورت دوسویه کور و به طور تصادفی به دو گروه مکمل (10n=) و دارونما (11n=) تقسیم…

مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید

مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت هوازی شدید

 

هدف از این مطالعه بررسی اثر دو هفته مکمل ال- کارنیتین بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آسیب عضلانی ناشی از فعالیت هوازی شدید در مردان جوان سالم و فعال بود. بیست و یک مرد سالم و فعال با میانگین سن 05/1±1/22 سال، وزن 3/2±47/73 کیلوگرم و قد05/2±09/180 سانتی متر، به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند

 

. شرکت کنندگان به صورت دوسویه کور و به طور تصادفی به دو گروه مکمل (10n=) و دارونما (11n=) تقسیم شدند. آزمون شوندگان روزانه به مدت 14 روز قبل از اجرای فعالیت هوازی (دو) در زمان مشخصی 2000 میلی گرم ال-کارنیتین و یا دارونما (نشاسته) مصرف کردند سپس 14 کیلومتر دویدند. نمونه های خونی دو هفته و بلافاصله قبل، بلافاصله، 2 و 24 ساعت بعد از فعالیت از آزمودنی ها اخذ شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما (TAC)، مالون دی آلدئید         (MDA-TBARS) به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی، کراتین کیناز (CK) و سطح بیلی روبین خون به عنوان شاخص آسیب عضلانی اندازه گیری شد. روش آماری مورد استفاده آنوای دو طرفه با اندازه گیری مکرر با تصحیح بونفرونی بود. نتایج: TAC پلاسما 14 روز بعد از مصرف مکمل و 24 ساعت بعد از فعالیت در گروه کارنیتین در مقایسه با گروه دارونما به طور قابل توجهی افزایش یافته بود (05/0>P).سطح سرمی CK،MDA و بیلی روبین 24 ساعت بعد از فعالیت در گروه کارنیتین در مقایسه با گروه دارونما به طور قابل توجهی پایین تر بود (05/0>P). به نظر می رسد مصرف دو هفته مکمل ال کارنیتین تا حدودی توانست سبب کاهش پراکسیداسیون چربی و شاخص های آسیب عضلانی پس از ورزش حاد در مردان جوان سالم و فعال گردد.

واژه­های کلیدی: ال کارنیتین، استرس اکسیداتیو، آسیب عضله، مالون دی آلدئید

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: طرح پژوهش و مقدمه

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 7

1-4-1- هدف کلی 7

1-4-2- هدف ویژه 7

1-5- فرضیه های تحقیق 7

1-6- محدودیت های تحقیق 7

1-6-1- محدودیت های قابل کنترل 7

1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل 8

1-7- جامعه آماری، حجم نمونه، مکان پژوهش، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل آماری 8

1-8- تعریف کاربردی واژه ها 9

1-8-1- رادیکال های آزاد 9

1-8-2- پر اکسیداسیون چربی 9

1-8-3- فعالیت هوازی شدید 9

1-8-4 ال کارنیتین (L carnitine) 10

1-8-5- دارونما 10

1-8-6- مالون دی آلدئید (MDA) 10

1-8-7- کراتین کیناز 10

1-8-8- ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال 11

1-8-9- بیلی روبین 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 13

2-2- مبانی نظری 13

2-2-1- فرآیند استرس اکسیداتیو 13

2-2-2- گونه های اکسیژن فعال ( ROS) 14

2-2-3- رادیکال های آزاد و پراکسیداسیون چربی 14

2-2-3-1- منابع تولید رادیکال های آزاد 16

2-2-3-2- مکانیسم های تولید رادیکال های آزاد در جریان ورزش هوازی 16

2-2-4- سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی 17

2-2-4-1- مواد آنتی اکسیدانی طبیعی اصلی 17

2-2-4-2- مکمل های آنتی اکسیدانی 18

2-2-5- اندازه گیری استرس اکسیداتیو در انسان 19

2-2-6- فعالیت بدنی و استرس اکسیداتیو 19

2-2-7 ال-کارنیتین 21

2-2-7-1- مواد غذایی حاوی ال کارنیتین و منابع آن 21

2-2-7-2- نقش ال -کارنیتین در اکسیداسیون چربی ها 22

2-2-7-3- نقش ال کارنیتین در فعالیت بدنی 23

2-2-7-4- نقش کارنیتین در تمرینات استقامتی 24

2-2-7-5- نقش کارنیتین در تمرینات شدید 24

2-2-7-6- خلاصه تاثیرات کارنیتین  بر عملکرد ورزشی 25

2-3- پیشینه تحقیق 26

2-3-1- تأثیر فعالیت بدنی بر کراتین کیناز 26

2-3-2- تأثیر فعالیت بدنی بر مالون دی آلدئید 26

2-3-3- تأثیر فعالیت بدنی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال 28

2-3-4- ال استیل سیستئین 29

2- 3-5- پلی فنول ها 29

2-3-6- متیل سولفونیل متان 29

2-3-7- ویتامین C 30

2-3-8- امگا 3 31

2-4- جمع بندی 32

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 35

3-2- روش تحقیق 35

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه 35

3-4- روش نمونه گیری 35

3-5- معیارهای ورود به طرح 36

3-6- متغیرهای تحقیق 36

3-6-1-  متغیرهای مستقل 36

3-6-2- متغیرهای وابسته 36

3-7- ابزار جمع آوری اطلاعات 36

3-8- شیوه اندازه‌گیری 39

3-8-1- مرحله ارزیابی اولیه 39

3-8-1-1- تکمیل فرم مشخصات 39

3-8-1-2- روش اندازه گیری قد و وزن 39

3-8-1-3- اندازه گیری  شاخص توده بدنی (BMI ) 39

3-8-1-4- روش برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی 39

3-8-2- مرحله انتخاب آزمودنی ها 40

3-8-3- مرحله ارزیابی نهایی 41

3-8-4- روش اندازه گیری مالون دی آلدئید خون 44

3-8-5-  روش اندازه گیری کراتین کیناز 44

3-8-6 - روش اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال 44

3-8-7- روش اندازه گیری بیلی روبین 45

3-8-8- روش تجزیه و تحلیل آماری 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه 47

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 47

4-3- آزمون فرضیههای تحقیق 49

4-3-1- فرضیه اول 49

4-3-2- فرضیه دوم 53

4-3-3- فرضیه سوم 57

4-3-4- فرضیه چهارم 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه........................................... 66

5-2-خلاصه پژوهش...................................... 66

5-3- تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال پلاسما ....... 66

5-4- تغییرات غلظت مالون دی آلدئید سرم............... 67

5-5- تغییرات غلظت کراتین کیناز سرم ................. 68

5-6- تغییرات غلظت بیلی روبین سرم.................... 69

5-7- نتیجه گیری..................................... 69

5-8 -پیشنهادات...................................... 70

5-8-2- پیشنهادهای پژوهشی............................ 70

5-8-1- پیشنهادهای كاربردی........................... 70

منابع و مآخذ : 71

چکیده انگلیسی ...................................... 88

فهرست جدول ها

جدول 1- 1: تعداد آزمودنی ها و نوع مصرف هر گروه 9

جدول 3-1: برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی با توجه به مسافت 40

جدول 4-1: ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی گروه دارونما 47

جدول 4-2: ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی گروه ال کارنیتین 48

جدول 4-3: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف 48

جدول 4-4: غلظت  TACدر دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 49

 جدول 4-5: تفاوت های درون گروهی TAC 50

جدول 4-6: تفاوت های بین گروهی TAC 51

جدول 4-7: غلظت MDA در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 53

جدول 4-8: تفاوت های درون گروهی MDA 54

جدول 4-9: تفاوت های بین گروهی MDA 55

جدول 4-10: غلظت CK در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 57

جدول 4-11: تفاوت های درون گروهی CK 58

جدول 4-12: تفاوت های بین گروهی CK 59

جدول 4-13: غلظت بیلی روبین در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 61

جدول 4-14: تفاوت های درون گروهی بیلی روبین 62

جدول 4-15: تفاوت های بین گروهی بیلی روبین 63

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل 2-1: مکمل ال کارنیتین .......................... 21

شکل 2-2: ورود اسیدهای چرب به شکل اسیل کوA به داخل میتوکندری از راه اسیل –کارنیتین...................................... 23

شکل 3-1: دستگاه سنجش قد و وزن (مدل سکا) 38

شکل 3-2: لوله آزمایش 38

شکل 3-3: دستگاه انکباتور 38

 شکل 3-4: دستگاه سانتریفوژ 38

شکل 3-5: وسیله نمونه بردار (سمپلر) 38

شکل 3-6: میکروتیوب و جای میکروتیوب 38

شکل 3-7: یخچال فریزر 20- و 70- درجه سانتی گراد 38

شکل 3-8: دستگاه اسپکتروفتومتر 38

شکل 3-9: آزمون بالک ................................ 40

شکل 3-10: اجرای آزمون بالک (دقیقه 10 آزمون)......... 40

شکل 3-11: نحوه خون گیری از ورید آنتی کوبیتال ....... 41

شکل3-12: آماده نمودن خون دریافتی برای سانتریفوژ..... 41

شکل 3-13: مراحل اجرای پروتکل اصلی (دویدن مسافت 14 کیلومتر)   42

شکل 3-14: اتمام دور اول پروتکل...................... 42

شکل 3-15: خون گیری بلافاصله بعد از دویدن 14 کیلومتر.. 42

شکل 3-16: سانتریفوژ کردن خون های تهیه شده........... 43

شکل 3-17: کدگذاری خون­های دریافتی.................... 43

نمودار 4-1: غلظت ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 52

نمودار 4-2: غلظت مالون دی آلدئید در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 56

نمودار 4-3: غلظت کراتین کیناز در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری 60

نمودار 4-4: غلظت بیلی روبین در دو گروه و در هر نوبت اندازه گیری  64

 

 

فهرست پیوست ها

پیوست یک: رضایت نامه 83

پیوست دو: پرسشنامه وضعیت تندرستی 84

پیوست سه: فهرست مواد غذایی مصرفی و واحد مصرف آن ها 85

پیوست چهار: روش اسپکتروفتومتری 87

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1